Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Profilowanie kryminalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS2-2PRK
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Profilowanie kryminalne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
KRYM.Stacj. 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu będzie osiągnięcie przez studenta efektu kształcenia z obszaru wiedzy na temat sporządzenia profilu kryminalnego nieznanych sprawców przestępstw. Wskazany zostanie spójny i przejrzysty obraz tego narzędzia śledczego, stanowiącego wartość poznawczą dla studenta w obszarze zapotrzebowania praktyki na opracowywanie teoretycznego modelu profilowania kryminalnego. Osiągnięcie przedmiotowego celu umożliwi również udoskonalenie umiejętności studentów w aspekcie posługiwania się terminologią stosowaną w psychologii śledczej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu i 20 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 35 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 13 godz., egzamin 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

LITERATURA:

1. S.J. Hicks, B.D. Sales, Profilowanie kryminalne, Warszawa 2016.

2. J. Konieczny (red.) , M. Szostak (red.), Profilowanie kryminalne, Warszawa 2016.

3. J. K. Gierowski, T. Jaśkiewicz-Obydzińska— Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne podstawy profilowania nieznanych sprawców zabójstw, Kraków 2002.

4. J. Gołębiowski , Profilowanie kryminalne. Wprowadzenie do sporządzania charakterystyki psychofizycznej nieznanych sprawców przestępstw, Warszawa 2017.

5. K. Gradoń , Zabójstwo wielokrotne, Profilowanie kryminalne, Warszawa 2010

6. R. Ressler, Criminal personality profiling, Z zagadnień Nauk Sadowych z. XXXV, Kraków 1997.

9. Ł. Wroński, Seryjni i Wielokrotni Mordercy, Profilowanie psychologiczne i psycho – geograficzne, Warszawa 2015.

10. B. Lach, Profilowanie kryminalistyczne, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- teorie prawne oraz mechanizmy psychospołeczne warunkujące życie człowieka i realizację jego potrzeb, w tym trudności z tym związane - KP7_WG4;

- w pogłębionym stopniu złożone uwarunkowania o charakterze prawno-społeczno-biologicznopsychologicznym zachowań człowieka jako sprawcy i ofiary przestępstwa - KP7_WG5;

- w pogłębionym stopniu wybrane problemy i zjawiska związane z rodzajami środowisk kształtujących rozwój człowieka - KP7_WK1;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- w prawidłowy sposób dokonywać oceny, krytycznej analizy, syntezy, interpretacji i prezentacji danych ilościowych i jakościowych charakteryzujących przestępczość - KP7_UW2;

- współdziałać z innymi osobami i podejmować wiodącą rolę podczas prac zespołowych w celu efektywnej realizacji postawionych zadań - KP7_UO1;

- samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w aspekcie interdyscyplinarnym - KP7_UU2;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, dotyczących prawnych, politycznych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych przyczyn rozwoju przestępczości lub jej stanu na poziomie krajowym lub międzynarodowym - KP7_KK1;

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna (test) składająca się z 10 pytań zamkniętych

- dodatkowo studenci szczególnie aktywni na zajęciach premiowani będą podwyższeniem oceny końcowej.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Hapunik
Prowadzący grup: Maria Hapunik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Hapunik
Prowadzący grup: Maria Hapunik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Hapunik
Prowadzący grup: Maria Hapunik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)