Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Postępowanie karne - 4 rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-4SEMXPOK Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Postępowanie karne - 4 rok
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria i proseminaria
Pr. Niestac. 4rok sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Podstawowym założeniem jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy dyplomowej. W tym celu student zostanie nauczony

poprawnego doboru i analizy opracowań naukowych, przede wszystkim o charakterze prawnym i kryminologicznym i wykorzystania ich w

celu przygotowania pracy dyplomowej.

Przygotowanie do napisania pracy dyplomowej obejmuje:

1. Weryfikacja założeń wstępnej koncepcji pracy i założeń metodologicznych.

2. Weryfikacja doboru źródeł i kwerendy bibliotecznej.

3. Krytyczna analiza badanych problemów.

4. Weryfikacja pierwszego rozdziału opracowania.

5. Weryfikacja opracowania zagadnień na egzamin dyplomowy

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - seminarium magisterskie

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - IV/sem. VIII

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 16 h seminarium magisterskie (w tym 8 godz.

prowadzonych zdalnie synchronicznie)

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS – 7

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz., przygotowanie do zajęć i skonstruowanie koncepcji pracy 112,5 godz., udział

w konsultacjach związanych z zajęciami 46,5 godz. Razem: 175 godz., co odpowiada 7 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godzin, co

odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada

4,5 pkt ECTS

Literatura:

1. Podręczniki kierunkowe z zakresu prawa karnego procesowego.

2. Komentarze do kodeksu postępowania karnego.

3. Bazy orzeczeń.

4. Specjalistyczne monografie i artykuły przyczynkarskie dotyczące przedmiotu badań.

5. A. Kociołek-Pęsa, M. Stępień (red.), Metody i techniki badań socjologiczno-prawnych, (w:) Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013.

6. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

7. A. Łopatka (red.), Metody badania prawa, Wrocław 1973.

8. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

9. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_W12 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w

naukach prawnych

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności

intelektualnej i zarządzania jej zasobami

Umiejętności

K_U04 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej

ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U06 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać

możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

K_U07 - potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U09 -posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza

prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych

samodzielnie

Kompetencje

K_K03 -potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadani

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, dopuszczalna 1 nieobecność, pozostałe należy zaliczyć na najbliższym dyżurze po ustaniu przyczyny absencji, analogicznie w przypadku zajęć zdalnych.

Zaliczenie na podstawie opracowania planu pracy magisterskiej oraz przedstawienia referatu podczas zajęć. W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia wygłoszenia referatu przy

użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym założeniem jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy dyplomowej. W tym celu student zostanie nauczony

poprawnego doboru i analizy opracowań naukowych, przede wszystkim o charakterze prawnym i kryminologicznym i wykorzystania ich w

celu przygotowania pracy dyplomowej.

Przygotowanie do napisania pracy dyplomowej obejmuje:

1. Weryfikacja założeń wstępnej koncepcji pracy i założeń metodologicznych.

2. Weryfikacja doboru źródeł i kwerendy bibliotecznej.

3. Krytyczna analiza badanych problemów.

4. Weryfikacja pierwszego rozdziału opracowania.

5. Weryfikacja opracowania zagadnień na egzamin dyplomowy

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - seminarium magisterskie

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - IV/sem. VIII

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 16 h seminarium magisterskie (w tym 8 godz.

prowadzonych zdalnie synchronicznie)

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS – 7

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz., przygotowanie do zajęć i skonstruowanie koncepcji pracy 112,5 godz., udział

w konsultacjach związanych z zajęciami 46,5 godz. Razem: 175 godz., co odpowiada 7 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godzin, co

odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada

4,5 pkt ECTS

Literatura:

1. Podręczniki kierunkowe z zakresu prawa karnego procesowego.

2. Komentarze do kodeksu postępowania karnego.

3. Bazy orzeczeń.

4. Specjalistyczne monografie i artykuły przyczynkarskie dotyczące przedmiotu badań.

5. A. Kociołek-Pęsa, M. Stępień (red.), Metody i techniki badań socjologiczno-prawnych, (w:) Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013.

6. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

7. A. Łopatka (red.), Metody badania prawa, Wrocław 1973.

8. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

9. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.