Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Ekspertyza kryminalistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-5PSPDR
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Ekspertyza kryminalistyczna
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot zakłada przedstawienie kryminalistycznych i prawnych aspektów ekspertyzy kryminalistycznej. Rola biegłych i przygotowywanych przez nich opinii (tak nazywanych z punktu widzenia prawa) ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygania istotnych dla sprawy okoliczności, a które to wymagają wiadomości specjalnych. Skuteczne zastosowanie opinii w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym (nie tylko w sprawach karnych) jest obwarowane szeregiem przepisów prawnych dotyczących osoby biegłego, jak i samej opinii. Kryminalistyka wskazuje, jak te przepisy mogą i powinny być zrealizowane.

Wiedza z tego zakresu na poziomie akademickim jest nieodzowna dla studentów, którzy chcieliby służyć w organach ścigania lub pracować w wymiarze sprawiedliwości.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki - dziedzina nauk społeczne, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok V/sem. X

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin konwersatorium (w tym 4 godz. zdalnych synchronicznych i 2 godz. zdalnych asynchronicznych)

Metody dydaktyczne - wykład konwersatoryjny, metoda heurystyczna, metoda problemowa, dyskusja moderowana (w ramach konsultacji), metoda pokazu (w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych).

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz. konwersatorium (w tym 4 godz. zdalnych synchronicznych i 2 godz. zajęć asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 27,5 godz., Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer business, Warszawa 2017

Kasprzak J., Młodziejowski B., Kasprzak W., Kryminalistyka, Zarys systemu, Difin, Warszawa 2015

Goc M., Moszczyński J., Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystywanie, Diffin, Warszawa 2007

Sołtyszewski J. (red.), Badania kryminalistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2007

Literatura uzupełniająca:

Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Wyd. “Comer”, Toruń 1996.

Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2020.

Gutekunst W., Kryminalistyka: zarys systematycznego wykładu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974.

Guzik-Makaruk E. M., Borkowska K., Zubańska M., Procesowe wykorzystanie śladów biologicznych, EUROPRAWO, Warszawa 2021

Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Wydawnictwo “Zakamycze”, Kraków 2005.

Hołyst B., Kryminalistyka, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2017.

Kędzierska G., Kędzierski W., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011.

Kulicki M., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Stępka L., Kryminalistyka: wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.

Widacki J., Kryminalistyka, C.H.Beck, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

K_WO3 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych.

K_WO8 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa.

Umiejętności, absolwent potrafi:

K_UO1 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa.

K_UO5 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

K_KO6 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zaliczenia na ocenę jest średnią ważoną z pozytywnych ocen za: napisanie odpowiedzi na pytania w formie opisowej lub testu w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy e-learningowej (40%); przygotowaną w grupach 2-3-osobowych pracę pisemną (40%) oraz aktywność na forum dyskusyjnym platformy e-learningowej (20%).

Obecność na konwersatorium jest obowiązkowa.

Skala ocen pozytywnych:

ocena: 5.00 4.76 pkt - 5.00 pkt

ocena: 4.50 4.26 pkt - 4.75 pkt

ocena: 4.00 3.76 pkt - 4.25 pkt

ocena: 3.50 3.26 pkt - 3.75 pkt

ocena: 3.00 3.00 pkt - 3.25 pkt

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)