Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo o notariacie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-5PSPNB Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo o notariacie
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Pr. Niestac. 5 rok sem. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie najważniejszych instytucji z zakresu prawa o notariacie,przedstawienie pozycji prawnej notariusza oraz rodzaju czynności notarialnych dokonywanych przez notariuszy.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywne.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/semestr IX.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin wykładu (w tym 6 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład, e-learning, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz.(w tym 6

godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 31,5 godz., udział

w konsultacjach związanych z zajęciami 31,5 godz. Razem: 75 godzin, co

odpowiada 3 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1/ A. Oleszko, Prawo o notariacie, Kluczbork – Lublin 2008.

Literatura uzupełniająca:

1/ A. Oleszko, Prawo o notariacie. Komentarz, Warszawa 2016.

2/ A. Oleszko, Akty notarialne. Komentarz, Warszawa 2015.

3/ A. Oleszko, Notariat w systemie wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2015.

4/ A. Oleszko, Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza, Warszawa 2015.

5/ E. Janeczko, Wzory aktów notarialnych, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

Umiejętności - absolwent:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U05 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy

poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych

problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów

specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

Kompetencje społeczne - absolwent:

K_K06 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową formą zaliczenia przedmiotu jest egzamin pisemny w formie testu składającego się z 20 pytań wielokrotnego wyboru, z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

Skala ocen:

0 - 10 - ndst

11 - 13 - dst

14 - dst+

15 - 17 - db

18 - db+

19 - 20 - bdb

Aktywny udział w zajęciach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o maks. 0.5 stopnia.

Poprawne wykonanie co najmniej 75 % zadań e-learningowych w ramach wykładów podnosi pozytywną ocenę końcową o 0,5 stopnia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jarnutowska
Prowadzący grup: Katarzyna Jarnutowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.