Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-2PKA Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 2 rok sem. Letni
PR.Stacj. 2 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedstawienie wiedzy z zakresu prawa karnego, w tym w szczególności zagadnień wprowadzających, zasad obowiązywania ustawy karnej, przestępstwa i ustawowych znamion przestępstwa, winy i okoliczności wyłączających winę, okoliczności wyłączających bezprawność, form popełnienia przestępstwa, zbiegu przestępstw i przepisów ustawy, pojęcia i istoty kary, katalogu kar, środków karnych, środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, środków zabezpieczających, ułaskawienia i amnestii, wymiaru kary, recydywy, przedawnienia i zatarcia skazania, typów przestępstw oraz wybranych przestępstw.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. I i II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 50 godzin wykładu i 50 godzin ćwiczeń (w tym 25 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 9

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 100 godz. (w tym 25 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 87,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 35,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada 4.5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada 4.5 pkt ECTS.

Literatura:

1. T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, wyd. 4., Warszawa 2012

2. T. Bojarski (red. nauk.) , Kodeks karny, Komentarz 2016 LEX

3. M. Filar (red.), Kodeks Karny komentarz, Warszawa 2012.

4. W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2016.

5. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2019.

6. A. Grześkowiak (red.), K. Wiak (red.), Prawo karne, Warszawa 2020.

7. V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, Prawo karne, wyd. 12, Warszawa 2019.

M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, Warszawa 2020

8. M. Mozgawa (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2020

9. W. Wróbel (red.), A. Zoll (red.), Kodeks karny, komentarz, Warszawa 2013.

10. A. Zoll, W. Wróbel, Polskie prawo karne: część ogólna, Kraków 2016.

Efekty uczenia się:

Absolwent

Wiedza

KA7_WG3 ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych;

KA7_WK2 zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą;

KA7_WK4 zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym;

KA7_WG6 ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian;

Umiejętności

KA7_UW1 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa;

KA7_UW3 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa;

KA7_UO1 sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa;

Kompetencje społeczne

KA7_KR1 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych, zaliczenie pisemne/ustne.

Wykład: egzamin pisemny.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski, Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Małgorzata Chrostowska, Wojciech Filipkowski, Mateusz Gąsowski, Piotr Mroczko, Aleksandra Stachelska, Grażyna Szczygieł, Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Guzik-Makaruk, Emil Pływaczewski, Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Ewa Guzik-Makaruk, Piotr Mroczko, Paulina Pawluczuk-Bućko, Emil Pływaczewski, Grażyna Szczygieł, Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.