Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Ochrona praw zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPEM
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Ochrona praw zwierząt
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie wykładu studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami bioetycznymi związanymi z etyką ochrony praw zwierząt (animal ethics). Przedstawiony zostanie proces ewolucji od reifikacji ku upodmiotowieniu zwierząt oraz podstawowe dylematy natury etycznej i prawnej związanej z powyższą problematyką. Studenci zapoznają się zatem z kluczowymi problemami filozoficznymi i teoretycznoprawnymi oraz praktycznymi etyki ochrony praw zwierząt.

Uzyskana wiedza powinna stać się podstawą dla kształtowania i upowszechniania standardów etycznych dotyczących etyki ochrony praw zwierząt. Uwrażliwienie moralne w tym zakresie powiązane ze zwiększeniem świadomości etycznej, ma pomóc w rozstrzyganiu pojawiających dylematów natury pozaprawnej.

Pełny opis:

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – konwersatorium fakultatywne, specjalizacyjne.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok IV/sem. VII.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja moderowana, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura:

Bednarek J., Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta, Warszawa 2017

Białocerkiewicz J., Prawny status zwierząt. Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt, Toruń 2005.

Borowiec T., Ksenotransplantacje. Aspekty prawne i etyczne, Warszawa 2019.

Breczko A., Od rzeczy do podmiotu. Praktyczne implikacje etyki ochrony zwierząt, „Białostockie Studia Prawnicze” 2013.

DeGrazia D., Prawa zwierząt, Kraków 2016.

Donaldson S., Kymlicka W., Zoopolis. Teoria polityczna praw zwierząt, Warszawa 2018.

Gardocka T., Gruszczyńska A., (red.), Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, Toruń 2012.

Goettel M., Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Warszawa 2013.

Gruszczyńska A. (red.), Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, Toruń 2012.

Habuda A., Radecki W., Przepisy karne w ustawach o ochronie zwierząt oraz o doświadczeniach na zwierzętach, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 5.

Liszewski D., Czy etyka ochrony zwierząt należy do etyki środowiskowej, (w:) K. Kalka, A. Papuziński (red.), Etyka wobec współczesnych dylematów, Bydgoszcz 2006.

Łętowska E., Dwa cywilnoprawne aspekty praw zwierząt – dereifikacja i personifikacja, (w:) A. Szponar (red.), Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa prof. B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 1997.

McMahann J., Etyka zabijania, Warszawa 2012.

Pierzykowski T., Prawa zwierząt, (w:) T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa, Warszawa 2011.

Pietrzykowski T., Prawa zwierząt, (w:) T. Pietrzykowski, Wyzwania moralne. Etyczne problemy prawa, Katowice 2010.

Pietrzykowski T., Problem podmiotowości prawnej zwierząt z perspektywy filozofii prawa, „Przegląd Filozoficzny” 2015, nr 2 (94).

Pietrzykowski T., Spór o prawa zwierząt, Katowice 2007.

Probucka D., Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt, Kraków 2013.

Regan T., Filozofia praw zwierząt, (w:) W. Owczarz (red.), Antologia praw zwierząt, Bielsko-Biała 1995.

Rotkiewicz M., Walewski P., Czy można żyć bez mięsa?, „Polityka” 2013, nr 33(2920).

Singer P. (red.), Wyzwolenie zwierząt, Warszawa 2011.

Singer P. (red.), W obronie zwierząt, Warszawa 2011.

Singer P., Etyka praktyczna, Warszawa 2007.

Singer P., O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1997.

Skuczyński P., Zientara A., Prawnokarna ochrona zwierząt, (w:) A. Gruszczyńska, T. Gardocka, Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, Toruń 2012.

Synowiec J., Jakie Peter Singer rzuca nam wyzwania, (w:) J. Ziobrowski (red.), Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia, Warszawa 2013.

Woleński J., Szowinizm gatunkowy, humanitaryzm i animalocentryzm, „Przegląd Filozoficzny” 2015, nr 2 (94).

Zarosa U., Status moralny zwierząt, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - K_W03,

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin praw - K_W08.

Umiejętności, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - K_U01,

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05.

Kompetencje społeczne:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest aktywny, merytoryczny udział w dyskusjach moderowanych w trakcie zajęć lub zaliczenie na podstawie eseju przesłanego drogą elektroniczną.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)