Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Cyberprzestępczość w prawie własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPGY Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Cyberprzestępczość w prawie własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest umożliwienie studentom poznania i zrozumienia zjawiska przestępczości w cyberprzestrzeni. Omówione zostaną zasady odpowiedzialności z tytułu przestępstw skierowanych na dobra własności intelektualnej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. I.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu (w tym 7 godz. e-learningu)

Punkty ECTS - 4.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Worona, Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe Status quo i perspektywy, Warszawa 2020

A. Niewęgłowski, M. Chrzanowski (red.), Internet a prawo autorskie, Lublin 2016

J. Kosiński, Internetowe naruszenia własności intelektualnej, Warszawa 2016

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

M. Siwicki, Cyberprzestępczość, Warszawa 2013

G. Szpor, Internet, ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, Warszawa 2011

K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, Prawo nowych technologii-wybrane zagadnienia, Warszawa 2015

J. Radomski, Naruszenie dóbr osobistych przez media, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W01 - ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk, S2A_W01,

S2A_W05

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności

intelektualnej i zarządzania jej zasobami, S2A_W10

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U02 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi

normami w ujęciu interdyscyplinarnym, S2A_U01,

KU04 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej

ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych, S2A_U02, S2A_U03, S2A_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, S2A_K03,

K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, S2A_K06

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe - test pisemny, jednokrotnego wyboru. Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia także wykonanie zadań w e-learningu dot. analizy orzecznictwa lub studiów przypadku. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rutkowska-Sowa
Prowadzący grup: Magdalena Rutkowska-Sowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.