Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Prawo handlowe - 4 rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4SEMXPHA
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo handlowe - 4 rok
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
PR.Stacj. 4 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Zdobycie pogłębionej wiedzy z określonego obszaru badawczego, zastosowania właściwych kryteriów wyboru problematyki badawczej, wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywania pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VIII.

Wymagania wstępne - proseminarium.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 40 godzin seminarium.

Metody dydaktyczne - seminarium, konsultacje, wykład, prezentacje multimedialne, analiza orzecznictwa sądowego, prezentacja poglądów.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 40 godz., przygotowanie do zajęć 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 35 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2009

2. L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowywania pracy dyplomowej, Toruń 2008

3. J.W. Wołpiuk, Jak napisać pracę dyplomową? Prawo publiczne. Przewodnik metodyczny pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich), Warszawa 2007,

4. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006

5. R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004,

6. S. Urban, Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 2003

7. B. Wierzbicki (red.), Praca magisterska od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

8. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001.

Efekty uczenia się:

KA7_WK3 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych

dyscyplin prawa

KA7_WK6 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania

danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze

stosowane w naukach prawnych

KA7_WK7 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności

intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony

własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami

KA7_UU1 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn

i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje

merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując

metody badawcze stosowane w naukach prawnych

KA7_UW4 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów

prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie;

potrafi wskazać możliwe rozwiązania,

z zachowaniem norm etycznych

KA7_UO2 - potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując

metody badawcze stosowane w naukach prawnych

KA7_UK1 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania

wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej

oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych

dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę

teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych

samodzielnie

KA7_KK1 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Konsultacje, referaty, dyskusja, analiza aktualnego orzecznictwa oraz poglądów doktryny w zakresie tematyki prac magisterskich przygotowywanych przez seminarzystów, praca w grupach.

Zakres ocen: od 2 do 5. Kryteria: przygotowanie do oceny pierwszego rozdziału pracy magisterskiej ocenianego w szczególności pod kątem poprawności języka prawniczego, logiczności prowadzenia wywodu, poprawności formalnej tekstu, struktury i układu pracy, zgodności treści z tytułem pracy. Dodatkowo, aktywność na zajęciach w postaci prezentacji wybranego zagadnienia tematycznego może podnieść ocenę końcową o połowę stopnia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Prowadzący grup: Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)