Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Introduction to American Legal System

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PSPCI Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Introduction to American Legal System
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi elementami systemu prawa Stanów Zjednoczonych, w kontekście specyfiki common law oraz federacyjnej struktury USA. Prowadzenie zajęć w j. angielskim ma na celu podniesienie kompetencji językowych.

Literatura:

Materiały udostępniane przez prowadzącego konwersatorium

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa,

K_U05 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

K_K06 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: testy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia konwersatorium jest posiadanie przez studenta wszystkich obecności na zajęciach. W przypadku nieobecności (z jakiejkolwiek przyczyny) jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez opracowanie eseju (z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach) w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Forma zaliczenia:

- po trzech pierwszych konwersatoriach – test wielokrotnego wyboru (10 pytań). Skala ocen:

10-9-bdb

8- db+

7-6-db

5 - dst

4 i niżej - ndst

- dwa ostatnie moduły – e-learning z testem końcowym na platformie

Średnia z testu i punktów za dwa moduły e-learningowe daje ocenę końcową. Skala ocen od 2 do 5.

Wprowadza się możliwość zmiany formy zaliczenia w przypadku zmiany sposobu kształcenia na w pełni zdalne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kraśnicka
Prowadzący grup: Izabela Kraśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kraśnicka
Prowadzący grup: Izabela Kraśnicka, Charles Szymanski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.