Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Theory and Practice of Restorative Justice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PSPEK
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Theory and Practice of Restorative Justice
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem i celem przedmiotu jest poznanie i przyswojenie podstawowej siatki pojęciowej dotyczącej sprawiedliwości naprawczej, jej celów oraz zalet i wad. Poruszone zostaną aspekty prawne i praktyczne stosowania różnych form sprawiedliwości naprawczej w Polsce i w wybranych krajach.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu, w tym 6 godz. w formie zdalnej asynchronicznej.

Metody dydaktyczne - wykład, wykład e-learningowy, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 9 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz. (w tym 6 godz. w formie zdalnej asynchronicznej), udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28,5 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co

odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5

pkt ECTS.

Literatura:

C. Kulesza, Rola pokrzywdzonego w procesie karnym w świetle ustawodawstwa i praktyki wybranych krajów zachodnich, Białystok 1995.

H. Messmer, H.-U. Otto (red.), Restorative Justice on Trial. Pitfalls and Potentials of Victim - Offender Mediation. International Research Perpectives, Dordrecht - Boston - London 1992.

B. Galaway, J. Hudson, Restorative Justice: International Perspectives, Monsey – Amsterdam 1996.

The European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice (red.), Victim - Offender Mediation in Europe. Making Restorative Justice Work, Leuven 2000.

A. Morris, G. Maxwell (red.), Restorative Justice for Juveniles. Conferencing, Mediation and Circles, Oxford – Portland 2001.

M. S. Umbreit, The Handbook of Victim Offender Mediation: An Essential Guide to Practice and Research, San Francisco 2001.

A. von Hirsch, J. V. Roberts, A. Bottoms, K. Roach, M. Schiff (red.), Restorative Justice and Criminal Justice. Competing or Reconcilable Paradigms?, Oxford – Portland 2003.

M. Płatek, M. Fajst (red.), Sprawiedliwość naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego i sprawiedliwości naprawczej – K_W03;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa karnego i sprawiedliwości naprawczej – K_W08;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa karnego – K_U01;

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy prawa karnego do samodzielnego rozwiązywania konkretnych

problemów; posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa karnego -

K_U05;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kużelewski
Prowadzący grup: Dariusz Kużelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kużelewski
Prowadzący grup: Dariusz Kużelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kużelewski
Prowadzący grup: Dariusz Kużelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)