Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo wekslowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PSPNA Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo wekslowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Wiedza z zakresu prawa wekslowego.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące specyfiki weksla jako papieru wartościowego.Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowej w tym zakresie wiedzy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na prawny charakter weksla i zobowiązania wekslowego, przeniesienie wierzytelności wekslowej oraz dochodzenie roszczeń weksla.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok 4/sem. VII

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium (w tym 15 e - learningu)

Metody dydaktyczne - Wykład, dyskusja i konsultacje, e - learning .

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 15 godz. learning), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 48 godz., zaliczenie 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

J. Bednarczyk, Weksel w przystępny sposób, Tarnów 2005.

G. Chłopecka, A. Majerczyk-Żabówka, Weksel. Poradnik praktyczny, Warszawa 1994.

A. Glasner, A. Thaler, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, T. 1, Bielsko-Biała 1992.

I. Heropolitańska, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 2011.

I. Heropolitańska, Weksel w obrocie gospodarczym, Warszawa 2015.

J. Jastrzębski, M. Kaliński, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 2014.

R. Jastrzębski, Funkcje weksla w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2003.

K. Kruczalak, Prawo papierów wartościowych, Sopot 1998.

P. Machnikowski, Prawo wekslowe, Warszawa 2009.

J. Mojak, Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2004.

R. Mroczkowska, R. Mroczkowski, Weksel w praktyce od wystawienia do egzekucji, Gdańsk 2006.

K. Piasecki, Prawo wekslowe i czekowe z komentarzem, Warszawa 1993.

T. Szente, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 1974.

A. Wacławik, Prawo krótkoterminowych papierów dłużnych, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa wekslowego – KA7_WG3;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa wekslowego-– KA7_WK3;

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych – KA7_WK5;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa wekslowego – KA7_UW1;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z prawa wekslowego - KA7_UW3;

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – KA7_KO1;

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - KA7_KR1.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie - pisemne lub ustne z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu . Student powinien być w stanie zaprezentować poszczególne instytucje, posiadać wiedzę dotyczącą podstawowych konstrukcji prawnych i zdolność zaprezentowania ich środkami opisu teoretycznego, włączając stanowisko doktryny i orzecznictwa, jak również rozstrzygać poszczególne przypadki.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pannert
Prowadzący grup: Maciej Pannert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.