Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Upadłość konsumencka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PSPNI Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Upadłość konsumencka
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Wiedza z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące specyfiki upadłości konsumenckiej jako odrębnego postępowania upadłościowego.Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowej w tym zakresie wiedzy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zakres podmiotowy, przebieg a także materialno-prawne skutki tej szczególnej procedury oddłużeniowej .

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok 5/sem. IX

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium (w tym 15 godz. e-learning)

Metody dydaktyczne - konwersatorium, rozwiązywanie kazusów i dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz (w tym 15 godz. e-learning)., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 62,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 35,5 godz., zaliczenie 2 godz., Razem: 100 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 godz. pkt ECTS.

Literatura:

P. Filipiak, A. Hrycaj, Ł. Lipowicz, Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz. Wyd. Spartan

R.Adamus, B. Groele (red.), Upadłośc konsumencka. Komentarz do nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego. Wyd C.H. Beck

S. Gurgul. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd C.H. Beck

P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. C.H. Beck

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa upadłościowego i procedur sądowych – KA7_WG3;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla konsumenckiego postępowania upadłościowego-– KA7_WK3;

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych – KA7_WK5;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach konsumenckiego postępowania upadłościowego – KA7_UW1;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu konsumenckiego postępowania upadłościowego - KA7_UW3;

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – KA7_KO1;

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - KA7_KR1.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie- pisemne lub ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu i obejmuje zakres wykładu z przedmiotu upadłość konsumencka. Student powinien być w stanie zaprezentować poszczególne instytucje, posiadać wiedzę dotyczącą podstawowych konstrukcji prawnych i zdolność zaprezentowania ich środkami opisu teoretycznego, włączając stanowisko doktryny i orzecznictwa, jak również rozstrzygać poszczególne przypadki.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pannert
Prowadzący grup: Maciej Pannert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.