Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Komercjalizacja i zarządzanie własnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PSPRH Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Komercjalizacja i zarządzanie własnością intelektualną
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest umożliwienie studentom poznania i zrozumienia strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i uczelni. Podczas konserwatoriów student uczy się analizować i przygotowywać wzory dokumentów i umów wykorzystywanych w procesie komercjalizacji własności intelektualnej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. I/II.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu (w tym 7 godz. e-learningu)

Punkty ECTS - 4.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz - nowe regulacje, Warszawa 2019

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2019

E. Nowińska, U. Promińska, K Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. tomy 14A,14 B, 14C Warszawa 2017

J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2017

A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016

M. Salamonowicz, Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych, Warszawa 2016

P. Ślęzak, Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem, Warszawa 2015

M. Dereń, Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii, Warszawa 2014

A. Szewc, K. Zioło, M. Grzesiczak, Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W01 - ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk, S2A_W01,

S2A_W05

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności

intelektualnej i zarządzania jej zasobami, S2A_W10

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U02 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi

normami w ujęciu interdyscyplinarnym, S2A_U01,

KU04 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej

ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych, S2A_U02, S2A_U03, S2A_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, S2A_K03,

K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, S2A_K06

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe - test pisemny, jednokrotnego wyboru. Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia także wykonanie zadań w e-learningu (dot. analizy dokumentacji zgłoszeniowej, orzecznictwa, wzorów umów lub studiów przypadku). W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rutkowska-Sowa
Prowadzący grup: Magdalena Rutkowska-Sowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest umożliwienie studentom poznania i zrozumienia strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i uczelni. Podczas konserwatoriów student uczy się analizować i przygotowywać wzory dokumentów i umów wykorzystywanych w procesie komercjalizacji własności intelektualnej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. I.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu (w tym 7 godz. e-learningu)

Punkty ECTS - 4.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz - nowe regulacje, Warszawa 2019

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2019

E. Nowińska, U. Promińska, K Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. tomy 14A,14 B, 14C Warszawa 2017

J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2017

A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016

M. Salamonowicz, Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych, Warszawa 2016

P. Ślęzak, Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem, Warszawa 2015

M. Dereń, Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii, Warszawa 2014

A. Szewc, K. Zioło, M. Grzesiczak, Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest umożliwienie studentom poznania i zrozumienia strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i uczelni. Podczas konserwatoriów student uczy się analizować i przygotowywać wzory dokumentów i umów wykorzystywanych w procesie komercjalizacji własności intelektualnej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. I.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu (w tym 7 godz. e-learningu)

Punkty ECTS - 4.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz - nowe regulacje, Warszawa 2019

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2019

E. Nowińska, U. Promińska, K Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. tomy 14A,14 B, 14C Warszawa 2017

J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2017

A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016

M. Salamonowicz, Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych, Warszawa 2016

P. Ślęzak, Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem, Warszawa 2015

M. Dereń, Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii, Warszawa 2014

A. Szewc, K. Zioło, M. Grzesiczak, Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.