Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BHP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-SPT-1BHP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BHP
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 t.j. z późn. zm.) i § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia uczestników studiów podyplomowych w wymiarze 2 godzin dydaktycznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Rok studiów/semestr – rok I/sem. I.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 2 godz. wykładu.

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, metoda heurystyczna, metoda problemowa.

Punkty ECTS – dla przedmiotu nie przewiduje się tej punktacji.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 2 godz.

Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom studiów podyplomowych niezbędnych informacji, ugruntowanie uzyskanej przez nich wiedzy i nabycie podstawowych umiejętności z zakresu przepisów i zasad bhp obowiązujących na uczelni, w tym rozpoznawania zagrożeń w trakcie kształcenia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami. Wskazane zostaną nadto wzorce właściwego zachowania w razie wypadku i w sytuacjach zaistniałych zagrożeń na Uczelni oraz przekazane racjonalnie uzasadnione wnioski profilaktyczne. Udzielone zostaną także niezbędne wskazówki w zakresie ergonomii uczenia się w ramach zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Literatura:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 t.j.) – zwłaszcza Dział X oraz przepisy wykonawcze do tego kodeksu – zwłaszcza Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 t.j.). Ponadto Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) oraz najważniejsze przepisy wewnętrzne obowiązujące na Uniwersytecie w Białymstoku.

Efekty uczenia się:

W programie nie przewiduje się efektów uczenia się dla tych zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Po wysłuchaniu wykładu uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do rozwiązania testu zamkniętego na zakończenie zajęć (zaliczenie wymaga uzyskania co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi) lub odbywa się odpowiedź ustna.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Aleksandrowicz, Halina Sierocka
Prowadzący grup: Maciej Aleksandrowicz, Halina Sierocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)