Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa cywilnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-TN1-1PPC
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa cywilnego
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st. studia prawa i podatków w biznesie-przedm.obow.
Prawo i podatki w biznesie-niestacjonarne 1 rok 1 stopnia sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat polskiego prawa cywilnego, w tym zasad i instytucji wynikających z przepisów części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego i prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności podstawowych pojęć systemu prawa cywilnego, charakteru tej gałęzi prawa jako prawa prywatnego a także roli przepisów prawa cywilnego w obrocie prawnym (w regulacji stosunków społecznych - majątkowych i osobistych).

Na przedmiot składa się:

1) Prawo cywilne część ogólna - przedmiotem zajęć jest szczegółowa analiza przepisów Księgi I polskiego Kodeksu cywilnego, na tle europejskiej tradycji prawnej, z nawiązaniem do polskiej i europejskiej doktryny prawniczej oraz orzecznictwa sądowego.

2) Prawo rzeczowe (podstawy)

3) Prawo rodzinne i opiekuńcze (podstawy)

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne. Rok studiów/sem. - rok I/sem. 1.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 10 godzin wykładu (w tym 5 godzin zdalnych synchronicznych) i 20 godz. ćwiczeń (w tym 10 godzin zdalnych synchronicznych).

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym 15 godzin zdalnych synchronicznych), przygotowanie do zajęć i egzaminu 87,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa :

M. Rzewuski (red.), Prawo cywilne, Warszawa 2021

E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

W. Katner (red.) Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa 2021

A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2020

A. Olejniczak, Zobowiązania cz. ogólna, Warszawa 2020 r.

J. Panowicz – Lipska, Zobowiązania cz. szczegółowa, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG4 - absolwent potrafi analizować w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego i administracyjnego

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UK2 - absolwent potrafi brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z podatkami i regulowanych przez prawo związane z tym obszarem; przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

KA6_UU1 - absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się prawa (w tym zagadnień szczegółowych związanych z obszarem podatków, prawem gospodarczym oraz prawem administracyjnym) przez całe życie

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA6_KK3 - absolwent wykorzystuje zdobytą wiedzę do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa

związanego z obszarem podatków (materialnego, ustrojowego i procesowego), sferą działania podmiotów (organów i sądów) realizujących kompetencje z obszaru podatków oraz ram prawnych prowadzenia działalności gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia – obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne lub ustne. Aktywny udział w ćwiczeniach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia maksymalnie o jedną ocenę.

Egzamin - pisemny testowy składający się z 20 pytań zamkniętych. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt. Ilość uzyskanych punktów przeliczana jest na ocenę według następującej skali:

0 pkt - 9 pkt - 2

10 pkt - 14 pkt - 3

15 pkt - 17 pkt - 4

18 pkt - 20 pkt - 5

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji na odległość.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pawlikowska
Prowadzący grup: Joanna Pawlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Literatura:

Literatura podstawowa :

M. Rzewuski (red.), Prawo cywilne, Warszawa 2021

E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

W. Katner (red.) Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa 2021

A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2020

A. Olejniczak, Zobowiązania cz. ogólna, Warszawa 2020 r.

J. Panowicz – Lipska, Zobowiązania cz. szczegółowa, Warszawa 2019

Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konik
Prowadzący grup: Dorota Dyszkiewicz, Piotr Konik, Aleksandra Pawełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Literatura:

Literatura podstawowa :

M. Rzewuski (red.), Prawo cywilne, Warszawa 2021

E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

W. Katner (red.) Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa 2021

A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2020

A. Olejniczak, Zobowiązania cz. ogólna, Warszawa 2020 r.

J. Panowicz – Lipska, Zobowiązania cz. szczegółowa, Warszawa 2019

Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konik
Prowadzący grup: Piotr Konik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Literatura:

Literatura podstawowa :

M. Rzewuski (red.), Prawo cywilne, Warszawa 2021

E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

W. Katner (red.) Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa 2021

A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2020

A. Olejniczak, Zobowiązania cz. ogólna, Warszawa 2020 r.

J. Panowicz – Lipska, Zobowiązania cz. szczegółowa, Warszawa 2019

Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)