Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo upadłościowe i naprawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-TN1-2PUN
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo upadłościowe i naprawcze
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st. studia prawa i podatków w biznesie-przedm.obow.
Prawo i podatki w biznesie-niestacjonarne 2 rok 1 stopnia sem.letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie najważniejszych instytucji i konstrukcji prawnych, poglądów doktryny oraz orzecznictwa w przedmiocie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Zajęcia mogą obejmować również warsztaty pisania pism z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowe.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. IV

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 12 godzin konwersatorium (w tym 6 godz. zdalnych - asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - metoda konwersacyjna, praca w grupach, dyskusja, zajęcia warsztatowe, zajęcia e-learningowe, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz. (w tym 6 godz. zdalnie - asynchronicznie), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 12,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 22,5 godzin, co odpowiada 0,9 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 52,5 godz., co odpowiada 2,1 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Hrycaj, A. Jakubecki (red.), Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6, Warszawa 2019, C.H. Beck.

2. P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2021, C.H. Beck.

3. R. Adamus, Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2021, C.H. Beck.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Machowska (red.), Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, Warszawa 2020, Wolters Kluwer.

2. R. Burda i in., Restrukturyzacja i upadłość. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 2018, Wolters Kluwer.

3. F. Zedler, Zarys prawa upadłościowego, Warszawa 2016, Wolters Kluwer.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG4 - w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego i administracyjnego,

KA6_UW1 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego i administracyjnego (aktów prawnych,

dorobku doktryny i orzecznictwa organów i sądów) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA6_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się prawa (w tym zagadnień szczegółowych związanych z obszarem podatków, prawem gospodarczym oraz prawem administracyjnym) przez całe życie,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA6_KO3 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem podejścia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach. Dopuszcza się maksymalnie jedną nieobecność w toku całych zajęć.

Zaliczenie pisemne w formie testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru lub w formie poprawnego sporządzenia pisma z zakresu prawa upadłościowego albo restrukturyzacyjnego. Skala ocen w przypadku zaliczenia w formie testu:

0-10 pkt - ndst

11-12 pkt - dst

13-14 pkt - dst+

15-16 pkt - db

17-18 pkt - db+

19-20 pkt - bdb

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Dopuszcza się możliwość uzgodnienia indywidualnej formy zaliczenia w przypadku realizacji indywidualnej organizacji studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Prowadzący grup: Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Brzozowski
Prowadzący grup: Przemysław Brzozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)