Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne i prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-TN1-3FPF
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne i prawo finansowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st. studia prawa i podatków w biznesie-przedm.obow.
Prawo i podatki w biznesie-niestacjonarne 3 rok 1 stopnia sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie w usystematyzowany sposób podstawowej problematyki finansów publicznych i prawa finansowego, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Studenci zapoznają się nie tylko ze specyficznymi cechami tej gałęzi prawa oraz przedmiotem jego regulacji, ale także z funkcjonowaniem, w świetle obowiązujących regulacji, systemu finansów publicznych oraz czynnikami determinującymi jego kształt. W trakcie zajęć omówione zostaną regulacje prawne normujące zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej w Polsce i Unii Europejskiej, w tym także odnoszące się do etapów planowania, uchwalania i wykonywania budżetu i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych oraz kryteria i formy nadzoru i kontroli finansowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W czasie zajęć studenci zapoznają się z szeroko pojętą problematyką finansów publicznych i prawa finansowego, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Słuchacze nauczą się rozumienia siatki pojęciowej prawa finansowego oraz stosowania konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce. Poznają także procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakacedmicki

Forma studiów: studia niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy,

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr: rok III/semestr V

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych: wykład: 20 godz. (w tym 10 godz. e-learning)

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 20 godz. (w tym 10 e-learning), przygotowanie do zajęć i egzaminu - 68 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 10 godz., egzamin - 2 godz.

Łącznie: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 godz. co odpowiada 1,2 pkt ETCS,

- liczba godzin nie wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 70 godz., co odpowiada 2,8 pkt ETCS

Literatura:

Zalecany wykaz aktów prawnych:

1) Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.

2) Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (ufp.)

Zalecana literatura podstawowa:

Miemiec W., Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, Warszawa 2020 (rozdziały od 1. do 7., włącznie).

Zalecana literatura uzupełniająca:

1) Salachna J., Tyniewicki M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2023

2) Salachna J. (red.), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego (seria Meritum), Warszawa 2023

3) A. Hanusz (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2022 (rozdziały od 1. do 6., włącznie)

Efekty uczenia się:

WIEDZA, student zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa podatkowego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz zasad zakładania i wykonywania działalności gospodarczej - KA6_WG3

UMIEJĘTNOŚCI, student potrafi:

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się prawa (w tym zagadnień szczegółowych związanych z obszarem podatków, prawem gospodarczym oraz prawem administracyjnym) przez całe życie - KA6_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, student jest gotów do:

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa związanego z obszarem podatków (materialnego, ustrojowego i procesowego), sferą działania podmiotów (organów i sądów) realizujących kompetencje z obszaru podatków oraz ram prawnych prowadzenia działalności gospodarczej - KA6_ KK3

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy - KA6_KO3

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lotko
Prowadzący grup: Ewa Lotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)