Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o państwie i prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS1-1AM
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o państwie i prawie
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
BiP.Stacj. 1 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych pojęć prawoznawstwa, ukazanie budowy aktu normatywnego z zaznaczeniem różnic pomiędzy przepisem prawnym i normą prawną, wskazanie cech systemu prawa i procesu stosowania prawa oraz problematyki źródeł prawa i znaczenia prawa europejskiego i wspólnotowego. W zakresie podstaw nauki o państwie: omówienie istoty, genezy, funkcji i form państwa oraz zmian w tym zakresie wynikających z procesu globalizacji. Celem wykładu jest także omówienie klasycznego i współczesnego ujęcia zasady podziału władzy (rola partii politycznych i mediów) oraz współczesnego rozumienia demokracji i roli społeczeństwa obywatelskiego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (w tym 15 godz. e-learningu) i 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz., w tym 15 godz. e-learningu, przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3,0 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007, wyd. 2

A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2011.

S. Sagan, V. Serzhanova, Nauka o państwie współczesnym, Lexis Nexis, Warszawa 2011, wyd. 2

Literatura uzupełniająca:

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019, wyd. 13.

A. Jamróz, Demokracja, seria: jak rozumieć prawo?, nr 5, Temida2, Białystok 1993.

P. Winczorek, Nauka o państwie, Liber, Warszawa 2005

E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Elipsa, Warszawa 2006, wyd. 4

J. Oniszczuk (red.), Współczesne państwo w teorii i praktyce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo, w tym podstawowych pojęć z zakresu prawa materialnego, ustrojowego i procesowego - KA6_WK1.

Umiejętności, absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa oraz innowacyjnie wykonywać zadania przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi w obszarze działalności państwa w obszarze bezpieczeństwo - KA6_UW2.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo, w tym podstawowych pojęć z zakresu prawa materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz stosowania właściwych metod i narzędzi w obszarze działalności państwa w obszarze bezpieczeństwo - KA6_KK2.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych; zaliczenie pisemne lub ustne.

Wykład: ocena na podstawie egzaminu pisemnego lub ustnego w formie odpowiedzi na pytania opisowe z podanej wcześniej listy zagadnień egzaminacyjnych, z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu - w terminach wyznaczonych zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w I i II terminie. Skala ocen od 2 do 5.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, również w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Mohyluk
Prowadzący grup: Zuzanna Fliszkiewicz, Mariusz Mohyluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

Podana w części A.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko, Zuzanna Fliszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

Podana w części A.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Doliwa
Prowadzący grup: Katarzyna Doliwa, Zuzanna Fliszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

Podana w części A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)