Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS1-1BD
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia prawa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
BiP.Stacj. 1 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od studentów wymagana jest wiedza historyczna na poziomie absolwenta szkoły średniej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów I roku bezpieczeństwa i prawa z problematyką historyczno-prawną w zakresie instytucji prawa publicznego i prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ustrojowych i prawnych XX wieku. Celem zajęć jest uzyskanie i usystematyzowanie wiedzy dla pozyskania umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa oraz wyrobienia zdolności analizy i rozumienia wydarzeń i procesów historycznych. Podczas zajęć zostaną przedstawione procesy ewolucji ustrojów państwowych, kształtowania się instytucji ustrojowych oraz historii prawa sądowego i postępowania sądowego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona rozwiązaniom obowiązujące na ziemiach polskich.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (w tym 15 godz. e-learningu) i 30 godzin

ćwiczeń (w tym 8 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz., w tym 23 godz. e-learningu, przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz.,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 43 godz., egzamin 2 godz. Razem: 203 godzin, co odpowiada 6 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co

odpowiada 3,0 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt. ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1) T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2017;

2) A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2011;

3). M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2002;

3) A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013 i wydania wcześniejsze.

Uzupełniająca:

1 ) J. Wiewiórkowski, J. Walachowicz, A. Gulczyński, B. Lesiński, Historia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 2002;

2) K. Sójka - Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Warszawa 2010;

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_UW2, KA6_U01, KA6_KK2:

- w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje prawa

związanego z obszarem bezpieczeństwa/ KA6_WG1

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu

funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem

i ochroną bezpieczeństwa oraz innowacyjnie wykonywać

zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi,

w tym zaawansowanych technik informacyjnokomunikacyjnych

w obszarze działalności podmiotów

związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa/ KA6_UW2

- planować i organizować pracę indywidualną oraz w ramach

udziału w zespole w zakresie analizy problematyki prawa

związanego z obszarem bezpieczeństwo/ KA6_U01

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu

problemów poznawczych z zakresu prawa związanego

z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego

i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów

(organów i sadów) realizujących kompetencje z obszaru

bezpieczeństwo/ KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia – obserwacja studentów, praca w grupach, umiejętność odpowiedzi na pytania zadane przez prowadzącego. Ocena aktywności na zajęciach e-learningowych.

Zaliczenie - kolokwium w I terminie i kolokwium poprawkowe w formie pisemnej. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne ustne zaliczenie kolokwium.

Wykład – egzamin I i II termin - ustny. Oceniania będzie umiejętność udzielania odpowiedzi na pytania o charakterze opisowym z listy zagadnień przekazanych na wykładzie z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia ćwiczeń/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Mohyluk
Prowadzący grup: Mariusz Mohyluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Niewiński
Prowadzący grup: Piotr Kołodko, Mariusz Mohyluk, Kamil Niewiński, Krzysztof Żochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)