Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS1-2GY Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
BiP.Stacj. 2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego, w szczególności w zakresie jego przedmiotu, uczestników postępowania, zasad jego prowadzenia, czynności stron i uczestników w postępowaniu, form podejmowanych rozstrzygnięć oraz trybu ich zaskarżania.

Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotów powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności systemu organów administracji publicznej zadań tych organów oraz form ich wykonywania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie:-systemu procedur obowiązujących w działalności administracji publicznej, -roli ogólnego postępowania administracyjnego i sposobu jego prowadzenia-zasad uczestnictwa poszczególnych podmiotów oraz ich praw oraz obowiązków w postępowaniu-środków dowodowych, rozprawy administracyjnej, decyzji i wymogów formalnych, kosztów postępowania administracyjnego, -właściwości organów administracji, wszczynania i prowadzenia postępowania oraz jego czynności, jak też rozstrzygnięć administracyjnych i ich zaskarżania

Pełny opis:

Profil studiów: I stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: II (semestr III)

Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa administracyjnego. Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i orzecznictwa sądowego.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin wykładu (w tym 0 godzin zdalnych synchronicznych i 14 godz. w zajęć asynchronicznych - e-learning)

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach 30 godz. (w tym 14 godz. zdalnych asynchronicznych w e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20

godz., zaliczenie 2 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 57 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 52 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego, w szczególności w zakresie jego przedmiotu, uczestników postępowania, zasad jego prowadzenia, czynności stron i uczestników w postępowaniu, form podejmowanych rozstrzygnięć oraz trybu ich zaskarżania.

Szczegółowa tematyka:

1. Zagadnienia wstępne: pojęcie postępowania administracyjnego, pojęcie prawa postępowania administracyjnego, rodzaje postępowań administracyjnych, funkcje postępowań administracyjnych

2. Podmioty postępowania administracyjnego

3.Właściwość ogólna i szczególna organów prowadzących postępowanie

4.Wszczęcie postępowania: zasady wszczynania postępowania z urzędu, wszczęcie postępowania na żądanie strony, wymogi formalne podania

5.Zasady ogólne postępowania administracyjnego

6. Czynności organu prowadzącego postępowanie

7. Postępowanie dowodowe, rozprawa.

8. Mediacja. Przeszkody procesowe rozstrzygnięcia sprawy

9. Zakończenie postępowania – decyzja administracyjna

10. Ugoda administracyjna – dopuszczalność i tryb zawierania. Milczące załatwienie sprawy.

11.Postanowienia: w kwestiach incydentalnych. postanowienia końcowe

12.Weryfikacja rozstrzygnięć administracyjnych w toku instancji

13. Wznowienie postępowania administracyjnego

14. Stwierdzenie nieważności decyzji

15. Pozostałe przypadki wzruszania ostatecznych decyzji administracyjnych i postanowień. Koszty postępowania administracyjnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.

2. Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe i egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2017.

3. T. Woś (red.), Postępowanie administracyjne Warszawa 2017,

Literatura uzupełniająca:

1. R. Suwaj, Wydawanie decyzji administracyjnych, Wrocław, 2007.

2. R. Suwaj (red.), Postępowanie administracyjne. Ćwiczenia, Warszawa 2009.

3 G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, 4. Warszawa 2003.

5. Z. Kmieciak, Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014,

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje prawa związanego z obszarem bezpieczeństwa - KA6_WG1,

Umiejętności, absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę –formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:

– właściwy dobór źródeł pranych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa organów i sądów działających w obszarze bezpieczeństwo) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji - KA6_UW1,

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sądów) realizujących kompetencje z obszaru bezpieczeństwo - KA6_KK1,

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo(materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sadów) realizujących kompetencje z obszaru bezpieczeństwo - KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie końcowe - zaliczenie pisemne w formie testu.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22"

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.