Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS2-2SEMMN
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty seminaryjne
BiP.Stacj. 2 rok 2 stopnia sem. Letni
BiP.Stacj. 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta pogłębionej wiedzy z określonego obszaru badawczego, zastosowania właściwych kryteriów opracowania problematyki badawczej, wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywania pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych. Celem nadrzędnym jest finalne przygotowanie studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. I i II.

Wymagania wstępne - zaliczenie proseminarium.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin seminarium.

Metody dydaktyczne – dyskusja moderowana, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 32 godz., przygotowanie do zajęć 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 68 godz. Razem: 150 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz. nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz.

Literatura:

L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowywania pracy dyplomowej, Toruń 2008.

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2008.

B. Wierzbicki (red.), Praca magisterska od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie: wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczącej prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo - KA7_WG4; ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze powiązanym z bezpieczeństwem - KA7_WK2.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– właściwy dobór źródeł nauki i prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (aktów normatywnych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji - KA7_UW1; wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi - KA7_UW3.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu dotyczącego zagadnień bezpieczeństwa - KA7_KK3.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest ocena udziału w dyskusjach moderowanych, przygotowanie ostatecznej wersji pracy dyplomowej zgodnie z wymogami przyjętymi dla tego rodzaju prac oraz opracowanie zagadnień na egzamin dyplomowy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Andruszkiewicz
Prowadzący grup: Marta Andruszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta pogłębionej wiedzy z określonego obszaru badawczego, zastosowania właściwych kryteriów opracowania problematyki badawczej, wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywania pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych. Celem nadrzędnym jest finalne przygotowanie studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. I i II.

Wymagania wstępne - zaliczenie proseminarium.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin seminarium.

Metody dydaktyczne – dyskusja moderowana, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 32 godz., przygotowanie do zajęć 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 68 godz. Razem: 150 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz. nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz.

Literatura:

L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowywania pracy dyplomowej, Toruń 2008.

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2008.

B. Wierzbicki (red.), Praca magisterska od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)