Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka ogólnopedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-2JAH
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0111) Kształcenie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka ogólnopedagogiczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem praktyki jest zapoznanie Studentów/tki z funkcjonowaniem i specyfiką przedszkola i szkoły, poznanie dokumentacji tych instytucji, gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z dziećmi/uczniami oraz konfrontowanie wiedzy nabywanej na zajęciach z psychologii i pedagogiki z rzeczywistością pedagogiczną

w działaniu.

Pełny opis:

- Zapoznanie z funkcjonowaniem i specyfiką przedszkola/szkoły, poznanie dokumentacji przedszkola/szkoły, zadań opiekuńczo - wychowawczych;

- Obserwacja działalności wychowawczej nauczyciela, aktywności dzieci/uczniów, interakcji w grupie przedszkolne/klasowej (na zajęciach pozalekcyjnych i przerwach, w czasie przed i po zajęciach;

- Współdziałanie z nauczycielem w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych;

- asystowanie i pomoc nauczycielowi w pełnieniu roli wychowawcy i opiekuna grupy, asystowanie w prowadzeniu zajęć wychowawczych;

- Udział, w miarę możliwości, w pracy Rady Pedagogicznej lub Zespołu Samokształceniowego;

Metody dydaktyczne: ćwiczenia

Punkty ECTS: 2.0;

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach – 30 h

przygotowanie do ćwiczeń – 15 h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

Wskaźniki ilościowe:

-Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 52 h; ETCS – 2

-O charakterze praktycznym - 30 h; ECTS – 1

Literatura:

Ganczarska M., Praca wychowawcza nauczyciela z uczniami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017.

Jówko E., Kultura nauczycieli a kultura uczniów, Warszawa: Difin SA, 2016.

Kordziński J., Szkoła uczenia się, Warszawa: Wolters Kluwers, 2018.

Koszyk I., Ogonowski B., Śliwy S. (red.), Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018.

Łukasik J. M., Jagielska K., Solecki R., Nauczyciel, wychowawca, pedagog, Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2013.

Niemierko B., Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym, Sopot: Smak Słowa, 2018.

Nowak-Dziemianowicz M., Szkoła jako przestrzeń uznania, Warszawa: PWN, 2020.

Paszkiewicz A., Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem, Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2014.

Szurowska B. (red.), Szkoła w sytuacji trudnej, Warszawa: Difin, 2020.

Efekty uczenia się:

KA7_WG5, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem przedszkola i szkoły podstawowej, zasady udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna;

KA7_UW1, obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów;

KA7_KK4, autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami

merytorycznymi

Metody i kryteria oceniania:

Metody - ćwiczenia

Warunki zaliczenia:

1. Przedłożenia przez Studenta potwierdzenia terminu realizacji praktyk przez dyrektora placówki (pieczątka i podpis w dzienniczku praktyk).

2. Przedstawienia w formie pisemnej opinii wraz z oceną w stopniu (skala 2-5) o zrealizowanej praktyce dokonanej przez opiekuna praktyki ze strony przedszkola/szkoły, zawierającej spostrzeżenia dotyczące: postawy studentki/ta wobec podjętych zadań, jej/jego merytorycznego przygotowania, umiejętności radzenia sobie w sytuacji zaangażowania w wykonywaną pracę, punktualności.

3. Przedstawienia przez Studenta/tkę rzetelnie uzupełnionego dzienniczka praktyki i ewentualnie ustnej opinii na temat przebytej praktyki (w terminie 2 tygodni od jej zakończenia).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Laskowska, Adam Naruszewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Laskowska, Adam Naruszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bartoszewicz, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Marta Makarewicz
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszewicz, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Marta Makarewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Naruszewicz, Monika Żak-Skalimowska
Prowadzący grup: Adam Naruszewicz, Monika Żak-Skalimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)