Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-2JAR Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Adaptacja dziecka w przedszkolu
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu sposobów pracy stosowanych podczas adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych. Umiejętność rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci oraz wykorzystywania tej wiedzy w procesie adaptacji dziecka. Organizowanie przestrzeni uwzględniającej specyficzne potrzeby i możliwości poszczególnych dzieci w procesie adaptacji. Rozwijanie kompetencji społecznych studentów, umożliwiających tworzenie atmosfery sprzyjającej budowaniu pozytywnych relacji, pomiędzy członkami procesu adaptacji (dziecko, rodzic, nauczyciel).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykorzystanie znajomości prawidłowości rozwojowych dzieci u progu wieku przedszkolnego do efektywnego planowania procesu adaptacyjnego dziecka. Współpraca nauczyciela z rodziną w procesie przygotowania dziecka do życia w warunkach przedszkolnych. Zapoznanie z teoriami i modelami adaptacji. Analiza czynników warunkujących zdolności adaptacyjne dziecka do środowiska przedszkolnego. Zapoznanie z cechami dziecka zaadoptowanego do przedszkola. Organizacja i przebieg procesu adaptacyjnego dzieci. Analiza celów i zadań programów adaptacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M_9

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika przedszkolna

Rok studiów/semestr: II/3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Psychologia rozwojowa, Współczesne koncepcje dziecka i dzieciństwa

Liczba godzin: 20 h (ćw);

Metody dydaktyczne: metoda ćwiczeniowa

Punkty ECTS: 2.0;

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach - 20h

przygotowanie do ćwiczeń - 12h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 5h

przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego - 3h

realizacja zajęć projektowych - 5h

teczka prac – 2 h

przygotowanie do zaliczenia – 2h

zaliczenie - 1h

Wskaźniki ilościowe:

-Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 h; ETCS – 1

-O charakterze praktycznym - 25 h; ECTS – 1

Literatura:

1. Szurowska B. (2019), Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych. Jak przedszkole może pomóc dziecku i rodzinie w łagodzeniu lęków adaptacyjnych, (w:) B. Szurkowska (red.), Przedszkole w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą, s. 14-37.

2. Duraj D. (2017), Jak pomóc dziecku stać się przedszkolakiem. Proces adaptacji do środowiska przedszkolnego, (w:) U. Szuścik, R. Raszka (red.), Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Tom I, Teoria i praktyka, s. 142-155.

3. Jacewicz A. (2017), Adaptacja dzieci do środowiska przedszkolnego, (w:) A. Klim-Klimaszewska, M. Podhájecká, A. Fijałkowska-Mroczek (red.), Orientacje i przedsięwzięcia w edukacji przedszkolnej i szkolnej: monografia wieloautorska, s. 32-38.

4. Majorczyk M., Mac A. (2017), Adaptacja dziecka do warunków życia przedszkolnego i jej uwarunkowania, (w:) M. Nawrot-Borowska, D. Zając (red.), Dziecko i dzieciństwo: wybrane konteksty badań, s. 210-219.

5. Brzezińska A. (2015), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Seria I, Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania, Tom 1 i 2.

6. Rzadkiewicz M. (2006), Mamo, tato idę do przedszkola, WSiP, Warszawa.

7. Friedl I. (2001), Moje dziecko idzie do przedszkola, Jedność, Kielce.

8. Lubowiecka J. (2000), Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola. WSiP, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Zna metodykę wykonywania zadań – normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym - KA7_WG6

2. Potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dzieci oraz projektować i prowadzić działania pedagogiczne, a także planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania - KA7_UW2

3. Potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub grupy - KA7_UW3

4. Jest gotów porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w grupie przedszkolnej - KA7_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po semestrze III, obejmujący tematykę zrealizowaną w ramach przedmiotu Adaptacja dziecka w przedszkolu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Laskowska, Janina Uszyńska-Jarmoc
Prowadzący grup: Agnieszka Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22"

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ostaszewska-Tylenda
Prowadzący grup: Joanna Ostaszewska-Tylenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.