Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja polonistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-3JBW
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edukacja polonistyczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok PiW SJ sem.letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiądzie umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej dotyczącej nauki o języku, kulturze i literaturze do projektowania zajęć w zakresie edukacji polonistycznej w klasach I–III szkoły podstawowej i osiągania założonych efektów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Problematyka przedmiotu obejmuje spersonalizowane strategie edukacyjne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia i analizy czytanych tekstów, tworzenia wypowiedzi w języku pisanym i mówionym (w tym prac twórczych), stosowanie poprawnych form gramatycznych i ortograficznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: jednolite studiamagisterskie

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: III rok, semestr 6

Wymagania wstępne: pedagogika ogólna, dydaktyka, podstawy edukacji literackiej, podstawy edukacji językowej, pedagogika wczesnoszkolna,

znajomość podstawowej terminologii używanej w pedagogice i dydaktyce,

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 20 godzin

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń: 40 godzin

przygotowanie do egzaminu 30 godzin

udział w konsultacjach 5 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godzin

o charakterze praktycznym 40 godzin

Wykład ma za zadanie przedstawić studentom podstawowe kwestie natury teoretycznej i metodycznej odnoszące się do następującej tematyki:

Rola języka polskiego w edukacji wczesnoszkolnej; Nabywanie umiejętności językowych przez uczniów klas niższych szkoły podstawowej; Czytania dzieci w młodszym wieku szkolnym; Pisanie - opanowanie języka pisanego przez ucznia; Opracowanie tekstów w klasach I-III; Praca nad wypowiedzią pisemną w klasach I-III; Gramatyka i ortografia w edukacji wczesnoszkolnej; Stymulowanie aktywności językowej uczniów; Czytanie ze zrozumieniem na poziomie edukacji wczesnoszkolnej; Czytelnictwo dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Opracowywana tematyka laboratoriów dotyczyć będzie:

Analizy efektów kształcenia w edukacji polonistycznej; Czytanie i pisanie w edukacji wczesnoszkolnej; 3. Ćwiczeń w mówieniu i pisaniu ( przegląd ćwiczeń w mówieniu i pisaniu), z zakresu ćwiczeń stylistycznych, słownikowo-frazeologicznych i syntaktycznych; Pracy z tekstem literackim; Opracowania poezji w klasach I-III: kategorie wierszy, sposoby ich opracowania, inscenizacje, dramatyzacje, improwizacje , praca nad ekspresją słowa; Form pracy z lekturą w klasach I-III; Ćwiczeń gramatycznych i ortograficznych;

Stylistycznych form wypowiedzi (opowiadanie, opis, sprawozdanie i notatka kronikarska), użytkowych form wypowiedzi w klasach I - III:( list, zaproszenie, zawiadomienie, ogłoszenie, życzenia, pamiętnik); Projektowania działań nauczyciela i aktywności uczniów służących rozwojowi umiejętności czytania, mówienia i pisania w różnych formach oraz kreatywności i twórczości uczniów; Oceniania postępów dziecka w zakresie edukacji polonistycznej, formy oceny, sposoby poprawiania błędów uczniowskich; Prezentacji materiałów dydaktycznych z uwzględnieniem zasobów platform edukacyjnych dla nauczycieli , projektowanie środków do zajęć z wykorzystaniem narzędzi do tworzenia interaktywnych treści.

Literatura:

Cywińska M (red.) (2017) Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

Czelakowska D. (2010) Metodyka edukacji polonistycznej w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Dobrowolska D. (2017) Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym. Podręcznik dla studentów i poczatkujących nauczycieli, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Czelakowska D. (2005), Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków.

Awramiuk E., (2006), Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Trans Humana, Białystok

Borawska K., (2004), Umiejętności językowe dziecka kończącego edukację wczesnoszkolną, Trans Humana, Białystok.

Jakubowicz-Bryx A., (red.), (2011), Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wyd. UKW Bydgoszcz.

Lenartowska K., Świętek W., (2006), Wiersz w zintegrowanej edukacji elementarnej, AKAPIT, Toruń

Sochacka K., (2004), Rozwój umiejętności czytania, Trans Humana, Białystok

Efekty uczenia się:

W wyniku realizacji przedmiotu Student zna i rozumie:

KA7_WG2 - klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania,

uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a

także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać;

KA7_WG6 - metodykę wykonywania zadań – normy, procedury i dobre praktyki

stosowane w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej;

KA7_UW3 – potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z

uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych

dzieci lub uczniów oraz grupy

KA7_UW4 – potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia;

KA7_UW6 - funkcjonalnie posługiwać się pojęciami z zakresu wybranego obszaru wiedzy

KA7_UK2 - poprawnie posługiwać się językiem polskim i obcym oraz wykazywać troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci lub uczniów;

KA7_KK4 - efektywnie pracować w środowiskach zróżnicowanych pod względem kulturowym oraz z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym, w tym z

dziećmi, dla których język polski jest drugim językiem, wykorzystując

kompetencje międzykulturowe i glottodydaktyczne

Metody i kryteria oceniania:

prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, problemowe, praca w grupach, konsultacje.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest ocena w stopniu z ćwiczeń oraz 90% obecności na wykładach. Te dwa elementy są konieczne do przystąpienia do egzaminu.

Egzamin

Kryteria oceniania:

0-50% pkt. - ndst

51-60% pkt. - dst

61-70% - dst plus

71-80% pkt. - db

81-90% pkt. - db plus

91-100% pkt. – bdb

Egzamin poprawkowy odbywać się będzie w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow
Prowadzący grup: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Sandra Kadłubowska, Marta Makarewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Problematyka przedmiotu obejmuje spersonalizowane strategie edukacyjne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia i analizy czytanych tekstów, tworzenia wypowiedzi w języku pisanym i mówionym (w tym prac twórczych), stosowanie poprawnych form gramatycznych i ortograficznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: jednolite studiamagisterskie

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: III rok, semestr 6

Wymagania wstępne: pedagogika ogólna, dydaktyka, podstawy edukacji literackiej, podstawy edukacji językowej, pedagogika wczesnoszkolna,

znajomość podstawowej terminologii używanej w pedagogice i dydaktyce,

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 20 godzin

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń: 40 godzin

przygotowanie do egzaminu 30 godzin

udział w konsultacjach 5 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godzin

o charakterze praktycznym 40 godzin

Wykład ma za zadanie przedstawić studentom podstawowe kwestie natury teoretycznej i metodycznej odnoszące się do następującej tematyki:

Rola języka polskiego w edukacji wczesnoszkolnej; Nabywanie umiejętności językowych przez uczniów klas niższych szkoły podstawowej; Czytania dzieci w młodszym wieku szkolnym; Pisanie - opanowanie języka pisanego przez ucznia; Opracowanie tekstów w klasach I-III; Praca nad wypowiedzią pisemną w klasach I-III; Gramatyka i ortografia w edukacji wczesnoszkolnej; Stymulowanie aktywności językowej uczniów; Czytanie ze zrozumieniem na poziomie edukacji wczesnoszkolnej; Czytelnictwo dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Opracowywana tematyka laboratoriów dotyczyć będzie:

Analizy efektów kształcenia w edukacji polonistycznej; Czytanie i pisanie w edukacji wczesnoszkolnej; 3. Ćwiczeń w mówieniu i pisaniu ( przegląd ćwiczeń w mówieniu i pisaniu), z zakresu ćwiczeń stylistycznych, słownikowo-frazeologicznych i syntaktycznych; Pracy z tekstem literackim; Opracowania poezji w klasach I-III: kategorie wierszy, sposoby ich opracowania, inscenizacje, dramatyzacje, improwizacje , praca nad ekspresją słowa; Form pracy z lekturą w klasach I-III; Ćwiczeń gramatycznych i ortograficznych;

Stylistycznych form wypowiedzi (opowiadanie, opis, sprawozdanie i notatka kronikarska), użytkowych form wypowiedzi w klasach I - III:( list, zaproszenie, zawiadomienie, ogłoszenie, życzenia, pamiętnik); Projektowania działań nauczyciela i aktywności uczniów służących rozwojowi umiejętności czytania, mówienia i pisania w różnych formach oraz kreatywności i twórczości uczniów; Oceniania postępów dziecka w zakresie edukacji polonistycznej, formy oceny, sposoby poprawiania błędów uczniowskich; Prezentacji materiałów dydaktycznych z uwzględnieniem zasobów platform edukacyjnych dla nauczycieli , projektowanie środków do zajęć z wykorzystaniem narzędzi do tworzenia interaktywnych treści.

Literatura:

Cywińska M (red.) (2017) Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

Czelakowska D. (2010) Metodyka edukacji polonistycznej w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Dobrowolska D. (2017) Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym. Podręcznik dla studentów i poczatkujących nauczycieli, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Czelakowska D. (2005), Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków.

Awramiuk E., (2006), Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Trans Humana, Białystok

Borawska K., (2004), Umiejętności językowe dziecka kończącego edukację wczesnoszkolną, Trans Humana, Białystok.

Jakubowicz-Bryx A., (red.), (2011), Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wyd. UKW Bydgoszcz.

Lenartowska K., Świętek W., (2006), Wiersz w zintegrowanej edukacji elementarnej, AKAPIT, Toruń

Sochacka K., (2004), Rozwój umiejętności czytania, Trans Humana, Białystok

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow
Prowadzący grup: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Emilia Jakubowska, Sandra Kadłubowska, Marta Makarewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Problematyka przedmiotu obejmuje spersonalizowane strategie edukacyjne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia i analizy czytanych tekstów, tworzenia wypowiedzi w języku pisanym i mówionym (w tym prac twórczych), stosowanie poprawnych form gramatycznych i ortograficznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: jednolite studiamagisterskie

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: III rok, semestr 6

Wymagania wstępne: pedagogika ogólna, dydaktyka, podstawy edukacji literackiej, podstawy edukacji językowej, pedagogika wczesnoszkolna,

znajomość podstawowej terminologii używanej w pedagogice i dydaktyce,

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 20 godzin

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń: 40 godzin

przygotowanie do egzaminu 30 godzin

udział w konsultacjach 5 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godzin

o charakterze praktycznym 40 godzin

Wykład ma za zadanie przedstawić studentom podstawowe kwestie natury teoretycznej i metodycznej odnoszące się do następującej tematyki:

Rola języka polskiego w edukacji wczesnoszkolnej; Nabywanie umiejętności językowych przez uczniów klas niższych szkoły podstawowej; Czytania dzieci w młodszym wieku szkolnym; Pisanie - opanowanie języka pisanego przez ucznia; Opracowanie tekstów w klasach I-III; Praca nad wypowiedzią pisemną w klasach I-III; Gramatyka i ortografia w edukacji wczesnoszkolnej; Stymulowanie aktywności językowej uczniów; Czytanie ze zrozumieniem na poziomie edukacji wczesnoszkolnej; Czytelnictwo dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Opracowywana tematyka laboratoriów dotyczyć będzie:

Analizy efektów kształcenia w edukacji polonistycznej; Czytanie i pisanie w edukacji wczesnoszkolnej; 3. Ćwiczeń w mówieniu i pisaniu ( przegląd ćwiczeń w mówieniu i pisaniu), z zakresu ćwiczeń stylistycznych, słownikowo-frazeologicznych i syntaktycznych; Pracy z tekstem literackim; Opracowania poezji w klasach I-III: kategorie wierszy, sposoby ich opracowania, inscenizacje, dramatyzacje, improwizacje , praca nad ekspresją słowa; Form pracy z lekturą w klasach I-III; Ćwiczeń gramatycznych i ortograficznych;

Stylistycznych form wypowiedzi (opowiadanie, opis, sprawozdanie i notatka kronikarska), użytkowych form wypowiedzi w klasach I - III:( list, zaproszenie, zawiadomienie, ogłoszenie, życzenia, pamiętnik); Projektowania działań nauczyciela i aktywności uczniów służących rozwojowi umiejętności czytania, mówienia i pisania w różnych formach oraz kreatywności i twórczości uczniów; Oceniania postępów dziecka w zakresie edukacji polonistycznej, formy oceny, sposoby poprawiania błędów uczniowskich; Prezentacji materiałów dydaktycznych z uwzględnieniem zasobów platform edukacyjnych dla nauczycieli , projektowanie środków do zajęć z wykorzystaniem narzędzi do tworzenia interaktywnych treści.

Literatura:

Cywińska M (red.) (2017) Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

Czelakowska D. (2010) Metodyka edukacji polonistycznej w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Dobrowolska D. (2017) Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym. Podręcznik dla studentów i poczatkujących nauczycieli, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Czelakowska D. (2005), Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków.

Awramiuk E., (2006), Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Trans Humana, Białystok

Borawska K., (2004), Umiejętności językowe dziecka kończącego edukację wczesnoszkolną, Trans Humana, Białystok.

Jakubowicz-Bryx A., (red.), (2011), Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wyd. UKW Bydgoszcz.

Lenartowska K., Świętek W., (2006), Wiersz w zintegrowanej edukacji elementarnej, AKAPIT, Toruń

Sochacka K., (2004), Rozwój umiejętności czytania, Trans Humana, Białystok

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Problematyka przedmiotu obejmuje spersonalizowane strategie edukacyjne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia i analizy czytanych tekstów, tworzenia wypowiedzi w języku pisanym i mówionym (w tym prac twórczych), stosowanie poprawnych form gramatycznych i ortograficznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: jednolite studiamagisterskie

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: III rok, semestr 6

Wymagania wstępne: pedagogika ogólna, dydaktyka, podstawy edukacji literackiej, podstawy edukacji językowej, pedagogika wczesnoszkolna,

znajomość podstawowej terminologii używanej w pedagogice i dydaktyce,

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 20 godzin

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń: 40 godzin

przygotowanie do egzaminu 30 godzin

udział w konsultacjach 5 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godzin

o charakterze praktycznym 40 godzin

Wykład ma za zadanie przedstawić studentom podstawowe kwestie natury teoretycznej i metodycznej odnoszące się do następującej tematyki:

Rola języka polskiego w edukacji wczesnoszkolnej; Nabywanie umiejętności językowych przez uczniów klas niższych szkoły podstawowej; Czytania dzieci w młodszym wieku szkolnym; Pisanie - opanowanie języka pisanego przez ucznia; Opracowanie tekstów w klasach I-III; Praca nad wypowiedzią pisemną w klasach I-III; Gramatyka i ortografia w edukacji wczesnoszkolnej; Stymulowanie aktywności językowej uczniów; Czytanie ze zrozumieniem na poziomie edukacji wczesnoszkolnej; Czytelnictwo dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Opracowywana tematyka laboratoriów dotyczyć będzie:

Analizy efektów kształcenia w edukacji polonistycznej; Czytanie i pisanie w edukacji wczesnoszkolnej; 3. Ćwiczeń w mówieniu i pisaniu ( przegląd ćwiczeń w mówieniu i pisaniu), z zakresu ćwiczeń stylistycznych, słownikowo-frazeologicznych i syntaktycznych; Pracy z tekstem literackim; Opracowania poezji w klasach I-III: kategorie wierszy, sposoby ich opracowania, inscenizacje, dramatyzacje, improwizacje , praca nad ekspresją słowa; Form pracy z lekturą w klasach I-III; Ćwiczeń gramatycznych i ortograficznych;

Stylistycznych form wypowiedzi (opowiadanie, opis, sprawozdanie i notatka kronikarska), użytkowych form wypowiedzi w klasach I - III:( list, zaproszenie, zawiadomienie, ogłoszenie, życzenia, pamiętnik); Projektowania działań nauczyciela i aktywności uczniów służących rozwojowi umiejętności czytania, mówienia i pisania w różnych formach oraz kreatywności i twórczości uczniów; Oceniania postępów dziecka w zakresie edukacji polonistycznej, formy oceny, sposoby poprawiania błędów uczniowskich; Prezentacji materiałów dydaktycznych z uwzględnieniem zasobów platform edukacyjnych dla nauczycieli , projektowanie środków do zajęć z wykorzystaniem narzędzi do tworzenia interaktywnych treści.

Literatura:

Cywińska M (red.) (2017) Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

Czelakowska D. (2010) Metodyka edukacji polonistycznej w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Dobrowolska D. (2017) Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym. Podręcznik dla studentów i poczatkujących nauczycieli, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Czelakowska D. (2005), Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków.

Awramiuk E., (2006), Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Trans Humana, Białystok

Borawska K., (2004), Umiejętności językowe dziecka kończącego edukację wczesnoszkolną, Trans Humana, Białystok.

Jakubowicz-Bryx A., (red.), (2011), Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wyd. UKW Bydgoszcz.

Lenartowska K., Świętek W., (2006), Wiersz w zintegrowanej edukacji elementarnej, AKAPIT, Toruń

Sochacka K., (2004), Rozwój umiejętności czytania, Trans Humana, Białystok

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)