Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja polonistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-3JBW Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Edukacja polonistyczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiądzie umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej dotyczącej nauki o języku, kulturze i literaturze do projektowania zajęć w zakresie edukacji polonistycznej w klasach I–III szkoły podstawowej i osiągania założonych efektów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Problematyka przedmiotu obejmuje spersonalizowane strategie edukacyjne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia i analizy czytanych tekstów, tworzenia wypowiedzi w języku pisanym i mówionym (w tym prac twórczych), stosowanie poprawnych form gramatycznych i ortograficznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: studia jednolite magisterskie(po licencjacie)

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: II rok, semestr 4

Wymagania wstępne: pedagogika ogólna, etyka zawodu nauczyciela, dydaktyka, podstawy edukacji literackiej, podstawy edukacji językowej,

znajomość podstawowej terminologii używanej w pedagogice i dydaktyce, teoretyczna wiedza z zakresu nauki o języku, kulturze i literaturze, znajomość etyki zawodu nauczyciela

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń: 55 godzin

przygotowanie zadań grupowych 30 godzin

przygotowanie do egzaminu 30 godzin

udział w konsultacjach 5 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 godzin

o charakterze praktycznym 105 godzin

Literatura:

Awramiuk E., (2006), Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Trans Humana, Białystok

Borawska K., (2004), Umiejętności językowe dziecka kończącego edukację wczesnoszkolną, Trans Humana, Białystok.

Czelakowska D., (2009), Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Impuls, Kraków

Jakubowicz-Bryx A., (red.), (2011), Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wyd. UKW Bydgoszcz.

Lenartowska K., Świętek W., (2006), Wiersz w zintegrowanej edukacji elementarnej, AKAPIT, Toruń

Sochacka K., (2004), Rozwój umiejętności czytania, Trans Humana, Białystok

Efekty uczenia się:

KA7_WG2 zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać;

KA7_WG6- zna i rozumie metodykę wykonywania zadań – normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej;

KA7_UW3 absolwent potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grupy

KA7_UW4 - absolwent potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia

KA7_UW6 - absolwent potrafi funkcjonalnie posługiwać się pojęciami z zakresu wybranego obszaru wiedzy

KA7_UK2 - absolwent potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim i obcym oraz wykazywać troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci lub uczniów;

KA7_KK4 - absolwent jest gotów do: autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi

Metody i kryteria oceniania:

prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, problemowe, praca w grupach, konsultacje.

Przedmiot kończy się egzaminem. Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać 51% możliwych punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Jakubowska, Katarzyna Nadachewicz
Prowadzący grup: Emilia Jakubowska, Katarzyna Nadachewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Problematyka przedmiotu obejmuje spersonalizowane strategie edukacyjne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia i analizy czytanych tekstów, tworzenia wypowiedzi w języku pisanym i mówionym (w tym prac twórczych), stosowanie poprawnych form gramatycznych i ortograficznych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: studia jednolite magisterskie(po licencjacie)

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: II rok, semestr 4

Wymagania wstępne: pedagogika ogólna, etyka zawodu nauczyciela, dydaktyka, podstawy edukacji literackiej, podstawy edukacji językowej,

znajomość podstawowej terminologii używanej w pedagogice i dydaktyce, teoretyczna wiedza z zakresu nauki o języku, kulturze i literaturze, znajomość etyki zawodu nauczyciela

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń: 55 godzin

przygotowanie zadań grupowych 30 godzin

przygotowanie do egzaminu 30 godzin

udział w konsultacjach 5 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 godzin

o charakterze praktycznym 105 godzin

Literatura:

Awramiuk E., (2006), Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Trans Humana, Białystok

Borawska K., (2004), Umiejętności językowe dziecka kończącego edukację wczesnoszkolną, Trans Humana, Białystok.

Czelakowska D., (2009), Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Impuls, Kraków

Jakubowicz-Bryx A., (red.), (2011), Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wyd. UKW Bydgoszcz.

Lenartowska K., Świętek W., (2006), Wiersz w zintegrowanej edukacji elementarnej, AKAPIT, Toruń

Sochacka K., (2004), Rozwój umiejętności czytania, Trans Humana, Białystok

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow
Prowadzący grup: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Emilia Jakubowska, Marta Makarewicz, Katarzyna Nadachewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.