Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalistyczny warsztat językowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N2-2YHDTA Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczny warsztat językowy
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: .2 rok 2st. Penitenc. RES niestac.
2 rok 2st. AKzA niestac
2 rok 2st. Kuratela RES niestac.
2 rok 2st. POW niestac.
Moduł ogólnouczelniany - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
warsztatowe

Założenia (opisowo):

Założeniem zajęc warsztatowych jest doskonalenie wybranych sprawności językowych.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Ćwiczenie umiejętności językowych - mówienie, czytanie tekstów autentycznych. Elementy tłumaczenia. Rozumienie ze słuchu oryginalnych nagrań. Przyswajanie i utrwalanie słownictwa z danego zakresu tematycznego

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia stopnia

Moduł:ogólnouczelniany

Rodzaj przedmiotu: specjalistyczny warsztat językowy; przedmiot obowiązkowy

Rok studiów/semestr: II rok studiów, semestr III.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz.

Punkty ECTS:2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godz 1 ECTS

-o charakterze praktycznym 30 godz1 ECTS

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 60 godz. w tym:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.;

praca włansa studenta: przygotowanie się do zajęć, zaliczeń,wykonywanie zadań online 30 godz.

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: 50% stacjonarnie oraz 50% z wykorzystaniem platformy Blackboard w oparciu o autorskie materiały specjalistyczne.

Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland,

Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell, CUP

Cambridge Academic English, C.Thaine , CUP

English for Presentations M. Grussendorf, OUP

Oxford EAP, E. de Chasal&Louis Rogers, OUP

materiały z akredytowanych anglojęzycznych stron internetowych: np. onestopenglish, linguahouse, The Guardian, BBC, TED

Efekty uczenia się:

KA7_UK1

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych w kontekście języka obcego

sposób weryfikacji: udział w dyzkusji w grupie

KA7_UK2

potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych w kontekście języka obcego

sposób weryfikacji: dyskusja i prezentacja

KA7_KK2

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę

sposób weryfikacji: przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział, zaaangażowanie we wspólpracę w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: 50% stacjonarnie oraz 50% z wykorzystaniem platformy Blackboard w oparciu o autorskie materiały specjalistyczne.

Wiedza i umiejętnosći sprawdzane są w formie:

- ocenę bieżacego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa.

- prac i testów pisemnych w sali

- modułów nauczania na platformie Blackboard

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów w sali oraz prac pisemnych

-zaliczenie na min 51% modułów na platformie Blackboard

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo ( udział w dyskusji i współpracyw grupie)

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

80% - 89% - dobry plus (4.5)

70% - 79% - dobry (4.0)

60% - 69% - dostateczny plus (3.5)

51% - 59% - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec III semestru

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej 1 nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta więcej niż 1 zjazdu, student jest zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach lub przygotowanie opracowania artykułu specjalistycznego z dziedziny kierunku studiów (dł. ok 500 słów /opracowanie słownictwa, umiejętnosć streszczenia)

Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, Marzena Lubaszewska, Barbara Rudziak
Prowadzący grup: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, Marzena Lubaszewska, Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
warsztatowe

Skrócony opis:

Ćwiczenie umiejętności językowych - mówienie, czytanie tekstów autentycznych. Elementy tłumaczenia. Rozumienie ze słuchu oryginalnych nagrań. Przyswajanie i utrwalanie słownictwa z danego zakresu tematycznego

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia stopnia

Moduł:ogólnouczelniany

Rodzaj przedmiotu: specjalistyczny warsztat językowy; przedmiot obowiązkowy

Rok studiów/semestr: II rok studiów, semestr I.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz.

Punkty ECTS:2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godz 1 ECTS

-o charakterze praktycznym 30 godz1 ECTS

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 60 godz. w tym:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.;

praca włansa studenta: przygotowanie się do zajęć, zaliczeń,wykonywanie zadań online 30 godz.

Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland,

Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell, CUP

Cambridge Academic English, C.Thaine , CUP

English for Presentations M. Grussendorf, OUP

Oxford EAP, E. de Chasal&Louis Rogers, OUP

materiały z akredytowanych anglojęzycznych stron internetowych: np. onestopenglish, linguahouse, The Guardian, BBC, TED

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.