Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczny warsztat językowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N2-2YHDTA
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczny warsztat językowy
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: .2 rok 2st. Penitenc. RES niestac.
2 rok 2st. Kuratela RES niestac.
2 rok 2st. MO niestac.
2 rok 2st. POW niestac.
2 rok 2st. PW niestac.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Doskonalenie wybranych sprawności językowych. Ćwiczenie umiejętności językowych -mówienie, czytanie tekstów autentycznych. Elementy tłumaczenia. Rozumienie ze słuchu oryginalnych nagrań. Przyswajanie i utrwalanie słownictwa z danego zakresu tematycznego np.emigracja, bezrobocie, starzejące się społeczeństwo, bieda i wykluczenie społeczne,

dyskryminacja, społeczne skutki kryzysu, wslcznene trendy i wyzwania edukacji.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia stopnia

Moduł:ogólnouczelniany

Rodzaj przedmiotu: specjalistyczny warsztat językowy; przedmiot obowiązkowy

Rok studiów/semestr: II rok studiów, semestr III.

Łączna liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin, w tym 10 godz. zajęć w sali oraz 5 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych

Punkty ECTS: 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (ćwiczenia, konsultacje, egzamin) : 25 godz., punkty ECTS 1

- samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczenia, zajęcia zdalne asynchroniczne): 25 godz., punkty ECTS 1

Doskonalenie wybranych sprawności językowych. Ćwiczenie umiejętności językowych - mówienie, czytanie tekstów autentycznych. Elementy tłumaczenia. Rozumienie ze słuchu oryginalnych nagrań. Przyswajanie i utrwalanie słownictwa z danego zakresu tematycznego np. emigracja, bezrobocie, starzejące się społeczeństwo, bieda i wykluczenie społeczne, dyskryminacja, społeczne skutki kryzysu itp.

Zastrzega się, że ze względu na wyznaczoną zdalną formę niektórych zajęć realizacja tematów może ulec niewielkim zmianom. Nie wpływa to na osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się.

Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland,

Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell, CUP

Cambridge Academic English, C.Thaine , CUP

English for Presentations M. Grussendorf, OUP

Oxford EAP, E. de Chasal&Louis Rogers, OUP

materiały autorskie przygotowane na podstawie akredytowanych anglojęzycznych stron internetowych: np. onestopenglish, linguahouse, The Guardian, BBC, TED

Efekty uczenia się:

KA7_UK1

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie języka obcego

sposób weryfikacji: udział w dyskusji w grupie

KA7_UK2

potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych w zakresie języka obcego

sposób weryfikacji: testy cząstkowe, udział w dyskusji

KA7_KK2

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę

sposób weryfikacji: przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział, zaaangażowanie we wspólpracę w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na koniec semestru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, Iwona Kubas, Małgorzata Penza-Szachowicz, Barbara Rudziak
Prowadzący grup: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, Iwona Kubas, Małgorzata Penza-Szachowicz, Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowe polegają na ćwiczeniu umiejętności językowych :

-przyswajanie i utrwalanie słownictwa z danego zakresu tematycznego

-doskonalenie umiejętnosci rozumienia tekstów autentycznych,

-rozumienie ze słuchu oryginalnych nagrań.

-doskonalenie wypowiedzi ustnych z danego zakresu tematycznego

-elementy tłumaczenia tekstu

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia stopnia

Moduł:ogólnouczelniany

Rodzaj przedmiotu: specjalistyczny warsztat językowy; przedmiot obowiązkowy

Rok studiów/semestr: II rok studiów, semestr I.

Łączna liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, w tym 15 godz. zajęć w sali oraz 15 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych

Punkty ECTS: 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (ćwiczenia, konsultacje, egzamin) : 25 godz., punkty ECTS 1

- samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczenia, zajęcia zdalne asynchroniczne): 25 godz., punkty ECTS 1

Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland,

Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell, CUP

Cambridge Academic English, C.Thaine , CUP

English for Presentations M. Grussendorf, OUP

Oxford EAP, E. de Chasal&Louis Rogers, OUP

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.guardian.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.independent.com

www.onestopenglish.com

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)