Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System opieki w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS2-2GMP
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System opieki w UE
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. POW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest analiza dokumentów instytucji unijnych w zakresie opieki kompensacyjnej, wskazanie tendencji zmian w opiece nad dzieckiem i rodziną oraz omówienie funkcjonujących rozwiązań w zakresie wsparcia społecznego i opieki kompensacyjnej w wybranych krajach UE.

Skrócony opis:

• wprowadzenie studentów w współczesne aspekty problemów opieki w Europie,

• omówienie modeli opiekuńczych systemów opiekuńczych w krajach UE

• Zapoznanie studentów z metodami i formami pracy stosowanymi w krajach UE

• Omówienie dyrektyw prawa UE w zakresie świadczenia usług opiekuńczych

Pełny opis:

Działania organów UE koncentrują się na budowaniu demokratycznych, spójnych, różnorodnych kulturowo i zamożnych społeczeństw. Wypracowany model „Europy socjalnej” przynosi postęp gospodarczy i społeczny, zwalcza dyskryminację i wykluczenie społeczne. Ważnym działaniem w tym zakresie są rozwiązania dotyczące opieki kompensacyjnej uwzględniające lokalne uwarunkowania. Celem przedmiotu jest analiza dokumentów instytucji unijnych w zakresie opieki kompensacyjnej, wskazanie tendencji zmian w opiece nad dzieckiem i rodziną oraz omówienie funkcjonujących rozwiązań w zakresie wsparcia społecznego i opieki kompensacyjnej w wybranych krajach UE.

Literatura:

• Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku pod red. T. Pilcha

• Badora S., Marzec D. (red.), System opieki kompensacyjnej w Zjednoczonej Europie. Kraków 2002.

• Z. W. Stelmaszuk (red.), Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Warszawa 1999.

• Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski. Zeszyty Naukowe, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2009. www.brpo.gov.pl

• Z. W. Stelmaszuk (red.), Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Perspektywa europejska. Katowice 2001.

• Raport Eurydice: Edukacja przedszkolna i opieka nad dzieckiem w Europie : zmniejszanie nierówności społecznych i kulturowych, 2009

• Literatura uzupełniająca:

• A. Kowol, Wariant szwedzki „ekonomii dobrobytu”. Teoria i praktyka. http://szwecja.adamkowol.info/

• B. Skrzypczak , W kierunki społecznościowej pracy socjalnej, Warszawa 2014

• R. Szarfenberg, Pożegnanie państwa opiekuńczego? rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/ws

• J. Zieliński, Koncepcja welfare state. https://poszukiwania.files.wordpress.com/2008/07/opiekuncze.pdf

Efekty uczenia się:

KA7_WK3, - ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach

KA7_UK2, - potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych

KA7_KK1, - ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

KA7_KO1-jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą (w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej); poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę, kolokwium- 5 pytań otwartych,

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Jolanta Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

• wprowadzenie studentów w współczesne aspekty problemów opieki w Europie,

• omówienie modeli opiekuńczych systemów opiekuńczych w krajach UE

• Zapoznanie studentów z metodami i formami pracy stosowanymi w krajach UE

• Omówienie dyrektyw prawa UE w zakresie świadczenia usług opiekuńczych

Pełny opis:

Działania organów UE koncentrują się na budowaniu demokratycznych, spójnych, różnorodnych kulturowo i zamożnych społeczeństw. Wypracowany model „Europy socjalnej” przynosi postęp gospodarczy i społeczny, zwalcza dyskryminację i wykluczenie społeczne. Ważnym działaniem w tym zakresie są rozwiązania dotyczące opieki kompensacyjnej uwzględniające lokalne uwarunkowania. Celem przedmiotu jest analiza dokumentów instytucji unijnych w zakresie opieki kompensacyjnej, wskazanie tendencji zmian w opiece nad dzieckiem i rodziną oraz omówienie funkcjonujących rozwiązań w zakresie wsparcia społecznego i opieki kompensacyjnej w wybranych krajach UE.

Literatura:

Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku pod red. T. Pilcha

• Badora S., Marzec D. (red.), System opieki kompensacyjnej w Zjednoczonej Europie. Kraków 2002.

• Z. W. Stelmaszuk (red.), Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Warszawa 1999.

• Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski. Zeszyty Naukowe, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2009. www.brpo.gov.pl

• Z. W. Stelmaszuk (red.), Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Perspektywa europejska. Katowice 2001.

• Raport Eurydice: Edukacja przedszkolna i opieka nad dzieckiem w Europie : zmniejszanie nierówności społecznych i kulturowych, 2009

• Literatura uzupełniająca:

• A. Kowol, Wariant szwedzki „ekonomii dobrobytu”. Teoria i praktyka. http://szwecja.adamkowol.info/

• B. Skrzypczak , W kierunki społecznościowej pracy socjalnej, Warszawa 2014

• R. Szarfenberg, Pożegnanie państwa opiekuńczego? rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/ws

• J. Zieliński, Koncepcja welfare state. https://poszukiwania.files.wordpress.com/2008/07/opiekuncze.pdf

G. Esping-Andersen: Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu. Warszawa 2010.

N. Luhmann: Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego. Warszawa 1994

S. Zawadzki: Państwo o orientacji społecznej: geneza-doświadczenia-perspektywy. Warszawa 1996.

Theresa Kulawik: Wohlfahrtsstaaten und Geschlechterregime im internationalen Vergleich. http://web.fu-berlin.de/gpo/teresa_kulawik.htm

Mechthild Veil: Wohlfahrtsstaatliche Konzepte, Kinderbetreuungskulturen und Geschlechterarrangements in Europa. http://web.fu-berlin.de/gpo/mechthild_veil.htm

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Jolanta Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)