Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczno-kulturowe aspekty dorosłości osób z niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-2JAB Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczno-kulturowe aspekty dorosłości osób z niepełnosprawnością
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok SPC SJ sem.zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w problematykę dorosłości osób z niepełnosprawnością, jakości życia dorosłych osób z niepełnosprawnością - wskazanie ich potrzeb, możliwości, ograniczeń (środowiskowych, kulturowych) w zakresie podmiotowego funkcjonowania w różnych obszarach życia, a także przedstawienie kierunków zmian, praktycznych rozwiązań na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnością w osiąganiu niezależności życiowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok/ semestr: II rok/ 3 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. - ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności - Liczba godzin:

Udział w zajęciach – 30h

Przygotowanie do zajęć – 20h

Przygotowanie zadań projektowych – 23h

Udział w konsultacjach – 2h

Razem: 113h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32h/ 1,3 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym 48h/ 1,7 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Cytowska B. (red.), Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

• Doroszuk J. (red.), Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 13: Niepełnosprawność w przestrzeni współczesnej rodziny, Wyd. UG, Gdańsk 2014.

• Gąciarz B., Rudnicki S. (red.) (2014), Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej. Kraków: Wyd. AGH.

• Głodkowska J., Sipowicz K. , I. Patejuk-Mazurek I. (red.), Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich. Warszawa: Wydawnictwo APS, (wybrane teksty).

• Kijak R. (2016), Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

• Kijak R. (red.) (2012), Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości. Kraków: Oficyna Wyd. „Impuls”.

• Krause A. (2016), Dorosłość w niepełnosprawności intelektualnej. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, 24, s. 11-19.

• Marciniak-Madejska N. (2014), Osoby z niepełnosprawnością na wsi – bariery integracji społecznej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 5, s. 51-67.

• Nowakowska A. (2018), Rodzicielstwo osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 31, s. 116-131.

• Ramik-Mażewska I., Leśniewska G. (red.) (2008), Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych ruchowo. Poczucie jakości życia osób niepełnosprawnych. Szczeciń: Wyd. „Pedgagogium” OR TWP w Szczecinie.

• Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach, Wyd. „GARMOND”, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

• Bartnikowska U., Chyła A., Ćwirynkało K. (2014), Kobiety z niepełnosprawnością intelektualną w roli matki – perspektywa zagrożeń. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 13, s. 40-53.

• Bartnikowska U., Ćwirynkało K. (2014), Wsparcie społeczne z perspektywy ojców z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej

• Błaszczak-Banasiak A., Kubicki P. (2017), Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, nr 5. Warszawa.

• Ćwirynkało K., Osoby z niepełnosprawnością jako ofiary zaniedbania w rodzinie, OPUSCULA SOCIOLOGICA, 2013, 1(3), 47-59.

• Dalecka M., Sport osób z niepełnosprawnością – przełamywanie barier, Rocznik Lubuski, 2014, 40, 2, 227-234.

• Karwacka M. (2013), Przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 2, s. 57-74.

• Łukanowska N. (2003), Wykorzystanie Internetu w edukacji i pracy osób niewidomych. NEODIDAGMATA 25/26, s. 183-191.

• Marciniak K. I., Piasny Ł. (2015), Aplikacje wspomagające poruszanie się osób niepełnosprawnych w mieście. Wstępne studium badań. Informatyka Ekonomiczna 2(36), s. 34-48.

• Nowak A. (2015), Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w kulturze. Chowanna 1, s. 91-102.

• Olszewski M., (2019), Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością w procesie deinstytucjonalizacji. Roczniki Teologiczne, LXVI, 1, s. 175-192.

• Ostrowski M. (2016), Twórczość artystyczna osób niepełnosprawnych po wypadkach komunikacyjnych – studium przypadku. SEMINARE, 37, 2, s. 127-140.

• Parchomiuk M., Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.

• Pawlik S. (2015), Sztuka jako sposób włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 8, s. 59-74.

• Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach, Wyd. „GARMOND”, Warszawa 2013.

• Struck-Peregończyk M. (2013), Wizerunek osób niepełnosprawnych w środkach masowego przekazu – zarys zjawiska. Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 4(8), 22-31.

• Tomczyszyn D., Romanowicz W. (red.) Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska 2012 (wybrane teksty).

• Trochimiak B., Wolan-Nowakowska M. (red.) (2017), Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób z niepełnosprawnością. Warszawa: Wyd. APS.

• Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym oraz politycznym. Socius. Polsko-niemieckie czasopismo o osobach z niepełnosprawnościami 2009, 3.

• Zemło M., Sakowicz-Boboryko A., Bilewicz M., Dziekońska M., Otapowicz D., Szada-Borzyszkowska J., Mantur J., W kierunku inkluzji społecznej. Potrzeby osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok, Wyd. Naukowe Katedra, Białystok - Gdańsk 2018.

• Zima M. (2010), Przemoc wobec osób niepełnosprawnych. W: D. Jaszczak-Kuźmińska, K. Michalska (red.), Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Warszawa: Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, s. 67/79-92.

Efekty uczenia się:

KA7_WG2 – zna wybrane koncepcje filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne stanowiące teoretyczną podstawę analizy zagadnień dotyczących dorosłości osób z niepełnosprawnością

KA7_UW1 – potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizy aktualnych problemów dotyczących różnych aspektów życia codziennego i społecznego dorosłych osób z niepełnosprawnością;

KA7_UW2 – potrafi opisać i interpretować zjawiska społeczne warunkujące realizację potrzeb, zadań i ról społecznych dorosłych osób z niepełnosprawnością;

KA7_KO4 – wykazuje gotowość do rozpoznawania sytuacji i potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnością, ich rodzin w środowisku lokalnym; rozumie zasadność podejmowania działań na rzecz wspierania godnego, niezależnego życia osób z niepełnosprawnością

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Prowadzący grup: Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.