Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FS1-1PRO1
Kod Erasmus / ISCED: 11.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka - I stopień stacjonarne - obow 2018/2019
Fizyka (cały wydział) - I stopień stacjonarne
fizyka ogólna 1 rok I stopień sem. letni 2023/2024
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Narzędzia komputerowe 390-FS1-1NKO

Założenia (lista przedmiotów):

Programowanie II 390-FS1-2PRO2

Założenia (opisowo):

Podstawy obsługi komputera z systemem Windows lub Linux (zaliczony przedmiot Narzędzia komputerowe). Matematyka z zakresu szkoły średniej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Wprowadzenie do programowania w C++.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, informatyka

Moduł: narzędzia informatyki

Rok studiów / semestr: 2 rok / 3 semestr

Wymagania wstępne: podstawy obsługi komputera z systemem Windows lub Linux, matematyka z zakresu szkoły średniej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 15 godz., laboratorium 45 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prezentacja, zajęcia praktyczne, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (15 godz.), udział w laboratorium (45 godz.), udział w konsultacjach (30 godz.), praca własna w domu (30 godz.), przygotowywanie do zaliczeń (30 godz.)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 3.6 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 1.8 ECTS

Program zajęć (wykład i laboratorium):

1. Wprowadzenie

2. Zmienna i podstawowe typy danych

3. Przestrzeń nazw std

4. Operacje matematyczne

5. Operacje porównania

6. Operacje logiczne

7. Instrukcja warunkowa if ... else

8. Warunek wielokrotnego wyboru switch ... case. Instrukcja sterująca break

9. Pętle: do ... while, while, for. Słowa kluczowe continue, break

10. Pseudolosowe liczby całkowite

11. Jednowymiarowe tablice zmiennych

12. Funkcje

13. Zmienne tekstowe

14. Podstawy obsługi plików

Literatura:

[1] W. Porębski, Język C++ : wprowadzenie do programowania, wyd. 2, Komputerowa Oficyna Wydawnicza "Help", Warszawa 1999.

[2] J. Grębosz, Symfonia C ++ standard : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo, Wydawnictwo "Edition 2000" : Oficyna Kallimach, Kraków 2005.

[3] S. Prata, Język C++, wyd. 5, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.

[4] A. Koenig, Accelerated C++ : practical programming by example, 22nd printing, Addison-Wesley, Boston 2013.

[5] Źródła internetowe.

Efekty uczenia się:

K_W25 - zna podstawy programowania w wybranym języku wyższego poziomu

K_U23 - umie napisać prosty program komputerowy w wybranym języku programowania, skompilować go i uruchomić

K_K05 - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych

Metody i kryteria oceniania:

wykład: Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie obecności i aktywności studenta na wykładzie. Nieobecność na ponad połowie wykładów kwalifikuje do nie zaliczenia przedmiotu.

laboratorium: Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie obecności, pracy na laboratorium, prac domowych oraz zaliczenia praktycznego przy komputerze obejmującego zagadnienia omawiane w trakcie zajęć. Nieobecność na ponad połowie zajęć laboratoryjnych kwalifikuje do nie zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Brancewicz
Prowadzący grup: Marek Brancewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

Narzędzia komputerowe 0900-FX1-1NKO

Założenia (lista przedmiotów):

Programowanie obiektowe 0900-FG1-1PO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Wprowadzenie do programowania w C++.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, informatyka

Moduł: narzędzia informatyki

Rok studiów / semestr: 2 rok / 3 semestr

Wymagania wstępne: podstawy obsługi komputera z systemem Windows lub Linux, matematyka z zakresu szkoły średniej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 15 godz., laboratorium 45 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prezentacja, zajęcia praktyczne, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (15 godz.), udział w laboratorium (45 godz.), udział w konsultacjach (30 godz.), praca własna w domu (30 godz.), przygotowywanie do zaliczeń (30 godz.)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 3.0 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 1.8 ECTS

Program zajęć (wykład i laboratorium):

1. Wprowadzenie

2. Zmienna i podstawowe typy danych

3. Przestrzeń nazw std

4. Operacje matematyczne

5. Operacje porównania

6. Operacje logiczne

7. Instrukcja warunkowa if ... else

8. Warunek wielokrotnego wyboru switch ... case. Instrukcja sterująca break

9. Pętle: do ... while, while, for. Słowa kluczowe continue, break

10. Pseudolosowe liczby całkowite

11. Jednowymiarowe tablice zmiennych

12. Funkcje

13. Zmienne tekstowe

14. Podstawy obsługi plików

Literatura:

[1] W. Porębski, Język C++ : wprowadzenie do programowania, wyd. 2, Komputerowa Oficyna Wydawnicza "Help", Warszawa 1999.

[2] J. Grębosz, Symfonia C ++ standard : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo, Wydawnictwo "Edition 2000" : Oficyna Kallimach, Kraków 2005.

[3] S. Prata, Język C++, wyd. 5, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.

[4] A. Koenig, Accelerated C++ : practical programming by example, 22nd printing, Addison-Wesley, Boston 2013.

[5] Źródła internetowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Brancewicz
Prowadzący grup: Marek Brancewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

Narzędzia komputerowe 0900-FX1-1NKO

Założenia (lista przedmiotów):

Programowanie obiektowe 0900-FG1-1PO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Wprowadzenie do programowania w C++.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, informatyka

Moduł: narzędzia informatyki

Rok studiów / semestr: 2 rok / 3 semestr

Wymagania wstępne: podstawy obsługi komputera z systemem Windows lub Linux, matematyka z zakresu szkoły średniej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 15 godz., laboratorium 45 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prezentacja, zajęcia praktyczne, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (15 godz.), udział w laboratorium (45 godz.), udział w konsultacjach (30 godz.), praca własna w domu (30 godz.), przygotowywanie do zaliczeń (30 godz.)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 3.0 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 1.8 ECTS

Program zajęć (wykład i laboratorium):

1. Wprowadzenie

2. Zmienna i podstawowe typy danych

3. Przestrzeń nazw std

4. Operacje matematyczne

5. Operacje porównania

6. Operacje logiczne

7. Instrukcja warunkowa if ... else

8. Warunek wielokrotnego wyboru switch ... case. Instrukcja sterująca break

9. Pętle: do ... while, while, for. Słowa kluczowe continue, break

10. Pseudolosowe liczby całkowite

11. Jednowymiarowe tablice zmiennych

12. Funkcje

13. Zmienne tekstowe

14. Podstawy obsługi plików

Literatura:

[1] W. Porębski, Język C++ : wprowadzenie do programowania, wyd. 2, Komputerowa Oficyna Wydawnicza "Help", Warszawa 1999.

[2] J. Grębosz, Symfonia C ++ standard : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo, Wydawnictwo "Edition 2000" : Oficyna Kallimach, Kraków 2005.

[3] S. Prata, Język C++, wyd. 5, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.

[4] A. Koenig, Accelerated C++ : practical programming by example, 22nd printing, Addison-Wesley, Boston 2013.

[5] Źródła internetowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)