Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FU1-3SD
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka - I stopień stacjonarne - obow 2018/2019
fizyka gier komputerowych i robotów 3 rok I stopień sem. letni 2023/2024
fizyka medyczna 3 rok I stopień sem. letni 2023/2024
fizyka ogólna 3 rok I stopień sem. letni 2023 /2024
Punkty ECTS i inne: 13.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Elementy fizyki współczesnej 0900-FG1-2EFW
Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF

Założenia (lista przedmiotów):

Elementy fizyki współczesnej 0900-FG1-2EFW
Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć zatwierdzony temat pracy licencjackiej oraz zaliczyć przedmioty, których znajomość jest niezbędna do jej napisania. Powinien również płynnie posługiwać się wybranym programem do prezentacji multimedialnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Studenci prezentują zagadnienia związane z tematyką własnej pracy licencjackiej oraz poznają techniki pisania i prezentowania prac dyplomowych z fizyki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł Podsumowanie Kształcenia)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 3 rok/6 semestr

Wymagania wstępne: Student powinien mieć zatwierdzony temat pracy licencjackiej oraz zaliczyć przedmioty niezbędne do jej napisania.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Seminarium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacja tematyki pracy dyplomowej, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w seminarium (30 godz.), praca własna w domu, bibliotece, w tym zbieranie materiałów i przygotowywanie prezentacji (40 godz.) - w sumie około 70 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 1.5 ECTS.

Literatura:

Literatura zalecana:

1. W zależności od tematu pracy, wymagań opiekuna pracy dyplomowej.

Literatura dodatkowa:

1. Krystyna Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

2. January Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

* rozumie formalną strukturę podstawowych teorii fizycznych, potrafi użyć odpowiednich narzędzi matematycznych do ilościowego opisu zjawisk z wybranych działów fizyki (K_W07),

* umie przygotować opracowanie, w tym także adresowane do masowego odbiorcy dotyczące badań w zakresie poznanych działów fizyki, wykorzystując uzyskaną wiedzę oraz literaturę i zasoby Internetu (K_U02),

* zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych (K_K01),

* rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób (K_K03),

* potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych (K_K05),

* potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizyki i jej zastosowań, rozumie społeczne aspekty zastosowań fizyki oraz związaną z tym odpowiedzialność (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane jest merytoryczne przygotowanie do wygłoszenia referatu oraz sposób jego przygotowania (zasób użytych środków, przejrzystość treści) i wygłoszenia (płynność prezentacji, sposób mówienia).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Andrejczuk, Adam Bonda, Krzysztof Gawryluk, Tomasz Karpiuk, Wojciech Olszewski, Andrzej Pisarski, Katarzyna Rećko, Dariusz Satuła
Prowadzący grup: Andrzej Andrejczuk, Adam Bonda, Krzysztof Gawryluk, Tomasz Karpiuk, Wojciech Olszewski, Andrzej Pisarski, Katarzyna Rećko, Dariusz Satuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karpiuk, Jan Kisielewski, Wojciech Olszewski, Katarzyna Rećko, Iosif Sveklo, Cezary Walczyk, Piotr Zaleski
Prowadzący grup: Tomasz Karpiuk, Jan Kisielewski, Wojciech Olszewski, Katarzyna Rećko, Iosif Sveklo, Cezary Walczyk, Piotr Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)