Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FU2-2SDI
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: fizyka medyczna 2 rok II stopień sem. zimowy 2020/2021
fizyka ogólna 2 rok II stopień teoretyczna sem. zimowy 2023/2024
Punkty ECTS i inne: 13.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem pisania pracy dyplomowej magisterskiej student powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające mu napisać pracę w danym temacie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wdrożenie studenta w tematykę pracy dyplomowej i rozpoczęcie jej pisania pod okiem opiekuna pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł Podsumowanie Kształcenia)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 2 rok/3 semestr

Wymagania wstępne: Przed rozpoczęciem pisania pracy dyplomowej student powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające mu napisać pracę w danym temacie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Seminarium - 20 godz.

Metody dydaktyczne: dyskusja, konsultacje, pokaz, eksperyment, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta: udział w seminarium (20 godz.), konsultacje (30 godz.), praca własna w domu, bibliotece,w tym zbieranie materiałów i pisanie pracy (200 godz.)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 1.5 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 6.5 ECTS

Zakres tematów:

Przedmiot jest związany z pisaniem przez studentów pracy magisterskiej. Student referuje zagadnienia związane z tematyką własnej pracy dyplomowej. Bierze udział w dyskusji seminaryjnej. Przedmiot jest realizowany w ścisłej współpracy z opiekunem pracy.

Literatura:

Literatura zalecana:

1. W zależności od tematu pracy, wymagań opiekuna pracy dyplomowej.

Literatura dodatkowa:

1. Radosław Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu, 2020

1. Krystyna Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

2. January Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

K_W01-K_W05, K_W19, K_U01, K_U02, K_K01, K_K03-K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową ma wpływ osobiste zaangażowanie studenta podczas powstawania pracy i chęć poszerzania swojej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jaranowski, Jan Kisielewski, Andrzej Maziewski, Katarzyna Rećko, Cezary Walczyk
Prowadzący grup: Piotr Jaranowski, Jan Kisielewski, Andrzej Maziewski, Katarzyna Rećko, Cezary Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Cieśliński, Marek Nikołajuk
Prowadzący grup: Jan Cieśliński, Marek Nikołajuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)