Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia myśli ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES2-1HME
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli ekonomicznej
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 2L stac. II st. studia ekonomiczne - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 1 rok 2 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu Historia Myśli Ekonomicznej jest wykształcenie u studenta rozumienia przesłanek powstawania koncepcji ekonomicznych, ich głównych treści oraz mechanizmu ewolucji poglądów na kwestie gospodarcze.

Ponadto, jako cel przyjmuje się pobudzanie u studenta potrzeby poznawania i twórczej krytyki poglądów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie historii myśli ekonomicznej oraz ukazanie najważniejszych dokonań w zakresie rozwoju myśli ekonomicznej, pozwalające na właściwe pojmowanie współczesnej ekonomii i jej przyszłego wizerunku. W ramach realizowanego przedmiotu przedstawiana jest w układzie chronologicznym, ewolucja poglądów ekonomicznych od średniowiecza do czasów współczesnych. Ukazane idee ekonomiczne umiejscowione w określonej czasoprzestrzeni mają zwrócić uwagę na ciągłość procesu przemian w nauce ekonomii.

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny,

Forma studiów - stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, ekonomia i finanse,

Rok studiów/semestr - 1 rok/2 semestr,

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak wymagań wstępnych,

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15h wykładów i 30h ćwiczeń, wykłady odbywają się w formie stacjonarnej;

Metody dydaktyczne - wykład prowadzony metodą sokratyczną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; ćwiczenia: prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, analiza tekstów ekonomicznych, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, prace pisemne, samodzielna praca studentów; konsultacje indywidualne

Punkty ECTS - 5,

Bilans nakładu pracy studenta, wskaźniki ilościowe:

Udział w wykładach i ćwiczeniach - 45h

Przygotowanie się do ćwiczeń - 35h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 18h

Przygotowanie się do egzaminu - 40h

Egzamin - 2h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 65h, co odpowiada 2,6 ECTS;

- o charakterze praktycznym - 75h, co odpowiada 3 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.

2. Landreth H., Colander D. C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.

3. Luchinger R., 12 ikon ekonomii, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007.

4. Skousen M., Narodziny współczesnej ekonomii, Fijor Publishing, Warszawa 2012.

5. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Buchan J., Adam Smith: życie i idee, Difin, Warszawa 2008.

2. Ciborowski R., Kargol-Wasiluk A., Zalesko M. (red.), Ekonomiści szkoły austriackiej, Instytut Studiów Regionalnych, Białystok 2011.

3. Hunt E.K., Lautzenheiser M., History of economic thought. A critical perspective, M. E. Sharpe, London, New York 2011 (online https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON616/E.%20K.%20Hunt%2C%20Mark%20Lautzenheiser%20-%20History%20of%20Economic%20Thought_%20A%20Critical%20Perspective-M.E.%20Sharpe%20%282011%29.pdf).

4. Landes D., Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

1HME-W01 - w pogłębionym zakresie metody i narzędzia opisu

oraz techniki pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych dyscyplinie nauk ekonomicznych, a także modelowania struktur gospodarczych w zakresie historii myśli ekonomicznej (KP7_WG3);

1HME-W02 - w zakresie pogłębionym różne rodzaje więzi społeczno-ekonomicznych oraz występujące między nimi prawidłowości również w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społeczno-ekonomicznych w zakresie historii idei ekonomicznych (KP7_WK2);

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

1HME-U01 -- właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze, w zakresie ekonomii i finansów

oraz je weryfikować w ramach głównych idei myśli ekonomicznej (KP7_UW3);

1HME-U02 - na podstawie zdobytej wiedzy z zakresu historii myśli ekonomicznej potrafi analizować zjawiska społeczno-ekonomiczne oraz w sposób krytyczny interpretować zachodzące między nimi zależności oraz potrafi samodzielnie rozstrzygać konkretne problemy występujące

w praktyce w ramach historii myśli ekonomicznej (KP7_UW6, KP7_UW7);

1HME-U03 - potrafi przygotowywać prace pisemne dotyczące zagadnień z obszaru historii myśli ekonomicznej (KP7_UK1);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

1HME-K01 - uzupełniania i doskonalenia w zakresie nabytej wiedzy z historii myśli ekonomicznej i umiejętności rozszerzonej o wymiar interdyscyplinarny (KP7_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na ćwiczeniach oraz przedstawienie prezentacji i referatu z dorobku naukowego wybranego z listy Noblistów; Dopuszczalna liczba nieobecności na ćwiczeniach - 2h. Nieobecność powyżej 2h jest odpracowywana podczas konsultacji z wykładowcą przedmiotu;

- egzamin w formie testu pisemnego z zagadnień omawianych podczas wykładów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Kryterium oceniania: otrzymanie pozytywnej oceny wymaga uzyskania co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi, skala ocen: 51-60% (3,0), 61-70% (3,5), 71-80% (4,0), 81-90% (4,5), 91-100% (5,0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jaroslav Volkonovski
Prowadzący grup: Jaroslav Volkonovski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie historii myśli ekonomicznej oraz ukazanie najważniejszych dokonań w zakresie rozwoju myśli ekonomicznej, pozwalające na właściwe pojmowanie współczesnej ekonomii i jej przyszłego wizerunku. W ramach realizowanego przedmiotu przedstawiana jest w układzie chronologicznym, ewolucja poglądów ekonomicznych od starożytności do czasów współczesnych. Ukazane idee ekonomiczne umiejscowione w określonej czasoprzestrzeni mają zwrócić uwagę na ciągłość procesu przemian w nauce-ekonomii.

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny,

Forma studiów - stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, ekonomia i finanse,

Rok studiów/semestr - 1 rok/2 semestr,

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak wymagań wstępnych,

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15h wykładów i 30h ćwiczeń, wykłady odbywają się w formie stacjonarnej;

Metody dydaktyczne - wykład prowadzony metodą sokratyczną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; ćwiczenia: prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, analiza tekstów ekonomicznych, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, prace pisemne, samodzielna praca studentów; konsultacje indywidualne

Punkty ECTS - 5,

Bilans nakładu pracy studenta, wskaźniki ilościowe:

Udział w wykładach i ćwiczeniach - 45h

Przygotowanie się do ćwiczeń - 35h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 18h

Przygotowanie się do egzaminu - 40h

Egzamin - 2h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 65h, co odpowiada 2,6 ECTS;

- o charakterze praktycznym - 75h, co odpowiada 3 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.

2. Landreth H., Colander D. C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.

3. Luchinger R., 12 ikon ekonomii, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007.

4. Skousen M., Narodziny współczesnej ekonomii, Fijor Publishing, Warszawa 2012.

5. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Buchan J., Adam Smith: życie i idee, Difin, Warszawa 2008.

2. Ciborowski R., Kargol-Wasiluk A., Zalesko M. (red.), Ekonomiści szkoły austriackiej, Instytut Studiów Regionalnych, Białystok 2011.

3. Hunt E.K., Lautzenheiser M., History of economic thought. A critical perspective, M. E. Sharpe, London, New York 2011 (online https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON616/E.%20K.%20Hunt%2C%20Mark%20Lautzenheiser%20-%20History%20of%20Economic%20Thought_%20A%20Critical%20Perspective-M.E.%20Sharpe%20%282011%29.pdf).

4. Landes D., Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jaroslav Volkonovski
Prowadzący grup: Jaroslav Volkonovski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)