Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES2-1HME Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli ekonomicznej
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 2L stac. II st. studia ekonomiczne - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 1 rok 2 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie historii myśli ekonomicznej oraz ukazanie najważniejszych dokonań w zakresie rozwoju myśli ekonomicznej, pozwalające na właściwe pojmowanie współczesnej ekonomii i jej przyszłego wizerunku. W ramach realizowanego przedmiotu przedstawiana jest w układzie chronologicznym, ewolucja poglądów ekonomicznych od starożytności do czasów współczesnych. Ukazane idee ekonomiczne umiejscowione w określonej czasoprzestrzeni mają zwrócić uwagę na ciągłość procesu przemian w nauce-ekonomii.

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny,

Forma studiów - stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, ekonomia i finanse,

Rok studiów/semestr - 1 rok/2 semestr,

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak wymagań wstępnych,

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15h wykładów i 30h ćwiczeń, wykłady odbywają się w formie stacjonarnej oraz e-learningowej,

Metody dydaktyczne - wykład prowadzony metodą sokratyczną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; ćwiczenia: prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, analiza tekstów ekonomicznych, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, prace pisemne, samodzielna praca studentów; konsultacje indywidualne

Punkty ECTS - 5,

Bilans nakładu pracy studenta, wskaźniki ilościowe:

Udział w wykładach i ćwiczeniach - 45h

Przygotowanie do ćwiczeń - 35h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 23h

Przygotowanie do zaliczenia i egzaminu - 20h

Egzamin - 2h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 70h, co odpowiada 2,8 ECTS;

- o charakterze praktycznym - 75h, co odpowiada 3 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.

2. R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.

2. H. Landreth, D. C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.

4. M. Skousen, Narodziny współczesnej ekonomii, Fijor Publishing, Warszawa 2012.

5. R. Luchinger, 12 ikon ekonomii, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. D. Landes, Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2008.

2. E.K. Hunt, M. Lautzenheiser, History of economic thought. A critical perspective, M. E. Sharpe, London, New York 2011 (online).

3. J. Buchan, Adam Smith: życie i idee, Difin, Warszawa 2008.

4. R. Ciborowski, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko (red.), Ekonomiści szkoły austriackiej, Instytut Studiów Regionalnych, Białystok 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1HME-W01 Student w pogłębiony sposób potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu historii myśli ekonomicznej do prowadzenia analiz i dokonania oceny zjawisk społeczno-gospodarczych z perspektywy ekonomii (KP7_WG3);

1HME-W02 Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat poglądów wybranych ekonomistów (teorii ekonomicznych) i ich oddziaływania na system społeczno-gospodarczy z perspektywy historycznej (KP7_WG6);

1HME-W03 Student posiada pogłębioną wiedzę na temat zmian w obszarze struktur społeczno-ekonomicznych w gospodarce, kształtowanych w perspektywie historycznej (KP7_WK2);

UMIEJĘTNOŚCI:

1HME-U01 Student potrafi w odpowiedni sposób przedstawiać oraz oceniać przebieg zjawisk społeczno-gospodarczych w perspektywie historycznej (KP7_UW3);

1HME-U02 Student na podstawie zdobytej wiedzy z zakresu historii myśli ekonomicznej potrafi analizować zjawiska społeczno-ekonomiczne oraz w sposób krytyczny interpretować zachodzące między nimi zależności (KP7_UW6, KP7_UW7);

1HME-U03 Student potrafi przygotowywać prace pisemne dotyczące zagadnień z obszaru historii myśli ekonomicznej (KP7_UK1);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1HME-K01 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z obszaru historii ekonomii w kontekście interdyscyplinarności myśli ekonomicznej (KP7_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium, aktywności na zajęciach oraz realizacji prac pisemnych.

Sposób oceniania: system punktowy - skala ocen: 51-60% (3,0), 61-70% (3,5), 71-80% (4,0), 81-90% (4,5), 91-100% (5,0)

- wykłady: egzamin z zagadnień omawianych na zajęciach w formie stacjonarnej oraz w formie e-learningowej - otrzymanie pozytywnej oceny wymaga uzyskania co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi, skala ocen: 51-60% (3,0), 61-70% (3,5), 71-80% (4,0), 81-90% (4,5), 91-100% (5,0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Zalesko
Prowadzący grup: Marian Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jaroslav Volkonovski, Marian Zalesko
Prowadzący grup: Jaroslav Volkonovski, Marian Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.