Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane algorytmy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-3ZAL
Kod Erasmus / ISCED: 11.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane algorytmy
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty fakultatywne - WILNO
Wilno - informatyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Algorytmy i struktury danych I 400-IS1-1ASD

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu:

- Pogłębienie wiedzy studenta z zakresu algorytmów, struktur danych oraz technik algorytmiki.

- Rozwinięcie umiejętności studenta związanych z implementowaniem i badaniem algorytmów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wybrane zaawansowane zagadnienia algorytmiki.

Pełny opis:

1. Zaawansowane metody algorytmiki: algorytmy w praktyce, zaawansowane algorytmy wyszukiwania.

2. Zaawansowane problemy i algorytmy wyszukiwania związane z grafami i drzewami.

3. Zaawansowane techniki wyszukiwania na listach.

4. Zaawansowane techniki wyszukiwania związane z metodą mieszania (hashing).

5. Zaawansowane algorytmy tekstowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Aho A. V., Hopcroft J. E., Ullman J. D.: Algorytmy i struktury danych, Helion, Gliwice 2003

L. Banachowski, A. Kreczmar, W.Rytter, „Algorytmy i struktury danych”, WNT, Warszawa,1985

T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest, „Wprowadzenie do algorytmów”, WNT, 1997

Homenda W.: Algorytmy, złożoność obliczeniowa, granice obliczalności, Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, 2009

Sysło M.M.: Algorytmy, WSiP, Warszawa 2002

Wirth N.: Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa 2002

P. Wróblewski, „Algorytmy, struktury danych i techniki programowania”, Helion, 2003

Efekty uczenia się:

- Posiada pogłębioną wiedzę o algorytmach i strukturach danych oraz sposobach ich implementacji. K_W03

- Zna metody rozwiązywania trudnych problemów algorytmicznych. K_W03

- Potrafi opracować rozwiązanie nietrywialnego problemu algorytmicznego oraz zbadać je pod względem poprawności i złożoności.

K_U01, K_U07

- Potrafi zaimplementować złożony algorytm jako program komputerowy optymalizując obliczenia i użycie pamięci. K_U01, K_U02, K_U07

- Dostrzega i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności informatyka. K_K01

- Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się. K_K03

Metody sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się (wykład):

- sprawdzian pisemny i ustny

Metody sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się (laboratorium):

- sprawozdanie pisemne i ustne z wykonanych prac

- obserwacja studenta podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

sprawdziany okresowe, aktywność na zajęciach, zaliczenie laboratorium i projektu, egzamin pisemny lub egzamin ustny w zależności od aktywności i wyników sprawdzianów okresowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)