Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kultury w badaniach marketingowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-1AKM Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury w badaniach marketingowych
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Marketing jest przedsięwzięciem utylitarnym, którego podstawowym celem jest optymalizacja konsumpcji, ale stanowi także narzędzie przekazu kulturowego. Przyjrzymy się reklamie jako szczególnemu rodzajowi praktyki kulturowej, w której znajdują odzwierciedlenie wartości, normy, idee, symbole i dyskursy charakterystyczne dla określonego kręgu kulturowego, czy poszczególnych kultur. Z drugiej strony reklama przyczynia się do zmiany postaw ludzi i ich zachowań, a zatem także przemiany kultury. Interesować nas będzie treść reklam, ewolucja idei marketingu i metod komunikacji w kontekście przemian społeczno-kulturowych po drugiej wojnie światowej. Kolejnym celem wykładów jest pokazanie w jaki sposób wiedza z obszaru antropologii kultury (i nauk pokrewnych) jest wykorzystywana w działaniach marketingowych – będą nas zajmowały głównie takie kategorie, jak: płeć kulturowa, role kobiet i mężczyzn, nienormatywne tożsamości seksualne i płciowe, ciało, religia, mit, subkultury i różnice kulturowe.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, przedmiot specjalnościowy M4

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – nauki o kulturze i religii

Rok studiów/semestr: II rok/semestr IV (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć i teorii dotyczących kultury i życia społecznego nabyta na wcześniejszych zajęciach (np. antropologiczne podstawy kulturoznawstwa, metodologia badań kulturoznawczych, socjologia kultury).

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach i obecność na zaliczeniu – 15 godz.;

– przygotowanie do zaliczenia – 5 godz.;

– udział w konsultacjach – 5 godz.

Razem 25 godzin, co odpowiada 1. punktowi ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 20 godz., co odpowiada 0,8 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym - 20 godz. co odpowiada 0,8 pkt ECTS

Literatura:

Studentki/studenci powinni znać i rozumieć treści przekazywane na wykładach oraz treści pomieszczone w publikacjach wymienionych w sylabusie B.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

1. Wiedza studentek i studentów (KA6_WG2, KA6_WG3, KA6_WG4, KA6_WK1, KA6_WK2, KA6_WK3):

a) znają podstawowe pojęcia funkcjonujące na styku antropologii kultury i reklamy;

b) mają świadomość w jaki sposób wiedza z obszaru antropologii kultury jest wykorzystywana w marketingu;

c) znają podstawowe strategie reklamowe związane z płcią, seksualnością i obyczajowością wykorzystywane w reklamie.

2. Umiejętności studentek i studentów (KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UW4, KA6_UK1, KA6_UK2, KA6_U02, KA6_UU2):

a) poprawnie stosują poznaną terminologię i pojęcia;

b) umieją rozpoznawać zastosowane przez marketingowców strategie i kody w reklamie w kontekście społeczno-kulturowym;

c) umieją wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy reklam i kultury.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów (KA6_KK1, KA6_K01, KA6_KR1):

a) znają zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumieją potrzebę dokształcania się;

b) rozumieją problematykę aksjologiczną i etyczną związaną z oceną reklam powstających w różnych kontekstach społeczno-kulturowych i historycznych;

c) mogą dokonywać twórczej analizy nowych sytuacji i związanych z nimi problemów oraz formułować propozycje ich rozwiązania.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: Zaliczenie na ocenę. Wykłady obowiązkowe. Zaliczenie wykładów w formie ustnej (informacje szczegółowe znajdują się w sylabusie B).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Arcimowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Arcimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.