Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium kultury cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-1LKC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium kultury cyfrowej
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest poznanie przez studentów struktury, narzędzi i usług technologii wykorzystywanych we współczesnej kulturze cyfrowej, a także wpływu technologii cyfrowych na współczesną kulturę w obszarach informacji, edukacji, kultury i twórczości.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia prezentują podstawowe pojęcia związane z kulturą cyfrową, rozwój jej technologii i usług, a także społeczne, kulturowe i edukacyjne konsekwencje zastosowań technologii cyfrowych. Przedstawione problemy rozpatrywane są w perspektywie teoretycznej (literatura przedmiotu), ale również przez prezentacje konkretnych rozwiązań i oprogramowania i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Student w efekcie tych zajęć uzyskuje kompetencje nie tylko praktyczne z zakresu stosowania najnowszych technologii cyfrowych, ale rozumie kulturowe, społeczne i edukacyjne konteksty ich użycia.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Kulturoznawstwo

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy, MODUŁ 4 Przedmioty specjalnościowe – Media i komunikowanie

Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: nauki o kulturze i religii, dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o mediach

Rok studiów /semestr Rok 1 semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: laboratorium 30 g

Metody nauczania: prezentacje, referaty, dyskusja na zajęciach na temat zadanej literatury, ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych i mediów społecznościowych, prace online w trybie blended learning na platformie e-learningowej – zadania online (eseje, analizy, projekt, dyskusja na forum przedmiotu), konsultacje online i stacjonarne.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaje aktywności studenta wraz z przypisaną im liczbą godzin nakładu pracy studenta).

- uczestnictwo i aktywność na zajęciach laboratoryjnych – 30 godz.

- przygotowanie esejów, zadań online i prezentacji – 20 godz.

- praca na platformie edukacyjnej – przygotowanie analiz i zadań projektowych – 10 godz.

- konsultacje stacjonarne i online oraz dyskusja na forum internetowym przedmiotu – 10 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 40 godz., ECTS - 1,6

- zajęciami o charakterze praktycznym - 30 godz., ECTS - 1,3

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bolter, J.D. Człowiek Turinga, PIW, Warszawa 1990

2. De Kerckhove D., Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, MIKOM, Warszawa 2001

3. Filiciak M., Ptaszek G., Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

4. Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005

5. Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006, Wstęp s. 7-28 i rozdz. 6 – Photoshop dla demokracji – nowe związki polityki i kultury, s. 200-231.

6. Keen A., Kult amatora czyli jak Internet niszczy kulturę, WAiP, Warszawa 2007.

7. Levinson P., Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010, s. 35-97 (blogowanie), 98-132 (YouTube), 174-187 (MySpace), 189-204 (Facebook), 207-218 (Twitter), 236-256 (podcast, videocast)

8. Levy P., Drugi potop, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005

9. Lisowska-Magdziarz, M., Media powszednie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

10. Manovich L., Język nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006, rozdz. Czym są nowe media, s. 79 – 118, rozdz. Czym nie są nowe media, s. 119-138

11. Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak odnaleźć się w świecie komputerów., Książka i Wiedza, Warszawa 1997.

12. Niezgoda M., Świątkiewicz-Mośny M., Wagner A. (red)., com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 2010, cz. III i IV

Literatura uzupełniająca

1. Batorski, D., Korzystanie z Internetu – przemiany i konsekwencje dla użytkowników. [w:] Łukasz Jonak i inni (red.). Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 119-152.

2. Burbules, N. C. Retoryka sieci: hiperkultura oraz krytyczny poziom piśmienności, [w:] Andrzej Gwóźdź (red.) Ekrany piśmienności. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 119-156.

3. Szykowna, Sylwia. Od kontemplacji do użytkowania. [w:] Mirosław Filiciak i Grzegorz Ptaszek (red.) Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 284-297.

4. Siwak W., Sampling jako prowokacja. O kulturze remiksu i cyfrowej kradzieży, [w:] Kisielewski A. (red.) Artystów gry z kulturą czyli sztuka jako prowokacja, Białystok 2009.

5. Krzysztofek, K., WEBski świat: mądrość tłumów sieciowych czy zbiorowe nieuctwo?. [w:] Keen A., Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 11-23.

Źródła internetowe:

1. Brown, John Seely i Paul Duguid. The Social Life of Information. Harvard Business Press. Boston 2000. (książka dostępna na Google Books)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie nauk o kulturze

a. nauka o mediach

b. nauka o komunikacji

2. zna i rozumie główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze

3. zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

KA6_WG4, KA6_WK2, KA6_WK4

Umiejętności:

1. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

2. czyta i interpretuje teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne)

3. przygotowuje wystąpienia ustne, pisemne i prezentacje multimedialne, w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

KA6_UW1, KA6_UW4, KA6_UW6, KA6_UK4

Kompetencje społeczne:

1. organizuje pracę własną i pracę zespołową, ma kompetencje do pracy w zespole

2. rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za przekazywaną różnymi kanałami i w różnych formach wiedzę

3. uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z jego różnych form i różnych mediów

KA6_KO2, KA6_KR2, KA6_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie ilości uzyskanych punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Więch
Prowadzący grup: Karol Więch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Więch
Prowadzący grup: Karol Więch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)