Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzyka w reklamie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2MWR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Muzyka w reklamie
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wykorzystaniem muzyki w komunikacji marketingowej, ze szczególnym uwzględnieniem reklamy audiowizualnej.

Przedstawione problemy rozpatrywane są w perspektywie teoretycznej (literatura przedmiotu), ale również przez prezentacje konkretnych rozwiązań w zakresie wykorzystania muzyki w reklamie i komunikacji marketingowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład prezentuje psychologiczne aspekty odbioru muzyki, klasyfikacje sposobów słuchania muzyki, podział typów ludzkich ze względu na odbiór muzyki, psychologiczne czynniki odbioru muzyki i estetyki muzycznej oraz pozasłuchowe działanie dźwięków i muzyki, zagadnienia związane z percepcją w sztuce audiowizualnej, specyfikę ilustracji muzycznej w filmie i programach TV, podstawowe teorie i badania dotyczące wywierania wpływu przez muzykę na zachowania konsumenckie, funkcje muzyki i potrzeby odbiorców wobec muzyki, działanie muzyki na zachowania konsumenckie, obszary działania muzyki w środowisku konsumenckim, tożsamość dźwiękową marki, sound branding i audiologo, problemy praw autorskich i muzyki bez opłat. Wykład podsumowuje analiza briefu reklamowego z uwzględnieniem wymagań co do przygotowania muzyki na potrzeby reklamy.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu,Status przedmiotu – obowiązkowy; MODUŁ 4 - Przedmioty specjalnościowe – reklama i public relations

Dziedzina i dyscyplina studiów Dziedzina nauk humanistycznych, nauki o komunikacji społecznej i mediach

Rok studiów /semestr 2 rok / semestr 5

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 h / wykład

Punkty ECTS - 1

Bilans nakładu pracy studenta

- uczestnictwo i aktywność na zajęciach – 15 godz.

- praca na platformie edukacyjnej – przygotowanie analizy zaliczeniowej – 20 godz.

- konsultacje online i stacjonarne – 5 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin / Punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 20 / 0,8 ECTS

- o charakterze praktycznym - 20 / 0,8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

2. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2009.

3. Levinson P., Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010

4. Miell D., MacDonald R., Hargreaves D. J. (red.), Musical Communication, Oxford (Oxford University Press) 2005

5. Pilarczyk B., Mruk H., (red.), Kompendium wiedzy marketingu, PWN, Warszawa 2006

6. Sloboda J., Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Danielewicz M., Filiciak M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A. (red.) Młodzi i Media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. SWPS, Warszawa 2011

2. Frith, S. (2002). Music and Everyday Life. Critical Quarterly. 44(1), 35-48.

3. Katz M., Capturing Sound: How Technology Has Changed Music, University of California Press, 2005

4. Meyer L., Emocje i znaczenie w muzyce, PWM, Kraków 1974

5. Milliman, R.E. (1982). Using Background Music to Affect the Behavior of Supermarket Shoppers. The Journal of Marketing, 46(3), 86-91.

6. Milliman, R.E. (1986). The Influence of Background Music on the Behavior of Restaurant Patrons. Journal of Consumer Research, 13(2), 286-289.

7. North A., Hargreaves D. J., The social and applied psychology of music, Oxford University Press, Oxford 2008

8. North, A., Hargreaves, D.J. (2007abc). Lifestyle correlates of musical preference [1-3]. Psychology of Music, 35.

9. Schafer, T., Sedlmeier, P. (2009). From the functions of music to music preference. Psychology of Music 37(3), pp. 279-300.

10. Sloboda J., Emocje i znaczenia w przekazie muzycznym – perspektywy psychologiczne, [w:] Poznanie, emocje i wykonanie – trzy wykłady, Warszawa 2002, s. 33 – 47.

11. Yalch R. F. and Spangenberg E. R. (2000), The Effects of Music in a Retail Setting on Real and Perceived Shopping Times, Journal of Business Research 49, 139–147

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

1. główne kierunki w obrębie nauk o kulturze i religii:

- antropologia kultury

- teoria kultury i teoria poszczególnych dyscyplin sztuki

- historia kultury i historia poszczególnych dyscyplin sztuki

- nauka o języku i literaturze

- nauki o komunikacji społecznej i mediach

2. główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze

3. podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

KA6_WG4, KA6_WK2, KA6_WK4

Umiejętności

Student potrafi:

1. wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

2. wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem technologii multimedialnych

3. czytać i interpretować teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne)

KA6_UW1, KA6_UW6, KA6_UU2

Kompetencje społeczne

Student jest gotów do:

1. krytycznego uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z jego różnych form i różnych mediów w oparciu o znajomość aktualnych wydarzeń kulturalnych i nowych zjawisk w sztuce

2. organizowania pracy własnej i pracy zespołowej, ma kompetencje do pracy w zespole na rzecz środowiska społecznego oraz działania w sposób przedsiębiorczy

3. przestrzegania zasad etycznych związanych z odpowiedzialnością za podejmowane działania o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów i tekstów kultury

KA6_KK3, KA6_KO2, KA6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, prezentacje, blended learning

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę (praca pisemna online) - analiza zaliczeniowa wybranej reklamy radiowej lub telewizyjnej/filmowej/internetowej w aspekcie użycia muzyki

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład prezentuje psychologiczne aspekty odbioru muzyki, klasyfikacje sposobów słuchania muzyki, podział typów ludzkich ze względu na odbiór muzyki, psychologiczne czynniki odbioru muzyki i estetyki muzycznej oraz pozasłuchowe działanie dźwięków i muzyki, zagadnienia związane z percepcją w sztuce audiowizualnej, specyfikę ilustracji muzycznej w filmie i programach TV, podstawowe teorie i badania dotyczące wywierania wpływu przez muzykę na zachowania konsumenckie, funkcje muzyki i potrzeby odbiorców wobec muzyki, działanie muzyki na zachowania konsumenckie, obszary działania muzyki w środowisku konsumenckim, tożsamość dźwiękową marki, sound branding i audiologo, problemy praw autorskich i muzyki bez opłat. Wykład podsumowuje analiza briefu reklamowego z uwzględnieniem wymagań co do przygotowania muzyki na potrzeby reklamy.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu,Status przedmiotu – obowiązkowy; MODUŁ 4 - Przedmioty specjalnościowe – reklama i public relations

Dziedzina i dyscyplina studiów Dziedzina nauk humanistycznych, nauki o komunikacji społecznej i mediach

Rok studiów /semestr 2 rok / semestr 5

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 h / wykład

Punkty ECTS - 1

Bilans nakładu pracy studenta

- uczestnictwo i aktywność na zajęciach – 15 godz.

- praca na platformie edukacyjnej – przygotowanie analizy zaliczeniowej – 20 godz.

- konsultacje online i stacjonarne – 5 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin / Punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 20 / 0,8 ECTS

- o charakterze praktycznym - 20 / 0,8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

2. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2009.

3. Levinson P., Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010

4. Miell D., MacDonald R., Hargreaves D. J. (red.), Musical Communication, Oxford (Oxford University Press) 2005

5. Pilarczyk B., Mruk H., (red.), Kompendium wiedzy marketingu, PWN, Warszawa 2006

6. Sloboda J., Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Danielewicz M., Filiciak M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A. (red.) Młodzi i Media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. SWPS, Warszawa 2011

2. Frith, S. (2002). Music and Everyday Life. Critical Quarterly. 44(1), 35-48.

3. Katz M., Capturing Sound: How Technology Has Changed Music, University of California Press, 2005

4. Meyer L., Emocje i znaczenie w muzyce, PWM, Kraków 1974

5. Milliman, R.E. (1982). Using Background Music to Affect the Behavior of Supermarket Shoppers. The Journal of Marketing, 46(3), 86-91.

6. Milliman, R.E. (1986). The Influence of Background Music on the Behavior of Restaurant Patrons. Journal of Consumer Research, 13(2), 286-289.

7. North A., Hargreaves D. J., The social and applied psychology of music, Oxford University Press, Oxford 2008

8. North, A., Hargreaves, D.J. (2007abc). Lifestyle correlates of musical preference [1-3]. Psychology of Music, 35.

9. Schafer, T., Sedlmeier, P. (2009). From the functions of music to music preference. Psychology of Music 37(3), pp. 279-300.

10. Sloboda J., Emocje i znaczenia w przekazie muzycznym – perspektywy psychologiczne, [w:] Poznanie, emocje i wykonanie – trzy wykłady, Warszawa 2002, s. 33 – 47.

11. Yalch R. F. and Spangenberg E. R. (2000), The Effects of Music in a Retail Setting on Real and Perceived Shopping Times, Journal of Business Research 49, 139–147

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład prezentuje psychologiczne aspekty odbioru muzyki, klasyfikacje sposobów słuchania muzyki, podział typów ludzkich ze względu na odbiór muzyki, psychologiczne czynniki odbioru muzyki i estetyki muzycznej oraz pozasłuchowe działanie dźwięków i muzyki, zagadnienia związane z percepcją w sztuce audiowizualnej, specyfikę ilustracji muzycznej w filmie i programach TV, podstawowe teorie i badania dotyczące wywierania wpływu przez muzykę na zachowania konsumenckie, funkcje muzyki i potrzeby odbiorców wobec muzyki, działanie muzyki na zachowania konsumenckie, obszary działania muzyki w środowisku konsumenckim, tożsamość dźwiękową marki, sound branding i audiologo, problemy praw autorskich i muzyki bez opłat. Wykład podsumowuje analiza briefu reklamowego z uwzględnieniem wymagań co do przygotowania muzyki na potrzeby reklamy.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu,Status przedmiotu – obowiązkowy; MODUŁ 4 - Przedmioty specjalnościowe – reklama i public relations

Dziedzina i dyscyplina studiów Dziedzina nauk humanistycznych, nauki o komunikacji społecznej i mediach

Rok studiów /semestr 2 rok / semestr 5

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 h / wykład

Punkty ECTS - 1

Bilans nakładu pracy studenta

- uczestnictwo i aktywność na zajęciach – 15 godz.

- praca na platformie edukacyjnej – przygotowanie analizy zaliczeniowej – 20 godz.

- konsultacje online i stacjonarne – 5 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin / Punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 20 / 0,8 ECTS

- o charakterze praktycznym - 20 / 0,8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

2. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2009.

3. Levinson P., Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010

4. Miell D., MacDonald R., Hargreaves D. J. (red.), Musical Communication, Oxford (Oxford University Press) 2005

5. Pilarczyk B., Mruk H., (red.), Kompendium wiedzy marketingu, PWN, Warszawa 2006

6. Sloboda J., Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Danielewicz M., Filiciak M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A. (red.) Młodzi i Media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. SWPS, Warszawa 2011

2. Frith, S. (2002). Music and Everyday Life. Critical Quarterly. 44(1), 35-48.

3. Katz M., Capturing Sound: How Technology Has Changed Music, University of California Press, 2005

4. Meyer L., Emocje i znaczenie w muzyce, PWM, Kraków 1974

5. Milliman, R.E. (1982). Using Background Music to Affect the Behavior of Supermarket Shoppers. The Journal of Marketing, 46(3), 86-91.

6. Milliman, R.E. (1986). The Influence of Background Music on the Behavior of Restaurant Patrons. Journal of Consumer Research, 13(2), 286-289.

7. North A., Hargreaves D. J., The social and applied psychology of music, Oxford University Press, Oxford 2008

8. North, A., Hargreaves, D.J. (2007abc). Lifestyle correlates of musical preference [1-3]. Psychology of Music, 35.

9. Schafer, T., Sedlmeier, P. (2009). From the functions of music to music preference. Psychology of Music 37(3), pp. 279-300.

10. Sloboda J., Emocje i znaczenia w przekazie muzycznym – perspektywy psychologiczne, [w:] Poznanie, emocje i wykonanie – trzy wykłady, Warszawa 2002, s. 33 – 47.

11. Yalch R. F. and Spangenberg E. R. (2000), The Effects of Music in a Retail Setting on Real and Perceived Shopping Times, Journal of Business Research 49, 139–147

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)