Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-1SEMM9
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem. letni 2 stopień
Kulturoznawstwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent zna w stopniu pogłębionym:

- miejsce i znaczenie nauk o kulturze i religii w relacji do nauk humanistycznych oraz społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną ( KA7_WG1)

- główne kierunki nauk o kulturze i religii:

1. antropologia kultury

2. teorie kultury i teorie poszczególnych dyscyplin sztuki

3. historia kultury i historia poszczególnych dyscyplin sztuki

4. estetyka, filozofia kultury

5. nauki o języku i literaturze

6. nauki o komunikacji społecznej i mediach

7. religioznawstwo (KA7_WG4)

Umiejętności:

Absolwent potrafi:

- w pogłębiony, innowacyjny sposób wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych metod i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.) (KA7_UW1)

- rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną i twórczą analizę i interpretację z wykorzystaniem samodzielnie dobranych metod i technik w celu określenia ich znaczenia oraz ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych (KA7_UW3)

- pisać rozprawy teoretyczne i krytyczne wykazując się umiejętnością samodzielnego doboru metodologii i literatury, bądź opracowania nowych metod i narzędzi (KA7UW6)

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny aktualnych wydarzeń kulturalnych i nowych zjawisk i form w sztuce oraz związanych z nimi tekstów kultury (KA7_KK3)

-otwartości na nowe idee i poglądy, gotowości

do podejmowania polemiki oraz zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów w celu inspirowania działań na rzecz interesu publicznego (KA7_KO2)

- docenienia wielokulturowości społeczności, regionu, kraju, Europy, rozumienia na poziomie rozszerzonym odmiennych stylów życia społecznego i zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych środowisk i tradycji kulturowych oraz komunikowania się z nimi (KA7_KR1)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olchanowski
Prowadzący grup: Tomasz Olchanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I rok: „Destruktywne i twórcze tendencje w ludzkiej naturze”

Kod przedmiotu: 430-KS2-1SEMM9

Jednostka oferująca przedmiot: Instytut Studiów Kulturowych UwB

Przedmiot dla jednostki: Instytut Studiów Kulturowych UwB

Prowadzący seminarium: dr hab. Tomasz Olchanowski

Domyślny typ protokołu: zaliczenie na ocenę

Język wykładowy: polski

Pełny opis:

Spotkania seminaryjne będą oscylowały wokół takich zagadnień jak:

- Psychopatologia relacji: człowiek – natura (umysł – ciało); jednostka – społeczeństwo (władza, rodzina, subkultura, sekta) ;

- Kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych (narcyzm, mania, depresja, psychopatia, uzależnienia);

- Genialność a szaleństwo.

Wyżej wymienione zagadnienia byłyby analizowane z perspektywy psychologii głębi (psychoanaliza, psychologia analityczna i egzystencjalna, antypsychiatria etc.) i antropologii kultury. Materiał badawczy stanowiłyby współczesne dzieła artystyczne (przede wszystkim literatura i film), monografie naukowe, wydarzenia społeczno-polityczne i mody kulturowe, które, poddane interpretacji, odkrywałyby prawdy i iluzje na temat ludzkiej natury uwikłanej w procesy zachodzące we współczesnym świecie.

Literatura:

Bell D. (1994). Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tłum. S. Amsterdamski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Benjamin W.: Kapitalizm jako religia, tłum. P. Mościcki. W: „Krytyka Polityczna”, nr 11-12/2007.

Bettelheim, B. (1994). Freud i dusza ludzka (tłum. D. Danek). Warszawa: Jacek Santorski & Co.

Burszta, W.J. (2013). Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, Warszawa: Iskry.

Burszta W. J. (2015), Preteksty, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Campbell, J. (1968). The Masks of God, vol. 4. Creative Mythology. New York: The Viking Press.

– (1994a). Kwestia bogów (tłum. P. Kołysko). Warszawa: Jacek Santorski & Co.

– (1994b). Potęga mitu (tłum. I. Kania). Kraków: Sigma.

– (1997). Bohater o tysiącu twarzy (tłum. A. Jankowski). Poznań: Zysk i S-ka.

Canetti E. (1996). Masa i władza (tłum. E. Borg, M. Przybyłowska). Warszawa: Czytelnik.

Charyzma: jej funkcja w życiu religijnym, politycznym i społecznym (ss.113-131). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Chomsky, N. Kontrola nad mediami. Początki historii propagandy. http://cia.bzzz.net/noam_chomsky_kontrola_nad_mediami

Comte-Sponville, A. (2011). Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości bez Boga (tłum. E. Aduszkiewicz). Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Crook, J. (2014). Kryzys światowy a humanizm buddyjski. Ostateczna rozgrywka: upadek albo odnowa cywilizacji, tłum. P. Listwan, Warszawa: Związek Buddystów Czan.

Davis, E. (2002). TechGnoza. Mit, magia + mistycyzm w wieku informacji, tłum. J. Kierul, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Dąbrowski K. (1979). Dezintegracja pozytywna. Warszawa: PIW.

Dudek, Z.W., Pankalla, A. (2005). Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe. Warszawa: ENETEIA.

Eagleton T. (2012). Zło (tłum. B. Baran). Warszawa: „Czytelnik”.

Fhanér, S. (1996). Słownik psychoanalizy (tłum. J. Kubitsky). Gdańsk: GWP.

Harman Ch.(2011), Kapitalizm zombie. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa (tłum. H. Jankowska). Warszawa: MUZA.

Freud S. (1998). Pisma społeczne. Dzieła, t.4, tłum. A. Ochocki, M. Poręba, R. Reszke. Warszawa: KR.

Fromm E. (1996). Zdrowe społeczeństwo, tłum. A. Tanalska-Dulęba. Warszawa: PIW.

Hillman J. (2014). Kod duszy. W poszukiwaniu charakteru człowieka i jego powołania, tłum. J. Korpanty. Warszawa: Laurum.

Hillman J., Ventura M. (2007): We’ve Had a Hundred Years of Psychotherapy – And The World’s Getting Worse. London: HarperCollins e- books.

Hillman J. (2016), Re-wizja psychologii, tłum. J. Korpanty. Warszawa: Laurum.

Jung, C.G. (1997a). Typy psychologiczne (tłum. R. Reszke). Warszawa: Wrota-KR.

- (2009). O rozwoju osobowości (tłum. R. Reszke). Warszawa: KR.

Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu (2015). (Red. W. J. Burszta, A. Kisielewski). Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Kvale S. (2002). The church, the factory and the market as metaphors for psychology. Scenarios for psychology in the postmodern age. W: „Psychology at the Turn of the Millenium” (red. C. von Hofsten, L. Bäckman), vol. 2. New York.

Laing R.D. (2005). Polityka doświadczenia. Rajski ptak, tłum. A. Grzybek. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Le Bon G. (1899). Psychologia tłumu (tłum. Z. Poznański). Lwów: Nakład Księgarni Altenberga.

Leder A. (2014). Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Lorenz, K. (1986). Regres człowieczeństwa (tłum. A.D. Tauszyńska). Warszawa: PIW.

Lowen A. (1995). Narcyzm – zaprzeczenie prawdziwemu ja, tłum. P. Kołyszko. Warszawa: Jacek Santorski & Co.

May, R. (1994). Odwaga tworzenia (tłum. E. i T. Hornowscy). Poznań: Rebis.

- (1995). O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej (tłum. M. Moryń, Z. Wiese). Poznań: Rebis.

- (1997). Błaganie o mit (tłum. B. Moderska, T. Zysk). Poznań: Zysk i S-ka.

- (1998). Miłość i wola (tłum. H. i P. Śpiewakowie). Poznań: Rebis.

Nakamura H. (2005), Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Chiny, Tybet, Japonia, tłum. M. Kanert, W. Szkudlarczyk-Brkić, Kraków:WUJ.

Nietzsche F. (2000). Antychrześcijanin (tłum. G. Sowiński). Kraków: Wydawnictwo A.

Nietzsche F. (2006). Wola mocy (tłum. S. Frycz, K. Drzewiecki). Kraków: Zielona Sowa.

Nietzsche F. (2003). Z genealogii moralności (tłum. L. Staff). Kraków: Zielona Sowa.

- (1990). Tako rzecze Zaratustra (tłum. W. Berent). Warszawa: bis.

Olchanowski T. (2003). Psychologia pychy. Drogi ku Jaźni. Warszawa: ENETEIA.

– (2006). Duchowość i narcyzm. Warszawa: ENETEIA.

- (2010). Wola i opętanie. Enancjodromia a rzeczywistość (wydanie II poszerzone). Warszawa. ENETEIA.

- (2013). Pedagogika a paradygmat nieświadomości. Warszawa: ENETEIA.

- ( 2014). Joseph Campbell i jego wizja ludzkiej natury. „Albo albo. Problemy psychologii i kultury” ( Postjungiści), nr 2/2014.

- (2015). Od pacjenta do klienta – konsumenta (i z powrotem). Pułapki autorytaryzmu i antyautorytaryzmu w psychoterapii. „Albo albo. Problemy psychologii i kultury” (Terapia i kultura), nr 1/2015.

- (2015). Religia kapitalizmu: od niebios manii do piekła depresji. W: „Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu” (red. W. J. Burszta, A. Kisielewski). Wydawnictwo Nauka i Innowacje. Poznań.

Olchanowski, T. (2016). Kultura manii, Warszawa: ENETEIA.

Olchanowski. T. (2019). Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej, Białystok Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Olchanowski T. (2021). Zmierzch mądrości, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Olchanowski, T. i Sieradzan, J. (2011). Wprowadzenie do problematyki narcyzmu. Od klasycznych koncepcji narcyzmu kultury zachodniej. W: Sieradzan, J. (red.), Narcyzm. Jednostka, społeczeństwo, kultura, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Pinker, S. (2005). Tabula rasa. Spory o naturę ludzką (tłum. A. Nowak) Gdańsk: GWP.

Ortega y Gasset J. (1982). Bunt mas i inne pisma socjologiczne (tłum. P. Niklewicz, H. Woźniakowski). Warszawa: PWN.

Platon, (2003). Państwo (tłum. W. Witwicki). Kęty: ANTYK.

Postman, N. (2004). Technopol. Triumf nauki nad kulturą, tłum. A. Tanalska – Dulęba. Warszawa: MUZA SA.

Roszak, T. (1992). The Voice of the Earth: Discovering the Ecological Ego. W: http://trumpeter.athabascau.ca/index.php/trumpet/article/view/440/723

Samuels, A., Shorter, B., Plaut, F. (1994). Krytyczny słownik analizy jungowskiej (tłum. W. Bobecki, L. Zielińska). Wrocław: Unus.

Schopenhauer A. (2004). O wolności ludzkiej woli (tłum. A. Stögbauer). Kraków: Zielona Sowa.

- (2005). O podstawie moralności (tłum. Z. Bassakówna). Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.

- (2006). W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i Paralipomena. Drobne pisma filozoficzne (t.2, tłum. J. Garewicz). Kęty: Antyk.

Sieradzan J. (2005). Szaleństwo w religiach świata, Kraków: Wydawnictwo Wanda.

Sloterdijk P. (2008). Reguły dla ludzkiego zwierzyńca. Odpowiedź na Heideggera list o humanizmie (tłum. A. Żychliński). „Przegląd Kulturoznawczy” 4/2008.

Sloterdijk P. (2010). O ulepszaniu dobrej nowiny. Piąta „ewangelia” Nietzschego (tłum. T. Słowiński). Wrocław: Wydawnictwo Toporzeł.

Snyder G, Buddyzm i możliwości kultury planetarnej, w: http://ekobuddyzm.pl/2012/12/gary-snyder-buddyzm-i-mozliwosci-kultury-planetarnej/

Spengler, O. (2001). Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej (skrót dokonany przez H. Wernera, tłum. J. Marzęcki). Warszawa: Wydawnictwo KR.

Storr A. (2010). Samotność. Powrót do Jaźni (tłum. J. Prokopiuk i P. J. Sieradzan).

Szondi, L. (1995). Wolność i przymus w losie jednostki (tłum. S. Cieślikowski). Kraków: All.

Trungpa Ch. (2000). Wolność od duchowego materializmu (tłum. K. Bazarnik). Kraków: Mudra.

Watzlawick. P. (1993). Jak być nieszczęśliwym (tłum. W. Pieńkowski). Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Wheen F. (2005). Jak brednie podbiły świat. Krótka historia współczesnych urojeń (tłum. H. Jankowska). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)