Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-2SEMM8 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 2 stopień
Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem seminarium magisterskiego jest studentów napisanie pracy magisterskiej stanowiącej efekt studiów kulturoznawczych drugiego stopnia. W trakcie trwania drugiej części seminarium studenci piszą pracę magisterską pod kierunkiem promotora. Efektem końcowym drugiego roku seminarium jest napisanie pracy magisterskiej i pozytywnie ocenionej przez promotora.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Ramowy zakres tematyczny seminariów magisterskich na kulturoznawstwie mieści się w problematyce związanej z wybranymi przez studentów w danym cyklu kształcenia specjalnościami. Proponujemy na studiach drugiego stopnia trzy specjalności: filmoznawstwo - medioznawstwo, komunikowanie w mediach cyfrowych i kultura Podlasia.

Student pod kierunkiem promotora pisze swoją pracę magisterską. W trakcie konsultacji omawiane są przez studentów koncepcje pracy i korygowane błędy. Efektem końcowym drugiego roku seminarium jest napisanie pracy magisterskiej i pozytywnie ocenionej przez promotora.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy -M-6: Przedmioty dyplomowe

Dziedzina nauk humanistycznych:dyscyplina - nauka o kulturze i religii

2 rok studiów drugiego stopnia/semestr 3-4

Wymagania wstępne: ukończone studia licencjackie

60 godzin seminarium

Metody dydaktyczne: dyskusje seminaryjne nad przeczytanymi lekturami, dyskusje indywidualne z poszczególnymi studentami prezentacje studentów rozdziałów przygotowywanych prac magisterskich, dyskusje indywidualne z poszczególnymi seminarzystami - konsultacje, korekta merytoryczna pracy magisterskiej.

Formy zaliczenia przedmiotu: warunkiem zaliczenia seminarium części drugiej jest przyjęcie przez promotora pracy magisterskiej

25 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w seminarium - 30x2h=60h (w tym prezentacje studentów - 30h

Zebranie i opracowanie materiałów do pracy magisterskiej - 240 h

napisanie pracy magisterskiej -300h

Konsultacje z promotorem dotyczące przygotowania pracy magisterskiej - 150h

Razem 750h

(odpowiada 25 pkt ECTS)

wskaźniki ilościowe: wymagającymi bezpośrednio udziału nauczyciela: 60+150=210h-8,4 ECTS

o charakterze praktycznym: 540h-21 ECTS

Literatura:

Literatura:

Literatura podstawowa - szczegółowy wykaz lektur znajduje się w części B:

A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek. Universitas, Kraków 2005.

- R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

- S. Bednarek, W kręgu małych ojczyzn: szkice regionalistyczne, KODRTK, Wrocław Ciechanów 1996.

- H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Universitas, Kraków 2007.

- W. J. Burszta, Kultura – ludowość – postfolkloryzm, w: Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań 1992.

- M. de Certeau Michel de, 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. Katarzyna Thiel-Jańczuk, WUJ, Kraków 2008.

- J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. Katarzyna Sawicka, WUJ, Kraków 2010.

- C. Geertz, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. Dorota Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

- W. Godzic, Telewizja jako kultura, Rabid, Kraków 1999.

- S. Hall, Kodowanie, dekodowanie, „Przekazy i Opinie” 1987, nr 1-2, s. 58-71.

- M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, WUJ, Kraków 2004.

- H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, WAiP, Warszawa 2007.

- W. Kuligowski, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce. Universitas, Krakow 2007.

- L. Lessig, Wolna kultura, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.

- D. Morley, Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość, przeł. J. Mach, NCK, Warszawa 2011.

- E. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do komunikacji medialnej, przeł. J. Barański, WUJ, Kraków 2003.

- T. Smolińska, Rodzina o sobie: folklorystyczny aspekt rodzinnej tradycji kulturowej, WSP Opole, 1992.

- J. i R. Tomiccy, Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, LSW, Warszawa 1975.

- K. Pokorna-Ignatowicz, Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką a widzem, WUJ, Kraków 2003.

- T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Videograf II, Katowice 2009.

- M. Haltof, Kino polskie, przeł. M. Przylipiak, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2002.

D. Bordwell, K. Thompson, Film Art. Sztuka filmowa,, tłum. B. Rosińska, Warszawa 2010

J. Aumont, M. Marie, Analiza filmu, przeł. M. Zawadzka, Warszawa 2013

A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008

M. Januszkiewicz, W poszukiwaniu sensu. Phronesis i hermeneutyka, Poznań 2016.

Co to jest filozofia kultury, red. Z. Rosińska, J. Michalik, Warszawa 2006.

R. Deliege, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011.

A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, Warszawa 2001.

R. Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie, Warszawa 2009.

A. Sobolewska, Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z Nowej Ery?, Warszawa 2009.

Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Denis McQuail, Teoria komunikowania masowego, przekł. Marta Bucholc, Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Krzysztof Jurek, Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce, „Półrocznik Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2013, nr 1.

Zmierzch telewizji? Przemiany medium – antologia, wybór koncepcja i redakcja naukowa Tomasz Bielak, Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek.

Mirosław Filiciak, Barbara Giza (red.), Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, Scholar, Warszawa 2011

Ewa Kaja, Amerykańskie seriale typu „post-soap opera” – nowa generacja seriali telewizyjnych, lecz nie tylko w telewizji, „Kultura i Edukacja” 2014, nr 2.

J. Białostocki, Symbole i obrazy, w: tegoż, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982

H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Universitas, Kraków 2007.

E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Czytelnik, Warszawa 1998.

D. Freedberg, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przeł. E. Klekot, Kraków 2005

W.J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy?, przeł. Ł. Zaremba, Warszawa 2013.

W. Burszta, Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań1992

Z. Benedyktowicz, Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000

A. Gaweł, Rok obrzędowy na Podlasiu, Białystok 2012

Z. Gloger, Obrzęd weselny polski z pieśniami i przemowami, Warszawa 1901

B. Bettenlheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. I przedm. D. Danek, Warszawa 2010

Metamorfozy podróży. Kultura i tożsamość, red. J. Sztachelska i in., Białystok 2012

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:Efekty kształcenia:

Wiedza:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi:

1. wybrać teorie i metody analizy zjawisk kultury będących przedmiotem badań;

2. dobierać literaturę przedmiotu;

3. objaśniać znaczenia badanych zjawisk kultury;

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W09, K_W11, K_W13, K_W16, K_W17,

Umiejętności:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie:

1. analizować badane problemy kultury;

2.dobierać odpowiednie narzędzia badawcze i przeprowadzić badania;

3.przygotować konspekt pracy naukowej

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U14, K_U18, K_U19,

Kompetencje społeczne:

1.wykazuje aktywną postawę wobec kultury współczesnej;

2. wykazuje aktywność w organizowaniu pracy własnej i zespołowej;

K_K01, K_K03, K_K05, K_K07, K_K10

Sposobem weryfikacji będzie napisanie przez studenta pracy magisterskiej, która powinna być zaakceptowana przez promotora.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe w czasie trwania seminarium, ocenianie poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej, a następnie całości pod względem merytorycznym.

Zaliczeniem seminarium II części jest zaakceptowanie przez promotora pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Matus
Prowadzący grup: Irena Matus, Barbara Olech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Chmielecki
Prowadzący grup: Konrad Chmielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.