Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-2SEMM9
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 2 stopień
Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 25.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent zna w stopniu pogłębionym:

- miejsce i znaczenie nauk o kulturze i religii w relacji do nauk humanistycznych oraz społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną ( KA7_WG1)

- główne kierunki nauk o kulturze i religii:

1. antropologia kultury

2. teorie kultury i teorie poszczególnych dyscyplin sztuki

3. historia kultury i historia poszczególnych dyscyplin sztuki

4. estetyka, filozofia kultury

5. nauki o języku i literaturze

6. nauki o komunikacji społecznej i mediach

7. religioznawstwo (KA7_WG4)

Umiejętności:

Absolwent potrafi:

- w pogłębiony, innowacyjny sposób wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych metod i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.) (KA7_UW1)

- rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną i twórczą analizę i interpretację z wykorzystaniem samodzielnie dobranych metod i technik w celu określenia ich znaczenia oraz ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych (KA7_UW3)

- pisać rozprawy teoretyczne i krytyczne wykazując się umiejętnością samodzielnego doboru metodologii i literatury, bądź opracowania nowych metod i narzędzi (KA7UW6)

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny aktualnych wydarzeń kulturalnych i nowych zjawisk i form w sztuce oraz związanych z nimi tekstów kultury (KA7_KK3)

-otwartości na nowe idee i poglądy, gotowości

do podejmowania polemiki oraz zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów w celu inspirowania działań na rzecz interesu publicznego (KA7_KO2)

- docenienia wielokulturowości społeczności, regionu, kraju, Europy, rozumienia na poziomie rozszerzonym odmiennych stylów życia społecznego i zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych środowisk i tradycji kulturowych oraz komunikowania się z nimi (KA7_KR1)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olchanowski
Prowadzący grup: Tomasz Olchanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olchanowski
Prowadzący grup: Tomasz Olchanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Temat: Destruktywne i twórcze tendencje w ludzkiej naturze

Spotkania seminaryjne oscylują wokół takich zagadnień jak:

- Psychopatologia relacji: człowiek – natura (umysł – ciało); jednostka – społeczeństwo (władza, rodzina, subkultura, sekta) ;

- Kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych (narcyzm, mania, depresja, psychopatia, uzależnienia);

- Genialność a szaleństwo.

Wyżej wymienione zagadnienia są analizowane z pespektywy psychologii głębi (psychoanaliza, psychologia analityczna i egzystencjalna, antypsychiatria etc.) i antropologii kultury. Materiał badawczy stanowią współczesne dzieła artystyczne (przede wszystkim literatura i film), monografie naukowe, wydarzenia społeczno-polityczne i mody kulturowe, które, poddane interpretacji, odkrywałyby prawdy i iluzje na temat ludzkiej natury uwikłanej w procesy zachodzące we współczesnym świecie.

W trakcie pracy seminaryjnej w poprzednim roku studenci wybrali sobie m. in. następujące zagadnienia:

- Influencerzy w roli ponowoczesnych autorytetów (analiza wybranych videoblogów);

- Obrazy kobiet w kulturze islamu w popularnych we współczesnej Polsce powieściach;

- Kultura Stanów Zjednoczonych lat 60-tych na podstawie wybranego serialu science-fiction;

- Analiza fenomenu alpinizmu w perspektywie kulturoznawczej i psychoanalitycznej;

- Współczesne problemy egzystencjalne i społeczne w japońskich tekstach kultury

- Fenomeny wyobraźni i immersji w grze aktorskiej. Aspekty kulturoznawcze.

Pełny opis:

Na zajęciach seminaryjnych nie obowiązuje ścisły kanon lektur. Literatura jest uwarunkowana wyborami tematów prac magisterskich, dokonanymi przez studentów we współpracy z promotorem. Tym niemniej w trakcie zajęć prowadzący i seminarzyści odwołują się do licznych dzieł z psychologii głębi i antropologii kultury (Freud, Jung, Fromm, Campbell, Hillman,Postman, Bauman, Burszta, Frederic Gros, Byung-Chul Han i in.), jak również mitów , baśni, legend, teorii spiskowych, filmów fabularnych, literatury pięknej. i spektakli teatralnych.

W trakcie pracy seminaryjnej w poprzednim roku studenci wybrali sobie m. in. następujące zagadnienia:

- Influencerzy w roli ponowoczesnych autorytetów (analiza wybranych videoblogów);

- Obrazy kobiet w kulturze islamu w popularnych we współczesnej Polsce powieściach;

- Kultura Stanów Zjednoczonych lat 60-tych na podstawie wybranego serialu science-fiction;

- Analiza fenomenu alpinizmu w perspektywie kulturoznawczej i psychoanalitycznej;

- Współczesne problemy egzystencjalne i społeczne w japońskich tekstach kultury

- Fenomeny wyobraźni i immersji w grze aktorskiej. Aspekty kulturoznawcze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)