Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury materialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 470-HS2-2HKM
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia kultury materialnej
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę dotyczącą historii Polski i powszechnej zdobytą podczas dotychczasowych studiów historycznych (humanistycznych).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Historia kultury materialnej to zajęcia oferowane studentom I i II roku studiów historycznych II stopnia. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi elementami kultury materialnej Polski od średniowiecza do schyłku epoki nowożytnej.

Profil ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Moduł dziedzictwo kulturowe. Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych. Dyscyplina: historia. Rok studiów: I r st II. (1 semestr) lub II r. st II (3 semestr)

15 h, konwersatorium, w sali. Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prezentacja, burza mózgów.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Definicje kultury materialnej. Kultura materialna a cywilizacja;

2.Pozyskiwanie surowców mineralnych w Polsce w wiekach XIII-XV. Przemysł i rozwój produkcji.

3. Pożywienie i napoje. Higiena do końca XV wieku.

E. Wółkiewicz, Spiżarnia biskupa. Konsumpcja na dworze biskupów wrocławskich w świetle rachunków z 1449 i 1450 roku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2021, 69 (4), s. 449-462;

4. Rozwój osadnictwa i gęstość zaludnienia w Polsce w XVI-XVII wieku.

A, Janeczek, Segregacja wyznaniowa i podział przestrzeni w miastach Rusi Koronnej (XIV-XVI wiek), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2015, 63 (2), s. 259-382;

5. Mieszkania w Rzeczpospolitej do połowy XVII wieku.

U. Augustyniak, Mieszkańcy Rzeczypospolitej w podróży — ludzie a rzeczy w XVI–XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2021, 69 (3), s. 373-383;

6. Odzież, wyżywienie, higiena i rozrywka w wiekach XVI-XVII.

R. Pullat, Kultura jedzenia w osiemnastowiecznym Tallinie, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2018, 70 (1), s. 33-57;

7. Materialne elementy życia kulturalnego w Polsce w XVII wieku.

K. Niemira, Sklep Chaudoirów. Przyczynek do badań nad warszawskim rynkiem wyrobów luksusowych w wieku XVIII, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2022, 66 (1), s. 35-49;

8. Kultura rzeczy w czasach współczesnych. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie przedmiotu.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach – 15 h – 0,5

przygotowanie do zajęć – 10 h – 0,25

konsultacje indywidualne z prowadzącym – 10 h – 0,25

Możliwe są konsultacje dodatkowe na życzenie studenta/studentów. W dniu prowadzenia zajęć do godziny 19.00.

Literatura:

P.B. Bahn, C. Renfrew, Archeologia. Teorie, metody, praktyka, Warszawa 2002.

F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1-3, Warszawa 1992.

M. Dembińska i Z. Podwińska, Historia kultury materialnej Polski w zarysie t. 1-6, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1978.

T. Dant, Kultura materialna w rzeczywistości społecznej, Kraków 2007.

J. Barański, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 – zna i rozumie w pogłębionym stopniu uporządkowane fakty i zjawiska z zakresu historii, prowadzące do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych.

KP7_WG2 – zna i rozumie metody i problemy badań wybranych dziedzin historii, takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, regionu, rodziny, wojskowa itp.

KP7_WG3 - ma pogłębioną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich na tle dziejów Europy – także w aspekcie porównawczym.

KP7_WG5 – zna i rozumie powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych z innymi naukami i obszarami nauk, definiując miejsce historii.

KP7_WG8 – zna i rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie struktur społecznych, politycznych, ekonomicznych, militarnych.

KP7_WK1 - zna i rozumie relacje i zależności pomiędzy przeszłością a teraźniejszością oraz ich wpływ na świadomość i tożsamość współczesnych ludzi i społeczeństw.

KP7_WK2 - zna i rozumie wpływ podłoża narodowego i kulturowego na różne stanowiska reprezentowane w naukach historycznych.

KP7_WK3 - zna i rozumie wpływ zróżnicowania kulturowego świata na różnego rodzaju więzi społeczne.

KP7_UW1 - potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji.

KP7_UW3 - potrafi analizować, interpretować i wykorzystywać dla potrzeb własnych badań teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne nośniki pamięci, przeprowadzając ich pogłębioną krytykę.

KP7_UW4 – potrafi analizować, interpretować i systematyzować informacje dotyczące nauk historycznych i pokrewnych, wykorzystując bibliografie, pomoce archiwalne i bazy danych, itp.

KP7_UW5 – potrafi korzystać z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu, stosując różnorodne, nowoczesne metody i techniki prezentacji wyników badań.

KP7_UK1 - potrafi prowadzić debatę, skutecznie argumentując i uzasadniając swoje stanowisko w dyskusji naukowej z wykorzystaniem wiedzy i własnego doświadczenia badawczego, jak też poglądów reprezentantów różnych nurtów historiograficznych.

KP7_KK2 – jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest prezentacja przygotowana przez studenta i przedstawiana na zajęciach. Studenci ze szczególnymi potrzebami – po uzgodnieniu – mogą wybrać inną formę zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chomik
Prowadzący grup: Piotr Chomik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)