Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 470-HS2-2PM14
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia religii
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Wymagana jest podstawowa wiedza zróżnicowaniu religijnym świata w perspektywie historycznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Historia religii jest traktowana jako część dyscypliny naukowej: religioznawstwo. Jednocześnie powinna ujmować w pewne, naukowe ramy dzieje poszczególnych religii. Klasyczna historia religii dotyczy wszystkich znanych i opisanych religii światowych poza chrześcijaństwem,które wyodrębnia się jako oddzielny obszar. Celem zajęć jest przedstawienie rozwoju historycznego religii poczynając od religii prymitywnych, poprzez religie politeistyczne, aż do wielkich religii monoteistycznych, czy wręcz religii będącymi - do pewnego

przynajmniej stopnia - systemami etycznym. Na zajęciach zostaną też przedstawione formy kultowe i, o ile to możliwe doktryny religijne.

Zajęcia w sali. Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Pełny opis:

1. Zajęcia wstępne. Cel zajęć. Podstawowe pojęcia. Literatura;

2. Religie i nauka. Struktura religii. Uniwersalność symboli;

3. Religie prymitywne. Animizm. Totemizm. Kult i ofiary;

4. Religie dawnej Europy. Germanowie. Słowianie;

5. Religia egipska;

6. Religia ludów semickich. Religia babilończyków i asyryjczyków;

7. Religia semitów zachodnich. Judaizm;

8. Religia perska;

9. Religie Indii. Wedyzm. Bramanizm. Dżajnizm

10. Hinduizm;

11. Buddyzm;

12. Religia arabska i islam;

13. Religie chińskie. Konfucjanizm.

14. Japonia. Shintoizm;

15. Zaliczenie przedmiotu.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach – 30 h – 1,25

przygotowanie do zajęć – 30 h – 1, 25

konsultacje indywidualne z prowadzącym – 15 h – 0,5

Możliwe są konsultacje dodatkowe na życzenie studenta/studentów. W dniu prowadzenia zajęć do godziny 19.00.

Literatura:

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007;

R.A. Rappaport, Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 - zna i rozumie w pogłębionym stopniu uporządkowane fakty i zjawiska z zakresu historii religii, prowadzące do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych.

KP7_WG2 – zna i rozumie metody i problemy badań wybranych dziedzin historii, takich jak historia religii.

KP7_WG5 – zna i rozumie powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych z innymi naukami i obszarami nauk, definiując miejsce historii.

KP7_WG8 –zna i rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie struktur społecznych.

KP7_WK3 - zna i rozumie wpływ zróżnicowania kulturowego i religijnego świata na różnego rodzaju więzi społeczne

KP7_UW1 - potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji.

KP7_UK1 - potrafi prowadzić debatę, skutecznie argumentując i uzasadniając swoje stanowisko w dyskusji naukowej z wykorzystaniem wiedzy i własnego doświadczenia badawczego, jak też poglądów reprezentantów różnych nurtów historiograficznych.

KP7_UO2 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

KP7_KK1 - jest gotów do krytycznego i otwartego stosunku do nowych idei i koncepcji w badaniach nad różnorodnymi aspektami historii.

KP7_KK3 - jest gotów do zmiany własnych przekonań w świetle nowej wiedzy i argumentów.

KP7_KO3 - jest gotów do aktywnego propagowania wiedzy historycznej i kultury pamięci w różnych środowiskach.

KP7_KR4 - jest gotów do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazując odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, społeczne i polityczne

KP7_KR4 - jest gotów do wykazywania niezależności i samodzielności myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy. Studenci ze szczególnymi potrzebami mogą uzyskać zaliczenie w innej - uzgodnionej formie - np. praca pisemna zaliczeniowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chomik
Prowadzący grup: Piotr Chomik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)