Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikowanie wizualne w reklamie i public relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 520-KS1-1KWZ
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie wizualne w reklamie i public relations
Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci winni mieć podstawową wiedzę na temat sztuk plastycznych wyniesioną ze szkoły podstawowej i średniej. Przydatne są zwłaszcza informacje na temat zasad komponowania obrazu, rodzajów perspektyw, wzajemnego oddziaływania barw, ich symboliki, a także percepcji form i barw przez odbiorcę. Bazą akademicką zajęć jest wiedza z antropologicznych podstaw kulturoznawstwa i wstępu do filozofii.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z "kuchnią" praktyków reklamy i public relations związaną z kreowaniem warstwy wizualnej w komunikacji marketingowej. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktycznym wykorzystywaniem obrazów w komunikacji marketingowej, ze sposobami "ożywiania" martwych masowo wytwarzanych produktów w celach marketingowych, percepcją form i barw i kodowanych w nich treści przez różnych odbiorców.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, przedmiot specjalnościowy M4

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok/semestr II (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć i teorii dotyczących kultury i życia społecznego nabyta na wcześniejszych zajęciach (np. antropologiczne podstawy kulturoznawstwa, metodologia badań kulturoznawczych, socjologia kultury, a także wiedza o plastyce wyniesiona ze szkoły podstawowej i średniej).

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń.

Formy prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne są podane w sylabusie B.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach i obecność na zaliczeniu – 15,5 godz.;

– przygotowanie do zaliczenia – 13,5 godz.;

– dział w konsultacjach – 1 godz.

Razem 30 godzin, co odpowiada 1. punktowi ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 15,5 godziny, co odpowiada 0,5 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 14,5 godziny, co odpowiada 0,5 punktu ECTS

Literatura:

Lit. obowiązkowa:

Andrzej Kisielewski, Ludzie lubią obrazy... Studia o komercyjnej kulturze wizualnej i sztuce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021.

Wojciech Budzyński, Techniki reklamy i public relations, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1995.

Wojciech Budzyński, Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1998.

Joseph Muller-Brockmann, Systemy siatek w projektowaniu graficznym. Podręcznik dla typografów i projektantów 3D, przeł. M. Komorowska, d2d.pl, Kraków 2020.

Hans Peter Willberg, Fridrich Forssman, Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, przeł. M. Szalsza, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk

Lit. uzup.:

Dariusz Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Dariusz Doliński, Psychologia reklamy, Wrocław 1998.

John Hegarty, Hegarty on creativity, Thames and Hudson, London 2018.

Allen Hulburt, The Grid. A Modular System for the Design and Production of Newspapers, Magazines, and Books, Van Nostrand Reinhold, New York 1978.

Jacek Kall, Reklama, Warszawa 1994.

Carol Kinsey Goman, Komunikacja pozawerbalna, przel. D. Bakalarz, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.

David Ogilvy, Ogilvy on advertising, John Wiley & Sons, Toronto 1983.

Brygida Pawłowska-Jędrzyk, Zarys poetyki uwodzenia. O strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021.

B. Schmitt, A. Simson, Estetyka w marketingu, Kraków 1999.

Michael R. Solomon, Zachowanie i zwyczaje konsumentów, przeł. Agnieszka Kosoń-Opitek, Bartosz Sałbut, Joanna Sugiero, Wydawnictwo ONE Press, Gliwice 2006.

Ze świata reklamy, red. Andrzej Stanisław Bartczak, Andrzej Pitrus, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

Efekty uczenia się:

1. Absolwenci znają i rozumieją:

a) normy konstytuujące i regulujące struktury społeczne oraz źródła tych norm, ich naturę, zmiany i drogi wpływania na ludzkie zachowania (KA6_WK1);

b) główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze (KA6_WK2);

c) historyczny charakter kształtowania się procesów, wzorów, norm i idei kulturowych (KA6_WK3).

2. Umiejętności – Absolwenci potrafią:

a) wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.) (KA6_UW1);

b) rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację w celu określenia ich znaczeń i ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych (KA6_UW4);

c) stworzyć i zaprezentować proste opracowania krytyczne (KA6_UW5);

d) komunikować się z wykorzystaniem poznanej terminologii (KA6_UK1);

3. Kompetencje społeczne – absolwenci są gotowi do:

a) wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumieją potrzebę ustawicznego dokształcania się (KA6_KK1);

b) twórczej analizy nowych sytuacji i związanych z nimi problemów poznawczych i praktycznych oraz do formułowania propozycji ich rozwiązania (KA6_KK2);

c) przyjmowania nowych idei i poglądów (KA6_KO1).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

– zaliczenie (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 3c)

– dyskusja w trakcie zajęć (1a, 1b, 1c, 2b, 2d, 3b, 3c)

– konsultacje (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2d, 3a, 3b, 3c)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie przez każdego studenta projektów komunikatów wizualnych - wcześniej omówionych przez prowadzącego zajęcia i wspólnie przedyskutowanych ze studentami.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kisielewski
Prowadzący grup: Andrzej Kisielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z "kuchnią" praktyków reklamy i public relations związaną z kreowaniem warstwy wizualnej w komunikacji marketingowej. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktycznym wykorzystywaniem obrazów w komunikacji marketingowej, ze sposobami "ożywiania" martwych masowo wytwarzanych produktów w celach marketingowych, percepcją form i barw i kodowanych w nich treści przez różnych odbiorców.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, przedmiot specjalnościowy M4

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok/semestr II (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć i teorii dotyczących kultury i życia społecznego nabyta na wcześniejszych zajęciach (np. antropologiczne podstawy kulturoznawstwa, metodologia badań kulturoznawczych, socjologia kultury, a także wiedza o plastyce wyniesiona ze szkoły podstawowej i średniej).

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń.

Formy prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne są podane w sylabusie B.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach i obecność na zaliczeniu – 15,5 godz.;

– przygotowanie do zaliczenia – 13,5 godz.;

– dział w konsultacjach – 1 godz.

Razem 30 godzin, co odpowiada 1. punktowi ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 15,5 godziny, co odpowiada 0,5 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 14,5 godziny, co odpowiada 0,5 punktu ECTS

Literatura:

Lit. obowiązkowa:

Andrzej Kisielewski, Ludzie lubią obrazy... Studia o komercyjnej kulturze wizualnej i sztuce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021.

Wojciech Budzyński, Techniki reklamy i public relations, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1995.

Wojciech Budzyński, Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1998.

Joseph Muller-Brockmann, Systemy siatek w projektowaniu graficznym. Podręcznik dla typografów i projektantów 3D, przeł. M. Komorowska, d2d.pl, Kraków 2020.

Hans Peter Willberg, Fridrich Forssman, Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, przeł. M. Szalsza, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk

Lit. uzup.:

Dariusz Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Dariusz Doliński, Psychologia reklamy, Wrocław 1998.

John Hegarty, Hegarty on creativity, Thames and Hudson, London 2018.

Allen Hulburt, The Grid. A Modular System for the Design and Production of Newspapers, Magazines, and Books, Van Nostrand Reinhold, New York 1978.

Jacek Kall, Reklama, Warszawa 1994.

Carol Kinsey Goman, Komunikacja pozawerbalna, przel. D. Bakalarz, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.

David Ogilvy, Ogilvy on advertising, John Wiley & Sons, Toronto 1983.

Brygida Pawłowska-Jędrzyk, Zarys poetyki uwodzenia. O strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021.

B. Schmitt, A. Simson, Estetyka w marketingu, Kraków 1999.

Michael R. Solomon, Zachowanie i zwyczaje konsumentów, przeł. Agnieszka Kosoń-Opitek, Bartosz Sałbut, Joanna Sugiero, Wydawnictwo ONE Press, Gliwice 2006.

Ze świata reklamy, red. Andrzej Stanisław Bartczak, Andrzej Pitrus, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)