Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy informacyjne w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZN1-1PIZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy informacyjne w zarządzaniu
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie do zaawansowanej problematyki procesów, które zachodzą w przedsiębiorstwie i są obsługiwane przez system informacyjny zarządzania. Podjęto się próby klasyfikacji procesów informacyjnych i ich podstawowych charakterystyk obejmujących takie elementy procesu, jak: fazy przebiegu procesu informacyjnego, źródła i metody pozyskiwania informacji. Omówiono zagadnienia związane z komunikacją społeczną i jej rolą w procesach informacyjnych oraz z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, której zastosowanie ukazano zgodnie z takimi fazami przebiegu procesów informacyjnych, jak: gromadzenie, przetwarzanie, magazynowanie, a także udostępnianie i dystrybucja informacji. Skoncentrowano się również na funkcjonowaniu procesów informacyjnych w gospodarce elektronicznej oraz omówiono systemy informatyczne wspierające procesy informacyjne w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M_4 Przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, Zarządzanie

Rok studiów/semestr I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 9 godzin, Ćwiczenia 18 godzin

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi angażujący studentów do zadawania pytań

Ćwiczenia: kolokwium, praca projektowa, praca indywidualna

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 9 godzin

- udział w ćwiczeniach 18 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń i ich zaliczenia 45 godzin

- realizacja zadań projektowych 20 godzin

- studiowanie literatury 13 godzin

- przygotowanie do zaliczenia wykładów 16 godzin

- udział w konsultacjach 4 godziny

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 31, ECTS 1,24

Literatura:

Podstawowa:

Gzik T., Zarządzanie procesami biznesowymi z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, Difin, Warszawa 2023.

B. Gregor, Dominika Kaczorowska-Spychalska (red.), Technologie cyfrowe w biznesie, Warszawa, PWN, 2021

E. Ziemba, A. Karmańska (red.), Transformacja cyfrowa organizacji i społeczeństw, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021

Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2013.

Materiały dostarczane na zajęciach przez prowadzącego przedmiot.

Uzupełniająca:

Stabryła A., Zarządzanie procesowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2022.

Chang James F., Business Process Management Systems: Strategy and Implementation, CRC Press, Auerbach Publications, New York 2016.

Martyniak Z., Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakw 2000.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1PIZ_W01 Student zna podstawowe narzędzia pakietu MS Office do przetwarzania informacji na potrzeby przebiegu zjawisk gospodarczych. Student ma wiedzę dotyczącą klasyfikacji procesów informacyjnych i ich podstawowych charakterystyk obejmujących takie elementy procesu, jak: fazy przebiegu procesu informacyjnego, źródła i metody pozyskiwania informacji przydatnych do pozyskiwania danych wykorzystywanych do opisu, analizy i prezentacji poszczególnych obszarów działalności organizacji. KA6_WK7 (zaliczenie pisemne, test)

UMIEJĘTNOŚCI

1PIZ_U01 Potrafi przy pomocy odpowiednich narzędzi przygotować prace projektowe oraz rozwiązywać zadania wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności, umiejętnie wyszukując w tym celu, m.in. materiałów jako źródła danych w zakresie problematyki procesów, które zachodzą w organizacji i są obsługiwane przez system informacyjny zarządzania w celu przygotowania prac zaliczeniowych KA6_UK1

1PIZ_U02 Potrafi przy pomocy odpowiedniego oprogramowania przygotować wypowiedź ustną na zadany temat weryfikując przy tym, m.in. materiały elektroniczne jako źródło danych do przygotowywania prac związanych z problematyką procesów, które zachodzą w organizacji i są obsługiwane przez system informacyjny zarządzania KA6_UK2

1PIZ _U03 Potrafi pracować w grupie przy opracowywaniu rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne w różnych dziedzinach gospodarki zgodnie z takimi fazami przebiegu procesów informacyjnych, jak: gromadzenie, przetwarzanie, magazynowanie, a także udostępnianie i dystrybucja informacji KA6_U01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: test w formie stacjonarnej (zalicza 51% ogólnej liczby punktów)

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach, wykonanie pracy projektowej, praca indywidualna, kolokwium (zalicza 51% ogólnej liczby punktów).

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecność na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Prowadzący grup: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie do zaawansowanej problematyki procesów, które zachodzą w przedsiębiorstwie i są obsługiwane przez system informacyjny zarządzania. Podjęto się próby klasyfikacji procesów informacyjnych i ich podstawowych charakterystyk obejmujących takie elementy procesu, jak: fazy przebiegu procesu informacyjnego, źródła i metody pozyskiwania informacji. Omówiono zagadnienia związane z komunikacją społeczną i jej rolą w procesach informacyjnych oraz z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, której zastosowanie ukazano zgodnie z takimi fazami przebiegu procesów informacyjnych, jak: gromadzenie, przetwarzanie, magazynowanie, a także udostępnianie i dystrybucja informacji. Skoncentrowano się również na funkcjonowaniu procesów informacyjnych w gospodarce elektronicznej oraz omówiono systemy informatyczne wspierające procesy informacyjne w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M_4 Przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, Zarządzanie

Rok studiów/semestr I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 9 godzin, Ćwiczenia 18 godzin

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi angażujący studentów do zadawania pytań

Ćwiczenia: kolokwium, praca projektowa, praca indywidualna

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 9 godzin

- udział w ćwiczeniach 18 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń i ich zaliczenia 45 godzin

- realizacja zadań projektowych 20 godzin

- studiowanie literatury 13 godzin

- przygotowanie do zaliczenia wykładów 16 godzin

- udział w konsultacjach 4 godziny

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 31, ECTS 1,24

Literatura:

Podstawowa:

Gzik T., Zarządzanie procesami biznesowymi z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, Difin, Warszawa 2023.

B. Gregor, Dominika Kaczorowska-Spychalska (red.), Technologie cyfrowe w biznesie, Warszawa, PWN, 2021

E. Ziemba, A. Karmańska (red.), Transformacja cyfrowa organizacji i społeczeństw, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021

Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2013.

Materiały dostarczane na zajęciach przez prowadzącego przedmiot.

Uzupełniająca:

Stabryła A., Zarządzanie procesowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2022.

Chang James F., Business Process Management Systems: Strategy and Implementation, CRC Press, Auerbach Publications, New York 2016.

Martyniak Z., Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakw 2000.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)