Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie i symulacje w handlu zagranicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-2PRO Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie i symulacje w handlu zagranicznym
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe
specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonometria 0300-MS2-1EKN
Statystyka matematyczna 0300-MS2-1STM

Założenia (lista przedmiotów):

Ekonometria 0300-MS2-1EKN
Statystyka matematyczna 0300-MS2-1STM

Założenia (opisowo):

Znajomość zagadnień dotyczących weryfikacji hipotez statystycznych, budowy i weryfikacji modeli ekonometrycznych, a także mikro – i makroekonomii na poziomie wymaganym na studiach 1 stopnia

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, zagadnień dotyczących prognozowania i symulacji, a także przedstawienie metod prognozowania zjawisk ekonomicznych, dotyczących w szczególności handlu zagranicznego.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, M_2 Przedmioty podstawowe

Rok studiów/semestr rok 2/semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Znajomość zagadnień dotyczących weryfikacji hipotez statystycznych, budowy i weryfikacji modeli ekonometrycznych, a także mikro – i makroekonomii na poziomie wymaganym na studiach 1 stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. – wykład; 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne

W cyklu kształcenia z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Ms Teams, Blacboard lub USOS (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna, projekt).

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 6 h;

odrabianie prac domowych – 20 h;

przygotowanie do zajęć – 34 h;

przygotowanie do kolokwium – 25 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 20 h.

Łączny nakład pracy studenta - 150 h.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania., PWN, Warszawa 2011.

2. Dittman P., Prognozowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.

3. Grabowski W., Welfe A., Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Gajda J.B., Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Estymacja-symulacja-sterowanie., PWN, Warszawa 1988.

2. Milo W. (red.), Prognozowanie i symulacja, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000.

3. Sułek M., Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza

2PRO_W01 Student w pogłębionym stopniu zna i rozumie wybrane metody i techniki pozyskiwania, analizy i prezentacji danych oraz sposoby ich wykorzystania w budowie modeli ekonometrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod prognozowania gospodarczego dotyczących międzynarodowych stosunków gospodarczych, KP7_WG5

Umiejętności

2PRO_U01 Student potrafi modelować a następnie prognozować złożone procesy i zjawiska ekonomiczne dotyczące międzynarodowych stosunków gospodarczych z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi oraz potrafi wypowiadać się na ten temat, w tym podczas debat, KP7_UK4

Kompetencje społeczne

2PRO_KS01 Student jest przygotowany do samodzielnego i krytycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności w szerszym, interdyscyplinarnym wymiarze, a w przypadku trudności z samodzielnym poszukiwaniu rozwiązania problemu jest gotów do korzystania z opinii ekspertów, KP7_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny zawierający pytania testowe.

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium lub projektu oraz aktywności na zajęciach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Konopka, Grażyna Michalczuk
Prowadzący grup: Paweł Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonometria 0300-MS2-1EKN
Statystyka matematyczna 0300-MS2-1STM

Założenia (lista przedmiotów):

Ekonometria 0300-MS2-1EKN
Statystyka matematyczna 0300-MS2-1STM

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, zagadnień dotyczących prognozowania i symulacji, a także przedstawienie metod prognozowania zjawisk ekonomicznych, dotyczących w szczególności handlu zagranicznego.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, M_2 Przedmioty podstawowe

Rok studiów/semestr rok 2/semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Znajomość zagadnień dotyczących weryfikacji hipotez statystycznych, budowy i weryfikacji modeli ekonometrycznych, a także mikro – i makroekonomii na poziomie wymaganym na studiach 1 stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. – wykład; 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne

W cyklu kształcenia z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Ms Teams, Blacboard lub USOS (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna, projekt).

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 9 h;

odrabianie prac domowych – 20 h;

przygotowanie do zajęć – 34 h;

przygotowanie do kolokwium – 22 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 20 h.

Łączny nakład pracy studenta - 150 h.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania., PWN, Warszawa 2011.

2. Dittman P., Prognozowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.

3. Grabowski W., Welfe A., Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Gajda J.B., Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Estymacja-symulacja-sterowanie., PWN, Warszawa 1988.

2. Milo W. (red.), Prognozowanie i symulacja, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000.

3. Sułek M., Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.

Uwagi:

W związku z faktem wprowadzenia nauczania zdalnego, od dnia 13.03.2020 cykl zajęciowy prowadzony jest zdalnie z wykorzystaniem systemu USOS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.