Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-1LOG Kod Erasmus / ISCED: 04.701 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka
Jednostka: Zakład Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy zarządzania 0300-ZS1-1PZA

Założenia (lista przedmiotów):

Zarządzanie produkcją 0300-ZS1-3XZAP

Założenia (opisowo):

Kształcenie w zakresie przedmiotu Logistyka ma na celu zapoznanie studentów ze znaczeniem procesów logistycznych w sprawnym i efektywnym funkcjonowaniu organizacji. Ponadto, student powinien zapoznać się z zasadami organizacji, oceny i usprawniania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem współczesnych modeli logistycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu logistyki.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina: nauki ekonomiczne

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr I rok/ pierwszy semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 30 godzin wykładów

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 30 h

Studiowanie literatury /przygotowanie się do wykładu- 10h

Udział w konsultacjach – 10h

Przygotowanie prezentacji (pracy pisemnej) – 15h

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 35h

Razem – 100h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela-40h 1,6

o charakterze praktycznym-60h 2,4 pkt ECTS

W ramach przedmiotu zaprezentowane zostaną kwestie począwszy od rozważań związanych z samym pojęciem logistyki i podejściem procesowym w zarządzaniu logistycznym, następnie zostanie omówiona problematyka związana z istotą i zarządzaniem łańcuchem dostaw. W dalszej części przedstawione zostaną główne procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, których sprawna i efektywna realizacja wymaga przyjęcia określonych strategii logistycznych i informatycznego wsparcia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. F.J. Beier, K.Rutkowski, Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.

2. E. Gołembska, Podstawy logistyki, Wydawnictwo Ekonomiczne Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006.

3. Cz. Skowronek, Z.Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.

4. I. Pisz, T. Sęk, W. Zielecki, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Czasopismo: Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Wydawca PWE S.A., Warszawa.

2. Zagadnienia logistyki w przykładach. Studia przypadków, red. nauk. M.Szymczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.

3. L.Kupiec, Podstawy logistyki, WSFiZ, Białystok 2010.

4. Alan Rushton,Phil Croucher,Peter BakerThe Handbook of Logistics and Distribution Management, KoganPage 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza: - Student rozumie istotę logistyki, definiuje najważniejsza pojęcia logistyczne, wymienia i opisuje rodzaje podsystemów logistycznych. Posiada wiedzę na temat roli logistyki we współczesnym przedsiębiorstwie.

-Student ma wiedzę o rodzajach i relacjach logistycznych w przedsiębiorstwach i prawidłowościach nimi rządzącymi.

Umiejętności:

-Student potrafi pozyskiwać i wykorzystywać podstawową wiedzę do analizowania konkretnych procesów i zjawisk zachodzących w sferze logistyki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

1. pisemnego zaliczenia (indywidualne)

2. przygotowanego referatu (praca w grupach)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.