Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lingwistyka tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1LNGT Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lingwistyka tekstu
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Semantyka i pragmatyka językowa 0400-PS1-3SIPJ

Założenia (lista przedmiotów):

Praktyczna stylistyka cz. 2 0400-PS1-3PST
Praktyczna stylistyka cz.1 0400-PS1-2PST

Założenia (opisowo):

Student powinien być wdrożony do samodzielnej refleksji nad znaczeniem słów i wypowiedzi jako podstawy efektywnego porozumiewania się; umieć dokonywać analizy stylistycznej tekstu oraz logicznej i semantyczno-pragmatycznej interpretacji aktów mowy; znać zasady redagowania tekstów w poszczególnych odmianach stylowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami językoznawczej teorii tekstu i zasadami analizy tekstologicznej oraz kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania cech gatunkowo-stylistycznych różnego rodzaju tekstów; ich redagowania i przetwarzania

Wykład (14 godz.) dotyczy gatunkowego zróżnicowania wypowiedzi w ramach stylów funkcjonalnych polszczyzny; funkcji tekstów jako złożonych aktów mowy; struktury tematyczno-rematycznej wypowiedzi; spójności treściowej, gramatycznej i stylistycznej tekstu; problematyki intertekstualności; zasad przekształcania tekstów.

Ćwiczenia (15 godz.) uczą rozpoznawania wyznaczników gatunku, wskazywania w tekście funkcji elementów kompozycyjnych i metatekstowych; identyfikowania intencji i strategii komunikacyjnych nadawców; kształcą umiejętność analizy wskaźników koherencji treściowej, korygowania błędów w zakresie spójności wypowiedzi; redagowania planu tekstu; streszczeń i abstraktów.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Filologii Polskiej

Nazwa kierunku studiów: filologia polska

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod modułu/przedmiotu: 0400-PS2-1LNGT

Język modułu/przedmiotu: język polski

Status przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne; językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok, semestr I

Wymagania wstępne (zajęcia wprowadzające na studiach licencjackich): Praktyczna stylistyka; Semantyka i pragmatyka językowa

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 14; ćwiczenia – 15

Metody dydaktyczne: wykład, konwersacja, prezentacje,

zajęcia warsztatowe

Bilans nakładu pracy studenta (liczba godz.): 60

udział w wykładach i ćwiczeniach – 29;

przygotowanie do ćwiczeń (lektura, wykonanie

zleconych zadań) – 11;

indywidualne konsultacje – 2,5

udział w zaliczeniach i egzaminach – 2,5;

przygotowanie do egzaminu – 15.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34, ECTS: 1,2

o charakterze praktycznym: 27,5, ECTS: 0,8

Literatura:

Literatura podstawowa

1) J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Warszawa 2009 [lub: U. Żydek-Bednarczuk, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005; R.-A. de Beaugrande, W.U. Dressler, Wstęp do lingwistyki tekstu, tłum. A. Szwedek, Warszawa 1990; B. Boniecka, Lingwistyka tekstu – teoria i praktyka, Lublin 1999]

2) Polska genologia lingwistyczna, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008.

3) Tekstologia. Część pierwsza i druga [w:] Seria: Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, cz. 4 i 5, red. J. Bartmiński, B. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004.

4) A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków 2002.

5) S. Gajda, Gatunkowe wzorce wypowiedzi, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.

6) Akty i gatunki mowy, w: Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, cz. 3, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, Lublin 2004

7) J. Labocha, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków 2008.

Literatura uzupełniająca

B. Witosz, Genologia lingwistyczna, Katowice 2005.

M. R. Mayenowa (red.), O spójności tekstu, Wrocław 1971.

T. Dobrzyńska, Tekst. Próba syntezy, Warszawa 1993.

T.A. van Dijk 2001, Badania nad dyskursem, w: tegoż /red./, Dyskurs jako struktura i proces. Praca zbiorowa, tłum. G. Grochowski, Warszawa 2001, s. 9-44.

A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.

S. Gajda, M. Balowski (red.), Styl a tekst. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole 1995.

Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2: Tekst a gatunek, D. Ostaszewska /red./ Katowice 2004.

E. Malinowska, Wypowiedzi administracyjne – struktura i pragmatyka, Opole 2001.

K. Ożóg, Leksykon metatekstowy współczesnej polszczyzny mówionej. Wybrane zagadnienia, Kraków 1990.

M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza (W), umiejętności (U) i kompetencje społeczne (K) studenta:

(W1) zna zakres badań tekstologii językoznawczej i jej związki z innymi dyscyplinami naukowymi;

(W2) rozpoznaje wyznaczniki gatunku (funkcjonalne, kompozycyjne, stylowe) w tekstach użytkowych

(W3, U1) umie dokonywać interpretacji komunikatów z uwzględnieniem komponentu pragmatycznego, poznawczego, aksjologicznego, kompozycyjnego i stylistycznego.

(U2) potrafi analizować wypowiedzi pod względem spójności, komunikatywności oraz tworzyć komunikaty realizujące określony cel nadawcy

U3) umie dokonywać transformacji tekstów ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności sporządzania planów tekstu, abstraktów, streszczeń i podsumowań

K) uczestniczy w dyskursie publicznym, tworząc różnego rodzaju komunikaty użytkowe z nastawieniem na potrzeby odbiorców wypowiedzi i z uwzględnieniem ich kompetencji

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: FP2-W09, W02, FP2-W08, W03; FP2-U02, FP_U05, FP2-U10, FP2-U06; FP2-K01

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie na bieżąco przygotowania do ćwiczeń; kolokwium sprawdzające - końcowe; egzamin pisemny na ocenę. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń (na ocenę).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Szczepankowska
Prowadzący grup: Irena Szczepankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.