Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Misje pokojowe i interwencje humanitarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-2MPI Kod Erasmus / ISCED: 14.652 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Misje pokojowe i interwencje humanitarne
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (lista przedmiotów):

Historia stosunków międzynarodowych 0500-MS1-1HSM
Historia świata i Polski po II wojnie światowej 0500-MS1-2HSP
Integracja europejska 0500-MS1-2IEU
Międzynarodowe stosunki polityczne 0500-MS1-2MSP
Prawo międzynarodowe publiczne 0500-MS1-2PMP
Wstęp do nauki o państwie 0500-MS1-1WNP
Wstęp do stosunków międzynarodowych 0500-MS1-1WSM

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem zajęć powinien dysponować ogólną wiedzą z zakresu stosunków międzynarodowych [międzynarodowych stosunków politycznych] i umiejętnie je analizować. Powinien także posiadać podstawowe wiadomości z zakresu międzynarodowego prawa publicznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

C01 Wyposażenie studenta w podstawową wiedzę z zakresu misji pokojowych oraz interwencji humanitarnych;

C02 Uświadomienie roli i znaczenia misji pokojowych/interwencji humanitarnych dla współczesnych stosunków międzynarodowych [politycznych];

C03 Analiza najważniejszych problemów/wyzwań globalnych związanych z misjami pokojowymi czy też interwencjami humanitarnymi;

C04 Wykształcenie nawyku regularnego analizowania polityki zagranicznej państw w kontekście interwencji humanitarnych/misji pokojowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, politologia

Rok studiów/semestr: II rok I stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: ogólna wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych [międzynarodowych stosunków politycznych]

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godz. ćwiczenia/konwersatorium [dyskusja podczas zajęć]

Ćwiczenia mają za zadanie zapoznać studenta z podstawową wiedzą dotyczącą misji pokojowych oraz interwencji humanitarnych oraz ich znaczenia w stosunkach międzynarodowych [międzynarodowych stosunkach politycznych].

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Studiowanie literatury oraz przygotowanie do dyskusji podczas zajęć/

Przygotowanie do zajęć - 25 godz.

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 25 godz.

Udział w konsultacjach - 2 godz.

Literatura:

Literatura przedmiotu:

Barber B., Imperium Strachu. Wojna, Terroryzm i Demokracja, Warszawa 2005.

Baylis J., Smith S., Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków 2008.

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008.

Euroatlantycka obronność na rozdrożu, red. G. Rdzanek, Wrocław 2004.

Ferguson N., Kolos. Cena amerykańskiego imperium, Warszawa 2010.

Friedman L.T., Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Poznań 2006.

Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 2005.

Kagan R., Powrót historii i koniec marzeń, Poznań 2009.

Kagan R., Potęga i Raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Warszawa 2003.

Kapuściński R., Ten Inny, Kraków 2006.

Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005.

Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, red. J. Bryła, Z. Czachór, W. Malendowski i in., Poznań 2007.

Miłoszewska D., Trójpłaszczyznowa szachownica. Segmentacja "Wielkiej Polityki" w rozważaniach Josepha Nye'a, Warszawa 2010.

Miłoszewska D., Anarchizacja ładu globalnego w rozważaniach Roberta Kaplana, „Przegląd Geopolityczny” 2009, t. 1.

Miłoszewska D., "Nowy Porządek Świata” w świetle przemian globalnych. Współpraca państw wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego, „Studia Społeczne” 17 (2), Warszawa (WSM) 2017.

Miłoszewska D., "Świat przednowoczesny” jako źródło zagrożeń dla współczesnych stosunków międzynarodowych, [w:] Konflikty i spory międzynarodowe, red. R. Łoś, Łódź 2009, t. 1.

Miłoszewska D., Potocki R., Bezpieczeństwo czy wolność? Zwalczanie zagrożeń asymetrycznych w US Patriotic Act, [w:] Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, red. S. Wojciechowski, R. Fiedler, Poznań 2009.

Moczulski L., Geopolityka – potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999.

Nye S.J.Jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Poznań 2009.

Ociepka B., Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002.

Organizacja Narodów Zjednoczonych, Bilans i Perspektywy, red. J. Symonides, Warszawa 2006.

Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, red. P. Grzebyk, E. Mikos-Skuza, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński Z., Bezład. Polityka światowa na progu XXI w., Warszawa 1994.

Brzeziński Z., Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power, New York 2012.

Brzeziński Z., Wielka Szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998.

Brzeziński Z., World Order, New York 2015.

Cooper R., Pękanie granic. Porządek i chaos w XXI wieku, Poznań 2005.

Czapliński W., Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym, Warszawa 2009.

Friedman G., Następna Dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Kraków 2012.

Kaplan D.R., The Revenge of Geography: What the Maps Tells US About Coming Conflicts and the Battle Against Fate, New York 2012.

Kapuściński R., Ten Inny, Kraków 2006.

Polityka budowy pokoju: pomoc humanitarna i rozwojowa, red. J. Dobrowolska-Polak, Poznań 2013.

Solidarność humanitarna, red. J. Dobrowolska-Polak, Poznań 2012.

Sułek M., Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Warszawa 2010.

Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction to Theory and History, eds. J.S. Nye Jr., D.A. Welch, New York 2016.

Zajadło J., Dylematy Interwencji Humanitarnej, Gdańsk 2005.

Ziółek P., Idea Imperium, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

Wiedza - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student:

W_1 poszerza wiadomości na temat stosunków międzynarodowych [ze szczególnym uwzględnieniem misji pokojowych i interwencji humanitarnych];

W_2 rozumie znaczenie polityki zagranicznej państw i jej wpływu na podejmowanie misji pokojowych/interwencji humanitarnych;

W_3 zna najważniejsze problemy/wyzwania/zagrożenia związane z misjami pokojowymi/interwencjami humanitarnymi;

W_4 kształtuje wiedzę na temat znaczenia misji i interwencji na stosunki międzynarodowe.

Umiejętności - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student:

U_1 posiada umiejętność interpretacji współczesnych zagrożeń dla pokoju i stabilizacji porządku międzynarodowego;

U_2 omawia i analizuje zagrożenia związane z podejmowaniem interwencji humanitarnych czy misji pokojowych oraz wyciąga z nich samodzielne wnioski;

U_3 umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce (poprzez udział w dyskusji).

Kompetencje społeczne - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student:

K_1 potrafi wyrażać oceny dotyczące problemów związanych z podejmowaniem interwencji humanitarnych, jak również misji pokojowych;

K_2 potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce [współpraca w grupie, otwartość na inne opinie];

K_3 dostrzega potrzebę regularnego analizowania bieżących wydarzeń politycznych - zwłaszcza z punktu widzenia współczesnych zagrożeń dla porządku międzynarodowego;

K_4 w oparciu o uzyskaną podstawową wiedzę potrafi dostrzec zagrożenia/wyzwania związane z wszelkiego rodzaju misjami/interwencjami podejmowanymi w świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie/prezentacja wybranego zagadnienia z zakresu podejmowanych misji pokojowych czy też interwencji humanitarnych [referat/prezentacja multimedialna] oraz aktywność na zajęciach, również w postaci zdalnej poprzez platformę Zoom oraz BlackBoard Collaborate.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Miłoszewska
Prowadzący grup: Dorota Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.