Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-1ER Kod Erasmus / ISCED: 14.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia rozwoju
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Geografia polityczna i gospodarcza 0500-MS1-1GPG
Makroekonomia 0500-MS1-1MAK
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0500-MS1-2MSG
Mikroekonomia 0500-MS1-1MIK
Polityka gospodarcza 0500-MS1-2POG

Założenia (lista przedmiotów):

Geografia polityczna i gospodarcza 0500-MS1-1GPG
Makroekonomia 0500-MS1-1MAK
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0500-MS1-2MSG
Mikroekonomia 0500-MS1-1MIK
Polityka gospodarcza 0500-MS1-2POG

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe zależności ekonomiczne: zasady działania mechanizmu rynkowego, kryteria wyborów ekonomicznych dokonywanych przez poszczególne podmioty gospodarujące, zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej. Student powinien znać mapę polityczną świata i uwarunkowania międzynarodowych stosunków gospodarczych we współczesnym świecie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest: wyjaśnienie podstawowych problemów oraz zależności ekonomicznych w skali całej gospodarki narodowej krajów słabo rozwiniętych; zapoznanie z teoretycznymi podstawami wzrostu społeczno-gospodarczego kraju słabo rozwiniętego w kontekście globalizacji; przedstawienie skali zróżnicowania poziomu rozwoju na świecie; zapoznanie z podstawowymi problemami krajów słabo rozwiniętych.

Zakres przedmiotu: Pojęcie, przedmiot, zarys rozwoju ekonomii rozwoju; Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego; Mierniki wrsotu i rozwoju gospodarczego; Diagnoza współczesnych problemów rozwojowych krajów słabo rozwiniętych; Czynniki rozwoju krajów słabo rozwiniętych; Teoria i praktyka rozwoju krajów słabo rozwiniętych; Ubóstwo; Pomoc rozwojowa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, przypisany do modułu: MODUŁ MSM1_04 Ekonomiczny.

Dziedzina i dyscyplina nauki: Przedmiot z obszaru nauk społecznych z dziedziny nauk ekonomicznych.

Rok studiów/semestr: I rok studia II stopnia, I semestr.

Wymagania wstępne:

0500-MS1-1MIK - Mikroekonomia,

0500-MS1-1MAK - Makroekonomia,

0500-MS1-2POG - Polityka gospodarcza,

0500-MS1-2MSG - Międzynarodowe stosunki gospodarcze,

0500-MS1-1GPG - Geografia polityczna i gospodarcza.

Student powinien znać podstawowe zależności ekonomiczne: zasady działania mechanizmu rynkowego, kryteria wyborów ekonomicznych dokonywanych przez poszczególne podmioty gospodarujące, zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej. Student powinien znać mapę polityczną świata i uwarunkowania międzynarodowych stosunków gospodarczych we współczesnym świecie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia

zajęć: 15h wykład i 15h konwersatorium.

Metody dydaktyczne: Wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych dostarczonych studentom przed zajęciami, połączony z dyskusją ze studentami.

Konwersatorium: samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i przykładów analizujących sytuację społeczno – gospodarczą wybranych krajów.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładach: 15h; Udział w konwersatorium: 15h; Studiowanie literatury i przygotowanie do dyskusji w trakcie wykładu: 10h; Studiowanie literatury i przygotowanie do konwersatorium: 20h; Przygotowanie pisemnej pracy zespołowej: 20h; Przygotowanie do kolokwium: 9h; Przygotowanie do egzaminu: 9h; Udział w egzaminie: 1h; Udział w konsultacjach: 1h.

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: udział w wykładach, udział w konwersatorium, udział w egzaminie, udział w konsultacjach: 32h = 1,28 ECTS; Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: Studiowanie literatury i przygotowanie do dyskusji w trakcie wykładu, studiowanie literatury i przygotowanie do ćwiczeń, przygotowanie do kolokwium, przygotowanie pisemnej pracy zespołowej, przygotowanie do egzaminu: 68h = 2,72 ECTS.

Literatura:

Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011;

Ekonomia rozwoju, red. B. Fiedor, K. Kociszewski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010;

M. Garbicz, Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate?, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012;

Z. Kozak, Ekonomia zacofania i rozwoju, Wyd. SGH, Warszawa 2001;

Literatura uzupełniająca:

J. Sachs, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wyd. PWN, Warszawa 2006;

Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy – analiza porównawcza, red. L. Balcerowicz, A. Rzońca, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

K2A_W02: w pełni rozumie specyfikę wiedzy o stosunkach międzynarodowych polegającą na jej interdyscyplinarnym charakterze;

K2A_W05: ma pogłębioną wiedzę i rozumienie mechanizmów kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych warunkujących stosunki międzynarodowe;

K2A_W08: zna dogłębnie więzi ekonomiczne, etniczne, kulturowe, polityczne i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych;

K2A_U01: potrafi samodzielnie wyjaśniać i interpretować wydarzenia oraz procesy polityczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze;

K2A_U03: potrafi krytycznie analizować zjawiska ekonomiczne, kulturowe i polityczne na płaszczyźnie międzynarodowej, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować;

K2A_U04: potrafi przewidywać skutki złożonych procesów ekonomicznych, kulturowych, politycznych na płaszczyźnie międzynarodowej;

K2A_U07: potrafi krytycznie ustosunkować się do propozycji rozwiązań aktualnych problemów międzynarodowych;

K2A_K01: ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej oraz odnoszących się do niej publikacji, poszerzania wiedzy teoretycznej; inspirowania i uczestniczenia w dyskusjach;

K2A_K05: dostrzega i potrafi zaproponować rozwiązania problemów związanych ze współpracą międzynarodową na szczeblu przedsiębiorstw i instytucji;

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu. Egzamin ustny.

Konwersatorium: kolokwium pisemne: 50%; Pisemna praca samodzielna „Raportu rozwoju wybranego kraju": 50%.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.