Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie zaawansowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-IS1-2PZ
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie zaawansowane
Jednostka: Instytut Informatyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy programowania strukturalnego 0600-IS1-1PPS
Wstęp do programowania obiektowego 0600-IS1-1WPO

Założenia (opisowo):

Wymagana jest znajomość: podstaw programowania imperatywnego, klasyfikacji typów prostych, typów wskaźnikowych, stosowania tablic, podstawowych instrukcji i pętli, podstaw programowania obiektowego (definiowanie klas, pojęcie pola i metody, konstruktory, dziedziczenie, polimorfizm).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Nauczyć zaawansowanych technik i mechanizmów programowania wykorzystywanych współcześnie. Nauczyć stosowania ich w praktyce do implementacji poprawnych strukturalnie i efektywnych programów obiektowych. Podstawowym językiem poznawanym i wykorzystywanym podczas zajęć jest język Java.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Informatyka, obszar nauk ścisłych i technicznych

Rok studiów / semestr: 2 / 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Przedmioty wprowadzające: Podstawy programowania strukturalnego, Wstęp do programowania obiektowego,

Wykład: 30 Laboratorium: 45

Metody dydaktyczne: wykład, zadania rozwiązywane na zajęciach laboratoryjnych, dwa kolokwia sprawdzające wiedzę praktyczną i teoretyczną

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 30h

- laboratorium 45h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 15h

- laboratorium 20h

Zapoznanie z literaturą: 5h

Przygotowanie do kolokwium: 10h

Przygotowanie do egzaminu: 15h

Czas trwania egzaminu: 3h

Udział w konsultacjach: 4h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 82, 3 ECTS

o charakterze praktycznym: 45, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bruce Eckel - Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV, 2006.

Bruce Eckel - Thinking in Java, 3rd Edition (edycja angielska) http://www.mindview.net/Books/TIJ/ 2002.

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Programowanie_obiektowe

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Zaawansowane_projektowanie_obiektowe

Materiały Oracle Academy

Literatura uzupełniająca:

Krzysztof Barteczko - Java od podstaw do technologii. Mikom Multimedia, 2004.

Marcin Lis - Java, ćwiczenia praktyczne. Helion, 2011.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się w ramach realizacji przedmiotu:

Zna i rozumie podstawowe techniki programowania obiektowego: abstrakcję danych, hermetyzację, dziedziczenie, polimorfizm. K_W04, K_W05

Zna wykorzystywane współcześnie zaawansowane mechanizmy programowania (korzystanie z klas bibliotecznych, przedefiniowywanie standardowych metod z nadklasy Object języka Java, wykorzystywanie interfejsów, wyrzucanie, przechwytywanie i obsługa wyjątków, definiowanie i używanie klas uogólnionych oraz kolekcji i zbiorów, serializacja, testowanie jednostkowe, generowanie dokumentacji). K_W04, K_W05

Zna założenia i charakterystykę podstawowych wzorców projektowych programowania obiektowego. K_W03, K_W04, K_W05

Potrafi tworzyć obiektowe odwzorowanie dziedziny problemu wraz z realizacją związków między klasami pojęciowymi (specjalizacja/generalizacja, agregacja i kompozycja). K_U06, K_U07, K_U08, K_U24

Potrafi stosować w praktyce (do implementacji poprawnych strukturalnie, łatwych w utrzymaniu i efektywnych programów obiektowych) zaawansowane techniki programowania obiektowego (korzystanie z klas bibliotecznych, przedefiniowanie standardowych metod z nadklasy Object języka Java, wykorzystywanie interfejsów, wyrzucanie, definiowanie i obsługa wyjątków, definiowanie i używanie klas uogólnionych oraz kolekcji i zbiorów, serializacja, testowanie jednostkowe, generowanie dokumentacji). K_U06, K_U07, K_U08, K_U24

Potrafi wychwytywać w dziedzinie problemu podstawowe wzorce projektowe, projektować ich wykorzystanie oraz je implementować. K_U06, K_U08, K_U15, K_U24

Potrafi definiować kompetencje programisty-twórcy klas oraz programisty-klienta oraz stosować techniki programistyczne umożliwiające i ułatwiające współpracę wielu programistów na różnych poziomach współdziałania. K_K02, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)