Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie sądowo-administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AS2-1PSA Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie sądowo-administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L stac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Postępowanie administracyjne 0700-AS1-2POA
Prawo administracyjne 0700-AS1-1PAD

Założenia (lista przedmiotów):

Nauka o administracji 0700-AS1-1NAI

Założenia (opisowo):

prawo i postępowanie administracyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Nazwa kierunku studiów

Administarcja

Poziom kształcenia

Studia drugiego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Kod przedmiotu

0700-AS2-1PSA

Język przedmiotu

Język polski

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot podstawowy

Rok studiów /semestr

1 rok, 2 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie podatkowe

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

60 godzin, wykład 30, ćwiczenia 30

Założenia i cele przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą sądownictwa administracyjnego jako formy kontroli administracji, a także z przebiegiem postępowania przed sądami administracyjnymi.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Wykład, analizy przypadku, egzamin

Symbol (numer)

Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Wiedza:

ma pogłębioną wiedzę o relacjach między organami administracji publicznej oraz relacjach między nimi a jednostką i instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych

ma pogłębioną wiedzę na temat regulacji prawnej normującej organizację i funkcjonowanie administracji oraz źródłach prawa

K_W04

K_W08

Umiejętności:

właściwie posługuje się terminologią związaną z administracją

potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą materii administracyjnej

K_U02

K_U07

Kompetencje społeczne:

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K06

K_K04

Punkty ECTS

6 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności, np. :

Liczba godzin, np. :

Udział w wykładach

30

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.)

30

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.)

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.)

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego

Przygotowanie eseju/pracy pisemnej

Rozwiązywanie kazusów

30

Zapoznanie się z symulacjami rozpraw

20

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

13

Realizacja zadań projektowych

10

Przygotowanie do egzaminu

15

Egzamin

2

Inne (wymienić jakie)

150

Razem: 150

(odpowiada ........6......... pkt ECTS)**

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

75 – 3 pkt ECTS

o charakterze praktycznym

60 – 2,5 pkt ECS

Data opracowania:

27.04.2012

dd.mm.rrrr

Koordynator przedmiotu:

………dr Piotr Pietrasz……..

tytuł/stopień, imię i nazwisko

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.