Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia analityczna zaawansowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1CANZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia analityczna zaawansowana
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II stopnia Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem chemii analitycznej, procesem analitycznym i jego etapami. Studenci zdobywają rozszerzoną wiedzę dotyczącą strategii, sposobów pobierania i przygotowania próbek do analizy oraz metod analitycznych stosowanych w analizie chemicznej. Zapoznają się również ze sposobami sprawdzania wiarygodności wyników analiz.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy; dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze; dyscyplina: nauki chemiczne;

Rok studiów/semestr: I rok/II stopień/I semestr; liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 25 godzin, laboratorium -30 godzin; metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna (wykład), eksperyment chemiczny (laboratorium); 4 ECTS;

Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz., w tym udział w wykładach: 25 godz., udział w zajęciach laboratoryjnych: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 38,1 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 6,9 godz.;

Wskaźniki ilościowe: całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 100 godz., w tym wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 61,9 godz.; o charakterze praktycznym: 75,0 godz.

Literatura:

1. Skoog D. A., West D. M., Holler F .J., Crouch S. Podstawy chemii analitycznej cz. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

2. Hulanicki A. Współczesna chemia analityczna. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

3. Namieśnik J., Chrzanowski W., Szpinek P. (red.), Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym. Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego (CEEAM), Gdańsk, 2003.

4. Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L., Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, WNT, Warszawa, 2000.

5. Namieśnik J., Jamrógiewicz Z. Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, WNT, Warszawa, 1998.

6. Nebesny E., Budryn G., Charakterystyka ziarna kawowego, Chemia spożywcza i biotechnologia (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej) z. 62, nr 832 (2000) 85-99.

7. Kałużna-Czaplińska J., Witkiewicz W., Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2017.

8. Żyrnicki W., Borkowska-Burnecka J., Bulska E., Szmyd E., Metody analitycznej spektrometrii atomowej - teoria i praktyka, Wydawnictwo Malamut, Warszawa, 2010.

9. Sadowski Z., Biogeochemia żelaza i manganu, Wiad. Chem. 51 (1997) 757.

10. Szczepaniec-Cięciak E., Kościelniak P. (red.), Chemia Środowiska. Ćwiczenia i seminaria (część 1) (rozdz. 3.11. „Oznaczanie jonów chlorkowych w wodzie przy zastosowaniu elektrody jonoselektywnej” T. Bieszczad; rozdz. 3.13. „Oznaczanie chlorków w wodach powierzchniowych i ściekowych” A. Wyroba.), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999.

11. Buszewski B., Ligor T., Ulanowska A. Oznaczanie lotnych związków organicznych za pomocą chromatograficznych technik sprzężonych. W: Baranowska I. (red.) Analiza śladowa, zastosowania, Wyd. Malamut, Warszawa, 2013.

12. Ociepa – Kubicka A., Ociepa E., Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na rośliny, zwierzęta i ludzi, Inżynieria i Ochrona Środowiska 15 (2012) 170 - 180.

13. Barałkiewicz D., Bulska E., Specjacja chemiczna - problemy i możliwości, Wydawnictwo Malamut, Warszawa, 2009.

14. Stepnowski P., Synak E., Szafranek B., Kaczyński Z., Techniki separacyjne (rozdziały: „Ekstrakcja w układzie ciecz-ciało stałe” oraz „Połączenie chromatografii ze spektrometrią mas”), Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010 (dostępne online).

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- zagadnienia w zakresie rozszerzonym z chemii oraz pogłębia wiedze z zakresu wybranej specjalizacji (KP7_WG1),

- budowę, właściwości i metody otrzymywania związków chemicznych w oparciu o rozszerzoną wiedzę z zakresu chemii (KP7_WG2).

Student potrafi:

- opracowywać wyniki badań, stosuje metody statystyczne i techniki informatyczne do analizy danych eksperymentalnych oraz dokonuje krytycznej analizy i wskazuje błędy pomiarowe, uzasadnia cel przeprowadzonych badań i ich znaczenie na tle podobnych badań (KP7_UW6),

- pracy w zespole przyjmując w nim różne role, weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych (KP7_KO2).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: wykład – egzamin; laboratorium - zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Godlewska-Żyłkiewicz
Prowadzący grup: Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Marta Hryniewicka, Urszula Kotowska, Elżbieta Zambrzycka-Szelewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Godlewska-Żyłkiewicz
Prowadzący grup: Żaneta Arciszewska, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Marta Hryniewicka, Justyna Kapelewska, Elżbieta Zambrzycka-Szelewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Godlewska-Żyłkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)